Съобщение във връзка с инвестиционно предложение за "Заустяване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в река Суха река

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

 

С Ъ О Б Щ А В А  

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в река Суха река".

При реализацията на инвестиционното предложение за заустване на пречистени отпадъчни води от Регионално депо Стожер в р.Суха река няма да се използват природни ресурси. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа); не се предвижда водовземане от повърхностни води и/или подземни води.

От дейността по заустване на пречистени отпадъчни води не се очаква да бъдат емитирани приоритетни или опасни вещества.

При реализация на инвестиционното предложение за заустване на пречистени отпадъчни води от Регионално депо Стожер в р.Суха река не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха, както и генериране на отпадъци.

Довеждането на този поток пречистени отпадъчни води ще се осъществи чрез изграждането на колектор от шахта след пречиствателна станция до точката на заустване в р.Суха.

Мотивирани писмени становища и възражения срещу инвестиционното предложение на Община град Добрич се приемат в РИОСВ – Варна, на адрес: град Варна, ул. „Ян Палах“ №4, на e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, както и в деловодството на Община град Добрич. 

       Възложител  – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Актуално

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"

20.02.2020

На 17.02.2020г. Община град Добрич подписа с Управляващия  орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.57° C ясно небе
Нагоре