Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“

 

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“  се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0017-С01 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05SFOP001-4.004 е с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г. по “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели са насочени към предоставяне информация на потенциалните бенефициенти и общността, относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ. Разпространяване на информация относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България. Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на потенциалните бенефициенти от област Добрич. Проектът ще осигури прозрачност при изпълнение и управление на програмите и ще надгради постигнатото до момента, като повиши информираността на потенциалните бенефициенти и популяризира възможностите за финансиране, които предоставя ЕС през програмен период 2014-2020.

Проектът е на стойност 369 936,00 лева, от които 314 445,60 лв. европейско и 55 490,40 лв. национално съфинансиране

Начало: 01 януари 2019 година Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца.лева

Край: 31 декември 2021 година

Основната дейност по проекта е свързана с осигуряване функционирането на ОИЦ-Добрич през периода 2019-2021 година

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя ЕС в България през програмен период 2014-2020 и ще осигури устойчивост и надграждане по проект "Създаване и функциониране на ОИЦ Добрич" по Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“ BG05SFOP001-4.004-0017-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре