Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Преходно жилище

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 15.04.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-5-166 / 12.04.2019 г. на директора на Преходно жилище - Добрич в състав:

 

Председател: Атанаска Иванова Коева – социален педагог в Преходно жилище

и членове:

1. Грациела Станимирова Георгиева- социален работник в Преходно жилище

2. Нели Петрова Желева  – главен експерт в „Кадрова политика“

 проведе събеседване с кандидатите за длъжността „социален работник“ в Преходно жилище - Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

  1. Симеон Вълчев Николов
  2. Красимира Димитрова Куртева
  3. Гиновела Севдалинова Косева
  4. Лиляна Панайотова Стоянова
  5. Александър Любенов Гетов
  6. Георги Симеонов Йорданов      

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

       Кандидатите се класират както следва:

  1. Лиляна Панайотова Стоянова - 59
  2. Красимира Димитрова Куртева -54
  3. Симеон Вълчев Николов - 33

            4.   Георги Симеонов Йорданов - 32  

            5.   Александър Любенов Гетов – 31

На събеседването не се яви Гиновела Севдалинова Косева.

Комисията предлага на директора на Преходно жилище – Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Лиляна Панайотова Стоянова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

           Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.94° C ниска облачност
Нагоре