Съобщение до собствениците на селскостопански животни

З А П О В Е Д

531/24.04.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 2, т. 1 от Закона за горите и във връзка с писмо с вх. № 92-21-1/06.02.2019 година от директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Добрич”,

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в държавните горски територии, находящи се в землището на град Добрич в следните отдели и подотдели, както следва:

     

Землища

Отдел, подотдел

Обща площ дка

Добрич

153 ж-о,3-16,21-25

289

Добрич

189 а-с,1-3

795

Добрич

190 а,б,г-т,1-4,8,9

830

Добрич

191 а-и,2,3

386

Добрич

192 а-з,2-6

547

Добрич

193 а-ж,и,к,1,2

599

Добрич

194 а-о,1,2

483

Добрич

195 а-щ,г1,1,2

1015

Добрич

196 а-в,и,л-п,ф,ц-я,а1,у1,в1,з1,3-11

473

Добрич

304 д,е

35

Добрич

312 ж,1

35

Добрич

786 а

20

Добрич

869 а

9

Добрич

870 а,г

10

Добрич

871 а,б,1

32

Добрич

873 а,1,2

15

Добрич

874 а,1,2

10

Добрич

875 1,2

4

Добрич

876 а

14

Добрич

877 а,б,в

20

Добрич

878 а,б,1,2

24

Добрич

879 2

1

Добрич

886 1

1

Добрич

910 а,1,2

23

Добрич

911 а,б,1

24

Добрич

912 а,б,1,2

43

Добрич

913 а

17

Добрич

921 а

10

Добрич

924 а

15

Добрич

927 а

27

Добрич

928 а,б,в,г,1

29

Добрич

929 а,б,в

25

Добрич

930 а,б,1

71

Добрич

931 а-ж

18

Добрич

932 а,б

34

Добрич

933 а,б

38

Добрич

934 а,б

18

Добрич

935 а,б

18

Добрич

936 а,б,в,1

21

Добрич

937 а,б

8

Добрич

938 а,б

18

Добрич

940 а

14

Добрич

942 а

8

Добрич

943 а,1

4

Добрич

944 а-д

36

Добрич

945 а,б,1

30

Добрич

946 а,1

18

Добрич

947 а,1

22

Добрич

948 а,1

30

Добрич

949 а,б,1,2

17

Добрич

950 а,1

10

Добрич

951 б,в,3

33

Добрич

952 а

23

Добрич

953 а,б,в

15

Добрич

954 а,в,г,1,2

45

Добрич

955 а,б,в

45

Добрич

956 а,б,в,1

26

Добрич

957 а,б,1

27

Добрич

958 а

27

Добрич

959 а

20

Добрич

961 а,б,в,1-3

31

Добрич

962 а,б,в,1,2

28

Добрич

963 а,1

33

Добрич

964 а,б,в,г,1

40

Добрич

965 а-ж,1-4

50

Добрич

966 а,б,1

17

Добрич

967 а,1

23

Добрич

968 а

12

Добрич

969 а,б,в,д,1

26

Добрич

970 а

9

Добрич

971 а,1

24

Добрич

972 а,б,1

26

Добрич

973 а,1

21

Добрич

974 а,б,1

31

Добрич

975 а,1

9

Добрич

976 3,4

6

Добрич

977 1

1

Добрич

986 а,б,1,2

15

Добрич

987 а,б,в,1,2,3

28

Добрич

988 а,1

28

Добрич

989 а,1

20

Добрич

990 а,б,1,2

34

Добрич

991 а,б,в

19

Добрич

996 а,1

16

Общо:

 

7101

 

Препис от настоящата заповед да се изпрати на директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Добрич” и РИОСВ гр. Варна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета г-жа Елка Димова.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич и обяви на информационното й табло.

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.56° C тъмни облаци
Нагоре