Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич"

Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност  на служителите от Община град Добрич"

 

Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007 - 2013

Договор за безвъзмездна финансова помощ: М13-22-91/18.08.2014 г.

Максимална обща сума: 135 230,68 лв.

Продължителност на проекта: 12 месеца

 

Обща цел: Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели: 

 • Повишаване на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич чрез включване в надграждащи обучения.

 

 • Повишаване на ефективността и ефикасността на работа на служителите от Община град Добрич чрез подобряване на професионалната компетентност .

 

Целева група: Служителите от общинска администрация Добрич

Основни дейности:

Дейност 1 Организация и управление на проекта.

Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация (ИПА).

Дейност 3 Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА).

Дейност 4 Обучения, които не са включени в каталога на ИПА.

Дейност 5 Специализирани обучения.

Дейност 6 Информация и публичност.

 

Очаквани резултати:

 • Проведени обучения в Института по публична администрация (ИПА) по заявени теми и участници;
 • Проведени чуждоезикови обучения по английски, румънски и немски език по съответните нива;
 • Проведени обучения за ключови компетенции;
 • Проведени специализирани обучения за общински служители, пряко обвързани с дейностите, които изпълняват;
 • Извършени дейности за информация и публичност относно изпълнявания проект.

 

 

Приключи проект  "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич". Екипът на проекта отчете постигнатите резултати и изпълнените индикатори. Предстои финално отчитане на проекта и окончателно искане за плащане към Управляващия орган - ОПАК. 

Постигнати резултати:

Обучени общо 213 служители, в т.ч.

 • Обучения в Института по публична администрация – 95 служители
 • Чуждоезикови обучения по английски, румънски и немски език – 23 служители
 • Обучения в ключови компетентности – 86 служители – Екипна ефективност за 80 служители, Ефективно лидерство за 6 представители от управленския екип
 • Специализирано обучение за контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажни работи - 9 служители

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.05° C предимно ясно
Нагоре