Обява за свободно работно място за длъжността "Соц. работник" в ЦНСТДБУ 1, 2

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – обявява едно свободно работно място за длъжността” Социален работник”

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: - оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или  „ Магистър”

1.4. Област на специалността, по която е придобито образованието – Завършена образователна степен бакалавър/магистър, в професионална област: социални, стопански, правни или педагогически науки

1.5. Години професионален опит:  с предимство е опит при работа в системата на социалното подпомагане ;

1.6. Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦНСТДБУ

ж.к „Дружба 3“ №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа, телефон за  контакти : 058/601 401

4. Срок за подаване на документите - 05.04.2019 г. до 15.00 часа.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраният  кандидат  ще бъде сключен трудов договор: на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.41° C разсеяна облачност
Нагоре