Окончателни резултати от събеседване за счетоводител в ДГ №20

Днес, 18.12.2019 г. комисия назначена със заповед № 56/09.12.2019 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател –Деяна Дочева Йорданова – старши учител в ДГ№20 „Радост“

и членове:

1.Светла Ташкова Димитрова - ЗАС в ДГ №20 „Радост“

2.Снежа Георгиева Вачева – Главен експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич

3.Вилислав Михайлов Обрешков – счетоводител на ДГ №20 „Радост“,

проведе събеседване с кандидата за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

Костадинка Златева Цонева

Павлета Колева Колева

Иво Стойков Димитров

Венета Радева Трендафилова

Стефка Димитрова Енчева

Боряна Валентинова Борисова- Василева

Гинка Петрова Тодорова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Не се яви Боряна Валентинова Борисова- Василева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 8 предварително формулирани въпроса. Максималният брой точки е 160.

Окончателната оценка  се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират както следва:

1. Иво Стойков Димитров – 160 т.

2. Гинка Петрова Тодорова – 156 т.

3. Павлета Колева Колева – 53 т.

4. Венета Радева Трендафилова – 46 т.

5. Стефка Димитрова Енчева -  44 т.

6. Костадинка Златева Цонева  - 42 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор на основание чл.111 във връзка чл. 67, ал. 1, т.1 и  чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя  с кандидата Иво Стойков Димитров.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатът ще бъде уведомен лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
5.56° C ясно небе
Нагоре