Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед. сестра" в ДЯ №5

Днес, 04.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 156 / 04.09.2019 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Величка Андреева – мед.сестра

3. Гинка Колева – мед. сестра

4. Снежанка Минчева – мед.сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“- ж.к.“Дружба“1

До събеседване за длъжността са  допуснати:

Десислава Стоянова Енева

Ваня Станева Тодорова

Светлана Николова Савова

Кандидатите  се явиха на събеседването.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите се класират както следва:

             1.Десислава Стоянова Енева– 124 точки

             2.Ваня Станева Тодорова  –  97 точки

             3.Светлана Николова Савова – 74 точки

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
13.46° C ниска облачност
Нагоре