Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №12, "Щурче"

Днес, 27.02.2019 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 60 /21.02.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

и членове:

1.   Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община Добрич

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

Илияна Иванова Димова

Павлина Йорданова Иванова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галя Маринова Минчева

Радослава Златкова Георгиева

Галя Христова Костадинова

Петя Стоянова Трифонова

Деница Минчева Атанасова

Марияна Георгиева Балева

Светлана Милева Манева

Невена Генчева Савева

Емилия Димитрова Димитрова

Севдалина Давидова Асенова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Илияна Иванова Димова

Павлина Йорданова Димитрова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Радослава Златкова Георгиева

Галя Христова Костадинова

Марияна Георгиева Балева

Светлана Милева Манева

Невена Генчева Савева

Емилия Димитрова Димитрова

Севдалина Давидова Асенова

 

Комисията не допуска до събеседване:

1. Петя Стоянова Трифонова

2. Деница Минчева Атанасова,

тъй като не отговарят на изискванията за завършена специалност и нямат професионална квалификация детски учител,

3. Галя Маринова Минчева, тъй като е представила непълен комплект документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 28.02.2019 г. в 08,30 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.54° C плътна мъгла
Нагоре