Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №27

Днес, 30.10.2019 г. комисия назначена със заповед  № 41/28.10.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Нина Георгиева Кирова - старши учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Мими Павлова Илиева – старши учител
  2. Румяна Стефанова Георгиева – старши учител
  3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“ проведе

събеседване с кандидатите за длъжността учител в  ДГ № 27 „Славейче“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Галя Маринова Минчева
  2. Грозданка Георгиева Гавраилова
  3. Миглена Петрова Иванова – Павлова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

  1. Галя Маринова Минчева                                                                           93 т.
  2. Миглена Петрова Иванова – Павлова                                                     75 т.
  3. Грозданка Георгиева Гавраилова                                                             55 т.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Галя Маринова Минчева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич във връзка с използването на защитни маски за лице като противоепидемична мярка

31.03.2020

З А П О В Е Д   № 422   гр. Добрич, 31.03. 2020 г.     На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г....

Заповед на кмета на Добрич във връзка с използването на защитни маски за лице като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
3.76° C разсеяна облачност
Нагоре