Обявление за длъжността Главен експерт "Обществени поръчки"

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Области на дейност: Подпомага дейността на дирекция ИРЕФОП и отдел ОП в организиране и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществени поръчки с цел осигуряване ефективност при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства; Осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки.
            1.1. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика в областта на обществените поръчки чрез участие в организацията и провеждането на процедури за възлагане  на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Магистър“;
             1.3. Професионално направление – право, с придобита юридическа правоспособност;
        1.4. Професионален опит: 2 години опит в държавна или общинска администрация;
             1.5. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, делова кореспонденция, владеене на английски, немски и/или френски език.
 2. Необходимите документи за кандидатстване:
         2.1. Заявление за участие (свободна форма);
              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
              2.3. Автобиография;
              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.
       3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.
Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт АБДЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.
       4. Краен срок за подаване на документите: 28.06.2019 година включително.
       5. Етапи на подбора:
              5.1. Допускане по документи;
             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.
 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
3.32° C ясно небе
Нагоре