Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Логопед" в Детска градина № 12 „Щурче“.

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3-005-0004

 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 2

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.09.2019 г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 30/ /26.09.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

 

Председател: Златинка Кирчева Великова -  старши учител в ДГ № 12 “Щурче“

 Членове:

 1. Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче“
 2. Айсел Емби Ахмед – учител в ДГ № 12 “Щурче”

  със задача:

  да проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “логопед”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

  Документи за участие са подадени, както следва:

  от

 1. Галя Христова Костадинова,

        2.   Катя Петрова Петрова,

        3.   Ина Василева Василева

  След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

   

 1. Катя Петрова Петрова
 2. Ина Василева Василева

 

Комисията не допуска до събеседване: 

 1. Галя Христова Костадинова,

тъй като не отговаря на изискванията за завършена специалност.

 

Допуснатите  кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 02.10.2019 г. от 13,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C ниска облачност
Нагоре