Заседание № 54 на 11.10.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Изменение на Решение № 52-22 от 17 септември 2019 г. за избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич във връзка с предстоящите местни избори.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Одобряване проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.475.114 по действащата Кадастрална карта (КК) на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Проектно предложение „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“, град Добрич“ във връзка с разрешено финансиране от Агенцията за хората с увреждания за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

4. Кандидатстване на Община град Добрич  с проектно предложение: „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. ДРУГИ:

5.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“

14.10.2019

Демонстрацията е организирана на 15 октомври от 13.00 часа в Депото на общинското дружество „Градски транспорт“. Електрическият бус в продължение на няколко дни ще бъде тестван по градската линия 111.   Solaris...

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“
ВИЖ ДОБРИЧ
15.29° C ясно небе
Нагоре