Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич"

Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност  на служителите от Община град Добрич"

 

Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007 - 2013

Договор за безвъзмездна финансова помощ: М13-22-91/18.08.2014 г.

Максимална обща сума: 135 230,68 лв.

Продължителност на проекта: 12 месеца

 

Обща цел: Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели: 

 • Повишаване на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич чрез включване в надграждащи обучения.

 

 • Повишаване на ефективността и ефикасността на работа на служителите от Община град Добрич чрез подобряване на професионалната компетентност .

 

Целева група: Служителите от общинска администрация Добрич

Основни дейности:

Дейност 1 Организация и управление на проекта.

Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация (ИПА).

Дейност 3 Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА).

Дейност 4 Обучения, които не са включени в каталога на ИПА.

Дейност 5 Специализирани обучения.

Дейност 6 Информация и публичност.

 

Очаквани резултати:

 • Проведени обучения в Института по публична администрация (ИПА) по заявени теми и участници;
 • Проведени чуждоезикови обучения по английски, румънски и немски език по съответните нива;
 • Проведени обучения за ключови компетенции;
 • Проведени специализирани обучения за общински служители, пряко обвързани с дейностите, които изпълняват;
 • Извършени дейности за информация и публичност относно изпълнявания проект.

 

 

Приключи проект  "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич". Екипът на проекта отчете постигнатите резултати и изпълнените индикатори. Предстои финално отчитане на проекта и окончателно искане за плащане към Управляващия орган - ОПАК. 

Постигнати резултати:

Обучени общо 213 служители, в т.ч.

 • Обучения в Института по публична администрация – 95 служители
 • Чуждоезикови обучения по английски, румънски и немски език – 23 служители
 • Обучения в ключови компетентности – 86 служители – Екипна ефективност за 80 служители, Ефективно лидерство за 6 представители от управленския екип
 • Специализирано обучение за контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажни работи - 9 служители

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
7.18° C тъмни облаци
Нагоре