Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес 12.08.2019 год. комисия назначена със заповед № 123/ 09.08.2019 год.на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател – Валя Любомирова – старши учител

2.Членове              Нели Желева – гл.експерт кадрова политика при Община град Добрич

                              Ивелина Костадинова – старши учител

                              Красимира Димитрова – учител

                             

Извърши процедура по допускане на кандидатите за длъжността „Учител в детска градина“ до събеседване въз основа на подадените документи .

За участие документи бяха подадени от двадесет и един кандидата, всеки от тях е вписан във входящия дневник на детската градина.

Комисията реши, допуска до събеседване следните кандидати:

Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 

Радка Андреева Иванова – вх.№51/05.08.2019 год.

Ивелина Иванова Топалова – вх.№52/05.08.2019 год.

Калинка Димитринова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.

Севдалина Давидова Асенова – вх.№54/05.08.2019 год.

Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.

Мая Генчева Андонова – вх.№56/06.08.2019 год.

Айсел Мустафа Халил – вх.№57/06.082019 год.

Павлета Петрова Иванова – вх.№58/06.08.2019 год.

Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.

Миглена Койчева Митева – вх.№61/07.08.2019 год.

Деница Минчева Атанасова – 62/07.08.2019 год.

Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.

Венета Веселинова Атанасова – вх.№64/08.08.20149 год.

Еманоела Николаева Радева – вх.№66/09.08.2019 год.

Райна Митева Михалева – вх.№67/09.08.2019 год.

Мария Атанасова Атанасова – вх.№68/09.08.2019 год.

Оксана Викторовна Иванова – вх.№69/09.08.2019 год.

Всеки от горе цитираните лица е представил исканите документи и притежава професионална квалификация „Детски учител“ необходима за заемане на длъжността „Учител в датска градина“.

Комисията реши, не допуска до събеседване кандидатите :

Галина Георгиева Петрова – вх.№49/05.08.2019 год.

Ивелина Любомирова Георгиева – вх.№59/06.08.2019 год.

Юлиана Иванова Атанасова – вх.№65/08.08.2019 год.

Цитираните лица не притежават професионална квалификация „Детски учител“  /Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.24./.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването – 14.08.2019 год. / сряда/ от 10:00 часа.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
8.77° C тъмни облаци
Нагоре