Конкурс за управител на "Градски транспорт Добрич"ЕООД

 

О Б Я В А

 

На основание Решение № 49 - 22/ 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич и т.7 от Приложение №1 ”Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие” на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Община град Добрич удължава срока за кандидатстване в конкурса за възлагане на управлението на „Градски транспорт Добрич”  ЕООД   град Добрич, ЕИК 202966915.

 

 1. Необходими документи:

   Мотивационно писмо за участие в конкурса;

  Документи за завършено  Образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации, квалификации и удостоверение за професионална компетенстност за автомобилен превоз на пътници на територията на Република България – приложение 2 към Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (при наличие на такива);

  •   Медицинско свидетелство, включително заверено от Психодиспансер;

  •  Свидетелство за съдимост;

  •  Автобиография;   

  •  Препоръки от предишен работодател(ако има такива);

  Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на настоящата обява.

  Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич.

   

 2. На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се

  предоставят следните документи:

        •  Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

        •  Копие от Приложение №1 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

        •  Копие на проектодоговора за възлагане на управлението - Образец № 6 към Приложение №1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

   

 3. Конкурсът ще се проведе в три етапа, както следва:

   

  1. Първи етап: Допускане по документи;

    Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

         

   3.2  Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

   След писменото му уведомление за допустимост, всеки кандидат представя в запечатан плик разработен от него бизнес–план в деловодството на Община град Добрич в срок от 20 дни. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка – Образец № 3 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

   3.3  Трети етап: Събеседване с кандидатите.

   Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

   В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса  до  всички кандидати.

   За повече информация: тел. 058/600-050, дирекция  ИРЕФОП или тел. 058/600-395, деловодство.     

    

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.78° C ясно небе
Нагоре