Обявление за длъжността "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

 

            Обявление

 

Свободно работно място за длъжността „Социален работник”„ в Дирекция „Хуманитарни дейности” Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в Община град Добрич

 

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   

        1.1. Област на дейност: - Социални услуги

   

        1.2. Цел на длъжността: - оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето.

   

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”

   

        1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието –  в професионална област: социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки; педагогически науки и технически науки.

   

        1.5. Години професионален опит: не се изисква

   

        1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца ,творчески интереси,новаторско отношение към труда ,умения за  работа в екип, познания за нормативните документи, които се следват в социалната услуга, възможност за работа на график, имайки предвид, че грижата за децата потребители е 24-часова.

   

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие (свободна форма);
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ  

ж.к „Дружба 3“  №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

 

     4. Срок за подаване на документите:  до 15.00часа на 14.02.2020 г.

     5 Етапи:

 

     5.1. Подбор по документи.

 

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаванe на документите.

 

 

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
11.73° C разсеяна облачност
Нагоре