Допуснати до писмен изпит кандидати за длъжността "Директор" на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера в Община град Добрич, обявен със Заповед № 1037 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

Днес, 12.09.2019 г., комисия в състав:

 

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

Членове:

1. Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

2. Красимира Кирова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

3. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

 

определена със заповед № 1233 от 12.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 02.09.2019 г., определен в заповед № 1037 от 29.07.2019 г., са подадени 3 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

 

Подали заявления в предвидения срок са следните кандидати:

1. Никола Димов, заявление вх. № 94Н-00-499/28.08.2019 г.  

2. Боряна Георгиева, заявление вх. № 94Б-00-179/29.08.2019 г.

3. Ивелина Драганова, заявление вх. № 94И-00-519/29.08.2019 г.

 

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с т. 9 от Заповед № 1037 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Домашен социа

лен патронаж и клуб на пенсионера и дали те удостоверяват посочените в раздел III Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

 

 

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Никола Димов

2. Боряна Георгиева

3. Ивелина Драганова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и началния час на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

 

 

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
20.46° C ясно небе
Нагоре