ОДОБРЯВАМ:         /п/

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Заповед № 564/11.05.2016 г.,

Изм. и доп. Заповед № 1027/28.08.2017 г.

Изм. и доп. Заповед № 471/15.04.2019 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община град Добрич са утвърдени от Кмета на Община град Добрич на основание чл. 244, ал. 1 от Закона за обществени поръчки с цел да се създаде задължителен ред за:

 1. Прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
 2. Планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
 3. Определяне на служителите, отговорни за подготовката на обществените поръчки, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
 4. Получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти, и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;
 5. Сключване на договорите;
 6. Проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;
 7. Действията при обжалване на процедурите;
 8. Провеждане на въвеждащо и периодични обучения на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
 9. Документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
 10. Архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
 11. Поддържане на профила на купувача.

(2) Кметът на Община град Добрич може да възлага отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители.

 

Чл. 2. (1) Настоящите Вътрешни правила определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от Кмета на Община град Добрич с цел осигуряване на ефективност при разходването на:

 1. Публични средства;
 2. Средствата, предоставяни от европейските фондове и програми.

(2) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:

1. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

2. Свободна конкуренция;

3. Пропорционалност;

4. Публичност и прозрачност.

Раздел ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

 

Чл. 3. (1) С Вътрешните правила се определят организацията и дейността на административните звена в Община град Добрич по прогнозиране, планиране, подготовка, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) С настоящите правила се определят редът и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап/фаза от възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в синхрон и координация с правилата и нормите, разписани в действащата Система за финансово управление и контрол на Община град Добрич.

(3) Вътрешните правила се прилагат при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства във всички случаи, при които Кметът на Община град Добрич е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

 

Чл. 4. (1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

            (2) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, се възлагат, в зависимост от обекта и специфичните им характеристики, чрез регламентираните в чл.18, ал. 1 от ЗОП видове процедури.

(3) При наличие на хипотезите, изчерпателно разписани в нормата на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от процедурите, при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.

(4) Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете обекти (по смисъла на чл. 3 от ЗОП), съобразно обобщената обща стойност на заявените потребности от осъществяване на доставки, услуги или строителство от ръководителите на структурни звена в общинската администрация и на всички административни структури на бюджетна издръжка, за цялата бюджетна година.

(5) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части, с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности, освен в случаите по чл. 21, ал. 6 ЗОП.

(6) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:

 1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;

 2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.

 

Чл. 5. Предварителният контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност по провеждане на процедурите по ЗОП  и по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, както и извършването и одобряването или отхвърлянето на предложенията по поемането на задължения или извършване на разход се осъществява от финансовия контрольор в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

Чл. 6. Общият контрол за реализиране на реда и условията, регламентирани с настоящите правила, се осъществява от секретаря на Община град Добрич и съответните ресорни заместник-кметове.

 

Глава втора

ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел І. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ГРАФИК

 

Чл. 7. Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки съобразно очакваните потребности и финасовия ресурс, който Кметът на Община град Добрич предвижда да осигури.

 

Чл. 8. (1) Процесът за установяване на броя и вида на обществените поръчки за съответната календарна година започва през месец ноември на предхождащата я.

(2) До 01 ноември на предходната година служители в структурните звена подават заявки по образец, съгласно Приложение № 1, до директорите на дирекции, респ. до разпоредителите с бюджет, които следва да бъдат мотивирани и да обосновават потребността от съответната обществена поръчка за постигане целите на Общината.

(3) Заявките имат следното задължително съдържание:

а) наименование и описание на обществената поръчка;

б) прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС;

в) прогнозен график за възлагане;

г) периода, в който трябва да се реализира договорът по обществената поръчка;

д) отговорно лице от съответната дирекция/ отдел/ второстепенен разпоредител - заявител за съответната обществена поръчка.

 (4) До 10 ноември на предходната бюджетна година директорите на дирекции и лицата, определени за разпоредители с бюджет от втора степен (заявителите, по смисъла на настоящите Правила), предоставят на хартиен и електронен носител на ресорния заместник-кмет/секретаря обобщените заявки съгласно Приложение № 1 за необходимите за осъществяване на дейностите им обществени поръчки – за съгласуване. При необходимост, към заявките ръководителите на структурни звена предоставят на директора на дирекция БФ писмена обосновка за обезпечаване на заявените обекти за възлагане на обществена поръчка с необходимите бюджетни и извънбюджетни средства.

(5) (доп., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Обобщените заявки по предходната алинея, съгласувани писмено от ресорния заместник-кмет/секретар се предават на дирекция УТСК,  дирекция ИОС и на дирекция БФ в срок до 15 ноември, с оглед съгласуване с проекта на Програмата за капиталовите разходи и на проекто-бюджета на Община град Добрич.

(6) Заявките по ал. 5 се предоставят на хартиен и електронен носител и на отдел „Обществени поръчки“ в общината.

(7) В срок до 20 ноември експерт от отдел „Обществени поръчки“ изготвя обобщена Заявка за прогнозираните обществени поръчки.

(8) В срок до 25 ноември директорите на дирекция УТСК,  дирекция ИОС, дирекция БФ, дирекция ИРЕФОП и юрист от отдел „Обществени поръчки“ заверяват обобщената Заявка по ал. 7, след проверка относно:

1. (доп., Заповед № 471/15.04.2019 г.) При планирането на графика за възлагането съобразени ли са всички законоустановени срокове, относими към предмета на поръчката, включително времето за подготовка, изготвяне на документацията, времето за провеждане на възлагането, получаване на заявления за участие или на оферти, работата на комисията и сключване на договора, както и тези в производствата по обжалване, извършване на контрол от АОП и началния момент и срока за изпълнение на договора.

2. При планирането на графика, съобразено ли е възлагането на обществените поръчки с предмет, чието финансиране се осигурява от Програмата за капиталовите разходи на общината, да се извърши след влизане в сила на бюджета на Община град Добрич.

 

Чл. 9. (1) В срок до 10 декември, на база установения брой и видове обществени поръчки и заверената обобщена Заявка по чл. 8, ал. 8, експерт от отдел „Обществени поръчки“ изготвя План-график на обществените поръчки, съгласно Приложение № 2.

(2) План-графикът е със следното съдържание: 

1. обект на обществената поръчка;

2. наименование и описание на обществената поръчка;

3. прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС;

4. предвиждане на обособени позиции и планираната стойност на всяка една от тях, в лева без ДДС;

5. срок за подготовка, включително на документацията;

6. срок за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора;

7. периода, в който трябва да се реализира договорът по обществената поръчка;

8. отговорните служители от състава на конкретното структурно звено за реализиране на определените задачи, които са задължени да предоставят на дирекция ИРЕФОП в определен срок пълно описание на предмета  на поръчката, техническите спецификации за изпълнение на поръчката, както и да оказват съдействие за изготвяне на методиката за оценка при икономически най-изгодна оферта. Подробното съдържание на заявките е уредено в чл. 8, ал.3 и сл. от настоящите правила;

9. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо.

 (3) Подготовката и провеждането на обществените поръчки се извършва съгласно изготвения по ал. 1 и ал. 2 План-график до изменението му по реда на чл. 13 от настоящите правила.

(4) Провеждането на обществени поръчки с предмет, чието финансиране се осигурява от Програмата за капиталовите разходи на общината, се извършва след влизане в сила на бюджета на Община град Добрич.

 

Чл. 10. (1) (доп., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)  План-графикът се съгласува от директор БФ, финансов контрольор, директорите на дирекции, респ. разпоредители на средства и ресорните заместник- кметове/секретаря и се предоставя до 20 декември на Кмета за утвърждаване в срок до 31 декември. Съгласуването се извършва писмено.

(2) Утвърденият от Кмета на общината План-график се предоставя на заместник- кметовете/секретаря, ръководителите на структурни звена в администрацията, лицата-разпоредители с бюджет от втора степен и се помества в локалната мрежа - за сведение и изпълнение.

(3) Контролът по изпълнение на утвърдения План-график се осъществява от ресорните заместник-кметове и секретаря.

 

Чл. 11. (1) След приемане на общинския бюджет и Програмата за капиталовите разходи  с решение на Общински съвет град Добрич, Кметът на общината ги предоставя на секретаря, заместник-кметовете и директорите на дирекции с мотивирана резолюция за изпълнение на съответната разходна част за всеки от тях от приетия общински бюджет.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на общинския бюджет и Програмата за капиталовите разходи, всички директори на дирекции, ръководители на отдели и звена, съгласувано с дирекция „Бюджет и финанси”, предоставят на отдел „Обществени поръчки“ актуална информация само за финансово обезпечените заявки за възлагане на обществените поръчки.

 

Чл. 12. До утвърждаване бюджета на общината и на Програмата за капиталови разходи финансирането на належащи и неотложни местни дейности се извършва въз основа на одобрен доклад от Кмета на общината.

 

Чл. 13. (1) Актуализация на утвърдения План-график се извършва до 10 дни:

1. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) От влизане в сила на бюджета на Община град Добрич, на Програмата за капиталовите разходи, предоставянето на актуализираните заявки по чл. 11, ал. 2 и при наличието на разлики в планираните стойности или дейности с тези, посочени в тях;

2. От влизане в сила на актуализация на бюджета на Община град Добрич и на Програмата за капиталови разходи, ако е приложимо.

(2) Актуализираният План-график се съгласува по реда на чл. 10, ал. 1 от настоящите правила и се утвърждава от Кмета.

 

 

Раздел ІI. ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

(нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.)

 

Чл. 13а. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Прогнозната стойност на всяка обществена поръчка се изчислява към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

 

Чл. 13б. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Пазарните проучвания или пазарните консултации се извършват от отговорното лице от съответната дирекция/ отдел/ второстепенен разпоредител - заявител за съответната обществена поръчка.

 

Чл. 13в. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) (1) Пазарното проучване се извършва чрез използване на публични източници – интернет, утвърдени каталози в отделни отрасли с посочени цени или с осреднени единични цени, в търговски обекти със сравняване между цените на отделните материали/стоки и/или дейности и услуги, въз основа на сключени договори за обществени поръчки – от регистъра на АОП, профила на купувача, протоколи от работата на комисията, от които се виждат цените на участниците, и др.

(2) За извършеното пазарно проучване отговорното лице изготвя доклад до Кмета на Община град Добрич. Докладът с подкрепящите го документи става неразделна част от досието на поръчката, без да се публикува в Профила на купувача.

 

Чл. 13г. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.)   (1) При липса на публична информация или невъзможност да се извърши пазарно проучване, отговорното лице от съответната дирекция/ отдел/ второстепенен разпоредител - заявител за съответната обществена поръчка следва да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или събере оферти от участници на пазара.

(2) Отговорното лице за обществената поръчка може да събере оферти от участници на пазара, като да отправи писмена покана за предоставяне на оферти във връзка с определяне на пазарна стойност на обществената поръчка към конкретни потенциални участници и/или чрез публикуване на покана за предоставяне на оферти във връзка с определяне на пазарна стойност на обществената поръчка, в раздел „Пазарни консултация“ на Профила на купува. Поканата за представяне на оферти следва да е придружена с Техническа спецификация/Техническо задание и образец на оферта (при необходимост).

(3) Отговорното лице изготвя доклад до Кмета на Община град Добрич за резултата от  извършените пазарни консултации. Докладът, поканата, получените оферти и цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка става неразделна част от досието на поръчката и се публикува в раздел „Пазарни консултация“ на Профила на купува.  

(4) Консултациите по ал. 1 могат да се използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.

(5) Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. Тези действия включват най-малко следното:

1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;

2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

 

Чл. 13д. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) В резултат на извършените пазарни проучвания или пазарни консултации, отговорното лице определя пазарната стойност на обществената поръчка, като препоръчителният подход е осреднена цена или най-ниска цена.

 

Глава трета

ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел І. ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл. 14. (1) Въз основа на утвърдения от Кмета на общината План-график за обществените поръчки, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”, подпомагана от общата и специализирана общинска администрация, изготвя предварителни обявления, с които Възложителят може да оповести своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на обявления за предварителна информация.

(2) Когато се оповестяват намерения за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение №2 от ЗОП, срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца.

(3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне може да се използва обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.

(4) Изготвените по реда на предходните алинеи обявления за предварителна информация се изпращат до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки от дирекция ИРЕФОП.

Раздел ІІ. ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

 

Чл. 15. (1) Възлагането на обществени поръчки се извършва в изпълнение на утвърдения от Кмета на общината План-график.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) В сроковете, регламентирани в План-графика, отговорното лице от съответната дирекция предоставя с придружително писмо до началника на отдел „Обществени поръчки“ необходимите документи за стартиране на поръчката съгласно План-графика, посочени по-долу в настоящите правила. Началникът на отдел „Обществени поръчки“ определя с резолюция персонално отговорно лице от отдела, което да изготви необходимите документи за стартиране на процедура за възлагане на обществената поръчка.

(3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) При непредвидена в План-графика извънредна необходимост от възлагане на обществена поръчка Заявителят изготвя мотивиран доклад до Кмета за необходимостта от възлагане на поръчката, който се съгласува писмено и по длъжностна компетентност с юрист от отдел „Обществени поръчки“, началника на отдел „Обществени поръчки“, финансов контрольор, директор на дирекция и ресорен заместник-кмет/секретар. Докладът се съставя въз основа на предварително извършен анализ на пазара и проучване на фирмите – потенциални участници в процедурата. Заявителят посочва мотивирани предложения за предмета на процедурата, обособени позиции (ако е необходимо), изисквания към участниците за извършване на подбор и прогнозна стойност.

 

Чл. 16. При подготовка за откриване на процедури за строителство се представят на хартиен и електронен носител следните документи, необходими за тяхното обявяване:

1. пълно описание на предмета на поръчката и видовете дейности, като се посочват целите, обема, обхвата и изискванията към изпълнението на обекта на поръчка, включително обособени позиции (на хартиен и електронен носител);

2. техническа спецификация /задание (на хартиен и електронен носител), определящо:

- количествено-стойностни сметки;

- технически изисквания;

- спецификации;

- минимални изисквания към кандидатите – разрешения за извършване на дейността, лицензии, сертификати, застраховки и квалификация и др. (в случай, че са необходими за изпълнение на поръчката);

- минимални изисквания към техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката (ако има такива);

- изисквания към влаганите материали и изпълненото строителство;

- описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд (ако има такива);

- срокове за изпълнение на проектирането (в случаите на инженеринг) и на СМР/СРР;

- условия по приемане на обекта;

3. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) инвестиционен проект (съгласуван със съответните институции по чл.121 от ЗУТ);

4. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) разрешение за строеж;

5. изходни данни за: подземен кадастър, съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, ВиК, газопреносна мрежа, топлофикационни тръби, телефонни кабели и др.), наличието на които е от съществено значение за качественото изпълнение на поръчката;

6. специфични критерии за оценка (ако има такива);

7. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива);

8. (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

9. (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Доклад за резултатите от извършените пазарни проучвания или консултации със съответните приложения.

 

Чл. 17. При подготовка за откриване на процедури за доставка се представят на хартиен и електронен носител следните документи, необходими за тяхното обявяване:

1. пълно описание на обекта на поръчката;

2. техническа спецификация (на хартиен и електронен носител), определяща:

- количество на стоките, предмет на поръчката (включително и при обособени позиции);

- технически характеристики в зависимост от предмета на поръчката;

- условия на доставката.

3. специфични критерии за оценка (ако има такива);

4. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива).

5. (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Доклад за резултатите от извършените пазарни проучвания или консултации със съответните приложения.

 

Чл. 18. При подготовка за откриване на процедури за услуги се представят на хартиен и електронен носител следните документи, необходими за тяхното обявяване:

1. пълно описание на обекта на поръчката;

2. техническо задание (на хартиен и електронен носител), определящо:

- общо описание на предмета на поръчката;

- основна и специфични цели на предмета на поръчката;

- основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката;

- очаквани резултати и изисквания към тях;

- време и място за изпълнение на поръчката;

- организация и метод на изпълнение;

- минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация на участника;

- съгласувателни процедури по приемане.

3. специфични критерии за оценка (ако има такива);

4. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива).

5. (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Доклад за резултатите от извършените пазарни проучвания или консултации със съответните приложения.

 

Чл. 19. При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка чрез процедури на договаряне по чл. 79 и чл. 182 от ЗОП, съответният заявител в План-графика от съответната дирекция прави предложение и за лицата (физически, юридически и/или техни обединения), до които да се изпратят покани за участие.

 

Чл. 20. (1) При подбор на кандидатите, до които ще бъдат отправени покани за участие в процедури на договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:

а) да са специализирани в предмета на обществената поръчка;

б) да имат доказан опит в областта, предмет на обществената поръчка;

в) да разполагат със специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

(2) В зависимост от предмета на поръчката могат да се определят и допълнителни критерии за допустимост на кандидатите и направените от тях оферти, съответно – за оценка на кандидатите/офертите.

 

Чл. 21. При представяне на непълен комплект документи, началникът на отдел „Обществени поръчки“ уведомява писмено отговорното лице/служител съгласно План-графика за изискване на липсващите документи и дава нов срок за представянето им, като изпраща копие от писмото до ресорния заместник-кмет или секретаря за осъществяване на контрол по изпълнението.

 

Глава четвърта

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел І. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1 и АЛ. 2 ОТ ЗОП

 

Чл. 22. (1) Решенията и обявленията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и документацията, съдържаща указания към участниците съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, се изготвят от експерт от отдел „Обществени поръчки“.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Решенията и обявленията, ведно с документацията /поканата се съгласуват писмено и по длъжностна компетентност с началника на отдел „Обществени поръчки“ и юриста от отдел „Обществени поръчки“, съответните директори на дирекции, ресорния заместник-кмет/секретар и се представят за подпис на Кмета.

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Длъжностните лица от отдел „Обществени поръчки“ изпращат по електронен път до Агенцията по обществени поръчки решенията и обявленията по чл. 36 от ЗОП за вписване в Регистъра за обществени поръчки.

 (4) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

 

Чл. 23. (1) В Община град Добрич се води регистър на  решенията по обществените поръчки, в който се вписва информация за обявената поръчка и всяка отделна  процедура. 

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адреса на Община град Добрич: http://www.dobrich.bg – рубрика „Обществени поръчки – Профил на купувача“, съгласно законоустановените срокове. Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно.

 

Чл. 24. (1) Всички действия на възложителя към участниците/кандидатите са в писмен вид.

(2) Участниците/кандидатите могат да представят своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти - отговорния служител, определен за тази цел, което е посочено в обявлението за обществената поръчка.

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Участниците/кандидатите могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 от ЗОП или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни. Длъжностните лица от отдел „Обществени поръчки“ са длъжни в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти, а когато срокът е съкратен по чл.  74, ал. 2 от ЗОП или поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок, да предоставят разясненията чрез профила на купувача. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

 

Чл. 25. (1) (изм. и доп., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявленията за участие или подадените оферти за участие във всяка отделна процедура се регистрират в информационната система ПП „Архимед” на работно място „Деловодство” в Центъра за услуги и информация, като се води регистър по образец, съгласно Приложение № 3. Получените оферти или заявления за участие се завеждат в регистъра, който съдържа: подател на офертата или заявлението за участие, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на заявлението за участие или офертата в случаите по чл. 39а, ал.5-7 ЗОП, данните по т.1-3 от чл. 48, ал. 1 ППЗОП за получените мостри или макети, когато е приложимо. При получаване на заявлението за участие или на офертата върху всяка опаковка се поставя входящ номер, дата и час на получаване, за което на приносителя се издава документ – информационна визитка.

В случаите по чл. 39а, ал.5-7 от ЗОП при получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват данните по чл. 48, ал. 1 т. 2 от ППЗОП, за което на преносителя се издава документ. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

(2) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Те се регистрират в информационната система от служителя-деловодител от отдел ЦУИ веднага след получаването. За дата и час на получаване на офертата се считат датата и часа на регистриране на офертата в системата.

(3) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или на оферти, депозираните такива се съхраняват в огнеупорен шкаф в Центъра за услуги и информация до деня и часа, определени за провеждане на процедурата.

 (4) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се съставя протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

 

Чл. 26. (1) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) След изтичане срока за получаване на заявления за участие или на оферти Кметът на общината назначава със заповед комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове. В заповедта се определя поименния състав и лицето, определено за председател, сроковете за извършване на работата; мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване на работата на комисията, когато е приложимо.

 (2) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица. В този случай възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

(3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Заповедта по ал. 1 се съставя от длъжностните лица от отдел „Обществени поръчки“ и се съгласува писмено от юрист от отдел „Обществени поръчки“, началника на отдел „Обществени поръчки“, директор на дирекция, ресорния заместник-кмет на заявителя /съответно от секретаря.

 

Чл. 27. (1) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

(2) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, възложителят осигурява на лицата по ал.1 възможност за проследяване на действията на комисията по отваряне на документите.

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или офертите и оповестява тяхното съдържание.

(4) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите по чл.39а, ал.5-7 от ЗОП най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

(5) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите по чл.39а, ал.5-7 от ЗОП комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

(6) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по ал. 3 – 5.

(7) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

(8) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/ участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

(11) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

 

Чл. 28. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 27 ЗОП комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на Кмета на общината.

(2) Поканата за представяне на оферти или за участие в преговори или в диалог в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 27 ЗОП се изпраща до избраните кандидати в 3-дневен срок от:

1. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, или е обжалвано, но не е направено искане за налагане на временна мярка;

2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;

3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.

 

Чл. 29. (1) Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

(2) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

(3) Когато Кметът на общината е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

(4) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Когато методиката за комплексна оценка включва показатели по чл.70, ал.7, т.3, буква „б“ от ЗОП, присъдените от комисията оценки следва да са мотивирани.

 

Чл. 30. (1) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Кмета на общината, не се отваря.

(2) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

 

Чл. 31. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

(3) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

 

Чл. 32. В случаите по чл. 46, ал. 5 от ЗОП комисията прилага обективните и недискриминационни критерии или правила за определяне на конкретните обособени позиции, които ще се възложат на един изпълнител, след извършване на класирането по реда на чл. 58 от ЗОП.

 

Чл. 33. (1) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) състав на комисията;

2. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) кандидатите и участниците в процедурата;

3. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;

4. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и съответните мотиви;

5. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) когато е приложимо – предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви;

6. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) описание на представените мостри, снимки или макети – когато е приложимо;

7. (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

8. (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

9. (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

10. (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г

(2) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.

(4) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

 

Чл. 34. В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП действията на комисията се извършват в следната последователност:

1. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите;

2. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) в случаите по чл. 39а, ал. 5-7 от ЗОП  техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;

3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;

4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;

5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника;

6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация;

7. комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

 

Чл. 35. (1) Член от комисията/експерт от отдел „Обществени поръчки“ изготвя проект на Решение за класиране и определяне на изпълнител, с когото да бъде сключен договор.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Проектът на решението се съгласува писмено от юриста от отдел „Обществени поръчки“, началника на отдел „Обществени поръчки“, директора на дирекцията - заявител, ресорния заместник-кмет/секретар и се предава на Кмета за подпис.

 

Чл. 36. След приключване на работата на комисията и определяне на изпълнителя с решението, цялата документация се предава на отдел „Обществени поръчки“ за последващите действия по сключването на договора за възлагане на обществена поръчка.

 

Чл. 37. Отговорните служители от отдел „Обществени поръчки“ следят за спазването на всички срокове по ЗОП и ППЗОП.

Чл. 38. Служителите от отдел „Обществени поръчки“:

- уведомяват Агенцията по обществени поръчки в 30-дневен срок от сключване на договор;

- определят стойността на процедурите за възлагане на обществена поръчка към датата на изготвяне на План-графика с оглед установяване на вида на процедурата. Стойността на договора за възлагане на обществена поръчка се определя на база предварителни заявки;

- при поискване на информация от Изпълнителния директор на АОП са длъжни да я съберат и да му я предадат в определения от него срок;

- при постановяване със съдебно решение на неизпълнение на договор в 14-дневен срок го изпращат на АОП;

- изпращат до Изпълнителния директор на АОП копия от влезли в сила определения и решения на ВАС, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията.

- уведомяват АОП и участниците в процедурата за прекратяване на обществена поръчка и организират възстановяването на  разходите на участниците за закупени документи в предвидените в ЗОП срокове и случаи;

- уведомяват АОП, ако Европейската комисия съобщи на Възложителя за нарушения. В този случай уведомяването се извършва в 3-дневен срок, като се изпраща и цялата преписка и становище;

- осъществяват всички други действия, посочени в ЗОП и ППЗОП.

Раздел ІI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

Чл. 39. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената поръчка, без данък добавена стойност, е:

1. за строителство - от 50 000 до 270 000 лв.

2. за доставки или услуги, с изключение на услугите по приложение №2 от ЗОП - от 30 000 лв. до 70 000 лв.

 

Чл. 40. (1) При възлагане на поръчки по чл. 39 възложителят събира оферти с публикуване на обява или покана до определени лица.

(2) Обявата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа най-малко информацията по приложение №20 от ЗОП, а именно:

1. Наименование на възложителя;

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката;

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо – до 01.11.2019 г.;

(изм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Критерии за подбор, когато е приложимо;

4. Срок за подаване на офертите;

5. Срок на валидност на офертите;

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест;

7. Дата и час на отваряне на офертите;

8. Обособени позиции, когато е приложимо;

9. Друга информация, когато е приложимо.

(3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Обявата се изготвя от експертите в отдел „Обществени поръчки“ и се съгласува писмено в следния ред: юриста от отдел „Обществени поръчки“, началник отдел „Обществени поръчки“, директор на дирекция и ресорен заместник-кмет/секретар и се представя на Кмета за подпис.

(4) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Експерт от отдел „Обществени поръчки“ публикува обявата на профила на купувача по ред, определен с ППЗОП, и посочва срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 (десет) дни, от публикуването на обявата. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.

(5) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

(6) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

(7) Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 191, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП.

(8) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Обявата за събиране на оферти се публикува в Регистъра на обществените поръчки.

 

Чл. 41. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) (1) Офертите съдържат документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП и се прилагат декларациите по чл.192, ал.3 от ЗОП.

(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка.

(3) Постъпилите оферти се приемат и регистрират в деловодството - отдел ЦУИ и се съхраняват в касата на деловодството.

(4) Офертите се предоставят с приемо-предавателен протокол на председателя на комисията, определен със заповедта по чл. 42 от настоящите вътрешни правила.

(5) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Офертите се подават чрез платформата, а когато това е невъзможно, се прилага редът по чл.47, ал.2 и чл.48, ал.2 и 6 от ППЗОП.

(6) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

 

Чл. 42. (1) След изтичане на срока за подаване на оферти възложителят със заповед назначава комисия, която се състои от нечетен брой членове.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Заповедта се изготвя от експертите от отдел „Обществени поръчки“ и се съгласува писмено в следния ред: юрист от отдел „Обществени поръчки“, началник отдел „Обществени поръчки“, директор на дирекция и ресорен заместник-кмет/секретар и се предоставя на Кмета за подпис.

(3) (изм. и доп., Заповед № 471/15.04.2019 г.) 3a членовете на комисията се прилагат изискванията на чл. 51, ал. 8 – 10 и 13 от ППЗОП. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или за него е възникнал конфликт на интереси, Кметът на Община град Добрич определя със заповед нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси, действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват повторно от новия член.

(4) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Те представят такива декларации и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

 

Чл. 43. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм. Заповед № 471/15.04.2019 г.) (1) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Кмета на Община град Добрич за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача на Община град Добрич.

  (2) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Преди утвърждаване на протокола по ал.1 Кметът на Община град Добрич го връща на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде отстранено.

 (3) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Протоколът се изпраща на участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата.

 

Чл. 44. Утвърденият от Кмета протокол и подписаната от ресорния директор заявка за поемане на задължение се представят в отдел „Обществени поръчки“ за подготвяне на договор.

 

Чл. 45. (1) Съгласуваният договор по реда на чл. 50, ал. 3 от настоящите правила, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител, ведно със заявката се представят на финансовия контрольор за становище. След даване на съгласие, че задължението може да бъде поето, заявката и договорът се подписват от главен счетоводител.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм. Заповед № 471/15.04.2019 г.) След положително становище, дадено от финансовия контрольор, и положените подписи, експерт от отдел „Обществени поръчки“ уведомява участника, определен за изпълнител, да представи в определен срок необходимите документи по чл.112, ал.1 от ЗОП за сключване на договор.

(3) След представяне на документите по ал. 2, съгласуваният договор се предоставя за подпис от Кмета на Община град Добрич.

(4) Екземпляр от сключения договор се предоставя на главния счетоводител, а копие от същия на отговорното в План-графика лице за осъществяване на контрола по изпълнението му.

 

Чл. 46. (1) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, длъжностните лица от отдел „Обществени поръчки“ изпращат обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, за всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

(2) (нова, Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Контрол по обобщаването и изпращането на информацията до АОП съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП се осъществява от началника на отдел „Обществени поръчки“.

 

Чл. 47. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Цялостният контрол върху възлагателния процес се осъществява от началник  отдел „Обществени поръчки“ и директор на дирекция ИРЕФОП.

Раздел ІІI. ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 

Чл. 48. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената поръчка, без данък добавена стойност е:

1. за строителство - по-малка от 50 000 лв.

2. за доставки или услуги - по-малка от 70 000 лв., когато поръчката е по приложение №2 от ЗОП

3. за доставки или услуги извън тези по т. 2 – по-малка от 30 000 лв.

 

            Чл. 49. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) При възлагане на поръчки по чл. 48, отговорното лице, посочено в План-графика, в определения срок извършва следните действия:

- за строителство – отговорното длъжностно лице, след извършено пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност и предложение за избор на изпълнител на строителните работи, без провеждане на процедура, изготвя мотивиран доклад. Докладът с приложените документи от проучването се предоставя за одобряване от Кмета след писмено съгласуване от юриста в отдел „Обществени поръчки“ и началника на отдел „Обществени поръчки“. Към доклада задължително се прилага подробна справка за видовете и количествата строителни работи, които ще бъдат извършени;

- за доставки или услуги – отговорното длъжностно лице, след извършено пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност и предложение за избор на изпълнител на съответната доставка или услуга, изготвя мотивиран доклад. Докладът с приложените документи от проучването се предоставя за одобряване от Кмета след писмено съгласуване от юриста в отдел „Обществени поръчки“ и началника на отдел „Обществени поръчки“.

 

Чл. 50. (1) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Одобреният от Кмета доклад по чл. 49 и подписаната от ресорния директор заявка за поемане на задължение се представят в отдел „Обществени поръчки“ за подготвяне на договор/възлагателно писмо. В случаите за доставки и услуги може да не се сключва договор, а да се изготви  възлагателно писмо. За доставки и услуги на стойност до 1000 (хиляда) лв. без ДДС не е задължително изготвянето на възлагателно писмо, а разходът се извършва с първичен документ.

(2) Възлагателното писмо следва да съдържа подробно описани обект и предмет на обществената поръчка, както и срок за изпълнение и посочване на възнаграждението за извършената работа.

(3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Договорът се съгласува в следната последователност: юрист от отдел „Обществени поръчки“, началник на отдел „Обществени поръчки“, директор на дирекция заявител и ресорен зам.-кмет/секретар. Възлагателното писмо се съгласува от юрист от отдел „Обществени поръчки“ и началника на отдел „Обществени поръчки“.

(4) Съгласуваният договор/възлагателното писмо, заедно със заявката за поемане на задължение, се представят на финансовия контрольор за становище.

След даване на съгласие, че задължението може да бъде поето:

- заявката и договорът се подписват от главен счетоводител и се предоставят за подпис на Кмета;

- възлагателното писмо се предоставя за подпис на Кмета.

(5) Договорът, подписан от изпълнителя и възложителя, се регистрира в ПП за документооборот и електронен архив и се предоставя на главния счетоводител и изпълнителя, а копие от същия - на отговорното в План-графика лице за осъществяване на контрола по изпълнението му.

Възлагателното писмо се регистрира в ПП за документооборот и електронен архив и се предоставя на изпълнителя.

 

Глава пета

ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл. 51. (1) Кметът на Общината сключва договор за изпълнение на предмета на поръчката по процедурата или съответните обособени позиции (ако има такива) с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена позиция. Договорът следва да бъде съобразен с изискванията на правилника за прилагане на закона, с който се определят задължителното минимално съдържание на договорите, като следва да се ползват и стандартизираните образци на договора и на приложения към него.

(2) (доп., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения и приложения от офертата на участника, въз основа на който е определен за изпълнител. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.  

(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневния срок от уведомлението на заинтересованите кандидати/участници за решението за определяне на изпълнител и сключва договор в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител.

(4) В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи документите по чл.58 от ЗОП или в едномесечен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката,  Кметът на общината  определя с Решение за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата (чл. 112, ал. 3 от ЗОП). Вторият класиран участник се поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата и постановяването на Решението по предходното изречение. В случай, че и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, Кметът на общината прекратява процедурата с мотивирано Решение (чл. 110, ал. 1  т. 4 от ЗОП).

(5) Договорът по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи необходимите документи съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи  възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата с мотивирано Решение, ако и вторият класиран участник откаже да го сключи.

(6) За договори по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП следва да се извърши справка в търговския регистър, като от изпълнителя не се изискват други документи.

(7) Изменение на договор за проведена процедура се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

(8) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) В случаите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, при сключване с определения изпълнител на писмен договор за обществена поръчка възложителят няма право да изисква документи:

1. които вече са му били предоставени;

2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

 

Чл. 52. (1) Договорите се изготвят в два екземпляра и се комплектуват с документите на изпълнителя от експертите от отдел „Обществени поръчки“. Договорите следва да бъдат съобразени с изискванията на внедрената Интегрирана система за управление по международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001 и Системата за управление на сигурността на информацията по международен стандарт  ISO 27001:2005.

(2) Досието за поемане на задължение, съдържащо: документацията, протокола (доклада) на комисията, решението за избор на изпълнител, офертите на участниците/кандидатите ведно със заявката за поемане на задължение, подписана от съответния заявител и съгласуваният по реда на чл. 50, ал. 3 от настоящите правила договор се представя за становище на финансовия контрольор.

(3) След дадено становище по заявката за поемане на задължение от финансовия контрольор заявката и договора се подписват от главния счетоводител и договорът се  предоставя за подпис от Кмета на общината. С това договорът става окончателен.

 

Чл. 53. Цялата документация по обществената поръчка, съдържаща всички документи по обществената поръчка – пълното досие се съхранява в дирекция ИРЕФОП, освен ако спецификата на обществената поръчка не изисква друго. Копие от договора и необходимите за изпълнението документи от документацията се предоставя на отговорното лице по План-графика за контрол по изпълнението.

 

Чл. 54. В срок не по-късно от 30 дни след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, експерт от отдел „Обществени поръчки“ по определения ред от ЗОП изпраща в Агенцията по обществени поръчки информация за сключването на съответния договор за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Възложителят задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на съответното основание. Отговорността по спазване на сроковете за изпращане на информацията е на директора на дирекция ИРЕФОП, или длъжностното лице, което го замества при негово отсъствие.

 

Чл. 55. (1) При изпълнение на договора отговорното лице уведомява текущо директора на дирекцията – заявител, който представя на ресорния заместник-кмет/секретаря информация за хода на изпълнението му.

(2) Пряк контрол по изпълнението на договора се извършва от отговорното лице, посочено в План-графика, което се задължава да информира текущо при възникнали несъответствия съответния директор, а при несъответствия, които биха довели до неизпълнение на договора, и зам.-кмет/секретар и Кмет.

 

Чл. 56. При констатирано неизпълнение на една от страните по договора, директорът на дирекцията - заявител представя доклад до Кмета (с копие до ресорния зам.-кмет/секретар), относно обстоятелствата, довели до неизпълнението.

 

Чл. 57. В срок до 10 дни след приключване изпълнението на договора, отговорното за поръчката лице след съгласуване със съответния директор представя в писмен вид справка за приключването на договора в отдел „Обществени поръчки“. В случаи на предсрочно прекратяване на договора, в 10-дневен срок от прекратяването му се подава информация в отдел „Обществени поръчки“.

 

Чл. 58. Цялостен контрол по изпълнение на договора се осъществява от директорите на дирекции, началник отделите, разпоредителите с бюджетни и извънбюджетни средства, ресорните заместник-кметове/секретаря.

 

 

Глава шеста

ГАРАНЦИИ

 

Чл. 59. Гаранциите за изпълнение на договора се определят, както следва:

1. За договори, сключени по реда на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, не се изисква гаранция за изпълнение, освен по преценка на Кмета и/или ресорния зам.-кмет/секретаря.

2. За договори, сключени след провеждане на процедури по ЗОП по реда на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 – в случаите, когато такава се изисква - до 5% от стойността на договора без ДДС, а за специализираните предприятия за хора с увреждания – до 2% от стойността на договора без ДДС.

 

Чл. 60. Паричната гаранция за изпълнение се освобождава по следния ред:

1. Отговорното лице от План-графика, осъществяващо контрол по изпълнението на договора, изпраща писмено уведомление до експерт от отдел „Обществени поръчки“, съгласувано с директора на дирекцията, за приключване на договора и установено изпълнение.

2. Експертът от отдел „Обществени поръчки“ по т. 1 уведомява писмено директора на дирекция БФ за освобождаване на гаранцията.

 

Чл. 61. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Банковата гаранция  за изпълнение се освобождава по следния ред:

1. Отговорното лице от План-графика, осъществяващо контрол по изпълнението на договора, изпраща писмено уведомление до началник отдел „Обществени поръчки“, съгласувано с директора на дирекцията, за приключване на договора и установено изпълнение.

2. Определен от началника на отдел „Обществени поръчки“ експерт изготвя придружително писмо за връщане оригинала на банковата гаранция или на изпълнителя, или на банката - издател, с копие до директор БФ. Копие от гаранцията остава в досието на процедурата.

3. (нова, Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Срокът и валидността на банковата гаранция за изпълнение се следи от отговорното по съответния договор лице от състава на дирекцията – заявител.

 

Чл. 62. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Застраховката, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, се освобождава по следния ред:

1. Отговорното лице от План-графика, осъществяващо контрол по изпълнението на договора, изпраща писмено уведомление до началник отдел „Обществени поръчки“, съгласувано с директора на дирекцията, за приключване на договора и установено изпълнение.

2. (доп., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Определен от началника на отдел „Обществени поръчки“ експерт изготвя писмено уведомление до застрахователното дружество или придружително писмо за връщане оригинала на застрахователната полица, респ. застрахователния сертификат, на изпълнителя, с копие до директор БФ. Копие от застрахователната полица, респ. застрахователния сертификат, остава в досието на процедурата.

3. Срокът и валидността на застраховката, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, се следи от отговорното по съответния договор лице от състава на дирекцията – заявител.

 

Чл. 63. (1) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Приемането и съхранението на гаранциите, обезпечаващи авансово представените средства, се извършва от отговорното лице от План-графика, осъществяващо контрол по изпълнението на договора от състава на дирекцията заявител.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) При необходимост реквизитите на документите по предходната алинея се съгласуват с експерти от отдел „Обществени поръчки“.

(3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) Освобождаването на гаранциите се осъществява според формата, под която са представени, съгласно уговореното в сключения договор и по реда на настоящите правила.

(4) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

(5) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

 

Чл. 63а. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) В срок до 10-то число на всеки месец експерт „Информационно обслужване на модул Профил на купувача“/експерт от отдел „Обществени поръчки“ предоставя на главен счетоводител срещу подпис разпечатка от ПП „Архимед“ за всички регистрирани договори по обществени поръчки за предходния месец, с отбелязване към всеки от тях формата на внесената гаранция за изпълнение (ако е приложимо). Писмената разпечатка следва да е придружена с копия от всички получени банкови гаранции и застрахователни полици по регистрираните договори.

 

 

 

Глава седма

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ

 

Чл. 64. (1) Отдел „Обществени поръчки“ отговаря за организиране и предприемане на своевременни действия при обжалване действията/решенията на Кмета на общината във връзка с възлагането на обществени поръчки.

(2) Директорът на дирекция АПИТО организира и контролира получаването на информация, свързана с постъпили жалби по обществени поръчки, които следва да бъдат предадени след разпореждане на Кмета в срок до 1 ден на юрист от отдел „Обществени поръчки“.

 

Чл. 65. (1) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

(2)  (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)  Кметът на общината определя лице, което да изготви отговор или становище по постъпилата жалба. При необходимост определеното лице може да бъде юрист – консултант и/или външен експерт.

(3) Определеното по ал. 2 лице отговаря за изготвяне в законоустановените срокове на отговор/становище и комплектува всички необходими документи, свързани с обжалването, със съдействието на останалите експерти от отдела.

 

Чл. 66. (1) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

  (2) Досиетата на образуваните дела, свързани с оспорване на решенията по процедури за възлагане на обществени поръчки, се съхраняват към досиетата на съответните процедури.

 

Глава осма

ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Чл. 67. (1) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Служители, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, участват в семинари/обучения по прилагане на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му поне веднъж годишно.

(2) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) При съществено изменение на правната уредба или при нужда от въвеждащо и/или допълнително обучение, началник отдел „Обществени поръчки“ изготвя мотивирано предложение за участие в семинар/обучение, което да се проведе своевременно след въвеждане на промените или констатираната необходимост.

(3) По инициатива на Кмета на Община Добрич и/или заместник-кметовете/секретаря могат да бъдат организирани обучения, които да бъдат провеждани на място в сградата на Община Добрич.

 

Чл. 68. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) За обученията по чл. 67, ал. 1 и 2 следва да бъдат посочени конкретно лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки.

 

Глава девета

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

            Чл. 69. (1) До изтичане срока за подаване на офертите/предложенията, цялата документация по подготовката на процедурата се съхранява в отдел „Обществени поръчки“.

(2) По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти/предложения се съхранява на място, определено съгласно заповедта по чл. 26, ал. 1 от Правилата. Съхранението на цялата информация в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

            (3) След приключване на работата на комисията, до определяне на изпълнител с решение, съответно прекратяването й, цялата документация по провежданата процедура се съхранява от  отдел „Обществени поръчки“, освен ако спецификата на поръчката не изисква друго. 

 

            Чл. 70. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички документи, съставени във връзка с нейното провеждане и възлагане и се съхранява за срок от пет години след приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на процедурата  в отдел „Обществени поръчки“, освен ако спецификата на поръчката не изисква друго.

 

Чл. 71. (1) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Документацията по изпълнението на договора се съхранява от отговорното лице в План-графика за срок от пет години след приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяването му.

(3) (отм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.)

(4) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) След изтичане на срока по ал. 2 с  документацията се процедира съгласно разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и приложимата нормативна уредба към него.

 

Чл. 72. (1) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., отм., Заповед № 471/15.04.2019 г.)

 

Чл. 73. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Сроковете по чл. 70 и чл. 71 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз или по-дълги гаранционни срокове, предвидени в договора за изпълнение.

Глава десета

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ

 

            Чл. 74. (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Проследяване на изпълнението, приемането на резултатите и контролът върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки се осъществява от отговорното по План-графика лице или от определено с резолюция от ресорния заместник-кмет/секретаря лице.

 

Чл. 75. Цялостен преглед на дейността по изпълнение на договорите за обществени поръчки, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки спрямо некоректния съконтрагент се осъществява от отговорното лице по План-графика, директора на дирекцията - заявител, ресорния заместник-кмет/секретар.

         

          Чл. 76. Лицата, определени за приемане на извършената работа и/или извършването на инвеститорския контрол, проверяват:

1. спазване на срока за изпълнение на договора;

2. съответствието на изпълнението с изискванията, произтичащи от договора – технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора.

 

Чл. 77. Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се осъществяват в предвидените в тях срокове след представяне и проверка на необходимите документи, посочени в договора, като:

                   1. Преди извършване на плащанията се извършва предварителен контрол;

                   2. Директорът на дирекцията - заявител представя изготвено от отговорното по План-графика лице Искане за извършване на разход, съгласно СФУК, окомплектовано с всички изискващи се по договора документи.

 

Чл. 78. (1) Експерт от отдел „Обществени поръчки“ изпраща информация за изпълнението на договорите, както и за предсрочно прекратените договори до Агенцията по обществените поръчки в законоустановените срокове.

(2) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) Информацията по ал. 1 включва изплатените суми по договорите и неустойки, и гаранции (ако е приложимо). Тя се предоставя на отдел „Обществени поръчки“ от отговорното по План-графика лице по образец, съгласно Приложение № 4, и е изготвена със съдействието и активното участие на счетоводителите на общината и на второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

- при предсрочно прекратяване на договор – в 10-дневен срок от датата на прекратяването, като информацията съдържа и мотивите за прекратяването;

- при изпълнение на договор – в 10-дневен срок след окончателното плащане.

 (3) (изм., Заповед № 1027/28.08.2017 г.) При неизпълнение на клаузи на договор за обществена поръчка се предприемат действия, съгласно уговореното и приложимите нормативни актове.

Глава единадесета

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Задължение за прилагане. Общи правила

Чл. 79. (1) Община град Добрич осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до документите, подлежащи на публикуване съгласно изискванията на ЗОП, чрез рубриката Профил на купувача в официалния си електронен сайт http://www.dobrich.bg .

(2) Профилът на купувача се поддържа с помощта на специализиран модул – част от административната информационна система за документооборот и електронен архив от определени със заповед на кмета длъжностни лица по изискванията и сроковете, указани в ЗОП и ППЗОП.

 

Чл. 80. (1) В профила на купувача се помества и съхранява информация за обществените поръчки с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното откриване, възлагане, изпълнение и прекратяване.

(2) Информацията за обществените поръчки, публикувана в профила на купувача, трябва да е актуална, достоверна и пълна. Когато поради технически причини или причини, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез сайта, то чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни по електронен път.

(3) Достъпът до профила на купувача е свободен и не се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.

 

Чл. 81. Информацията в профила на купувача не може да нарушава приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията.

 

Чл. 82. (1) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват в профила на купувача в електронна преписка със собствен номер и дата на създаване. Преписката се поддържа в профила на купувача в срок до изтичане на три години от:

1. прекратяване на процедурата, съответно от публикуване на съобщение за мотивирано прекратяване в периода до сключване на договор;

2. изпълнение на всички задължения по съответни сключени договори.

(2) Определените длъжностни лица публикуват документите в профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуването им.

(3) С публикуването на документите в профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако в ЗОП не е изрично предвидено друго изискване.

 

Публикуване на информация в профила на купувача

Чл. 83. (1) Кметът на Община град Добрич определя със заповед длъжностно лице, както и първо и второ заместващи длъжностни лица със задача за публикуване на изискваните документи и информация в профила на купувача.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 създава за всяка обществена поръчка обособена самостоятелна електронна преписка в специализирания модул с уеб приложение за профил на купувача към административната информационна система за документооборот и електронен архив на Община град Добрич.

(3) Електронната преписка по ал. 2 има собствен идентификационен номер и дата на създаването, които се генерират автоматично от административната информационна система.

(4) Длъжностното лице по ал. 1 задава в специализирания модул сроковете за поддържане на всяка електронна преписка съгласно чл. 82 от настоящите правила.

 

Чл. 84. (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) (1) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации;

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4 от ЗОП;

4. разясненията, предоставени от експерт от отдел „Обществени поръчки” и/или лице, изготвило техническата спецификация/задание;

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

7. договорите за подизпълнение;

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред;

10. информация при производство по обжалване;

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

 (2) (отм., Заповед № 471/15.04.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато решение не е получено от кандидат или участник по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, съответното длъжностно лице по чл. 83, ал. 1 публикува съобщение в профила на купувача до кандидата/участника. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

(3) (изм., Заповед № 471/15.04.2019 г.) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единния граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

 (4) Заличаването на информация по ал. 3 се извършва от председателя на съответната комисия за провеждане на конкретната процедура. Същият своевременно предава документите, подлежащи на публикуване, на длъжностното лице по чл. 83, ал. 1.

(5) (нова, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Документите по чл. 36а, ал. 1, т. 1, 2, 5 - 11 от ЗОП се публикуват в профила на купувача в следните срокове:

1. (в сила от 01.11.2019 г.) всички решения, обявления и обяви, които подлежат на публикуване - в деня на публикуването им в регистъра;

2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 - 11 от ЗОП - в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в деня на издаването им;

3. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 от ППЗОП - в деня на изпращането им на определените лица;

4. поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП - в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите - в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 8, 10 и 11 ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях - в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;

7. договорите за подизпълнение - в 30-дневен срок от получаването им от изпълнителя;

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения - в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;

9. становищата и мотивите на АОП по чл. 232, ал. 8 и 10, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП - в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя;

10. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП - в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;

11. (в сила от 01.11.2019 г.) информацията по чл. 193 от ЗОП - в деня на публикуването ѝ в регистъра.

12. разясненията, предоставени от експерт от отдел „Обществени поръчки” и/или лице, изготвило техническата спецификация/задание - в зависимост от вида на поръчката в срока по чл.33, ал.2 от ЗОП, съответно чл.180, ал.2 от ЗОП или чл.189 от ЗОП.

13. съобщения за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, изготвени от председателя на комисията – не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения.

14. съобщения до кандидатите или участниците при промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите - най-малко 48 часа преди новоопределения час.

15. обявяване поименно на лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове, ако не са посочени в обявлението - най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти.

 

Чл. 85. (1) Експерт от отдел „Обществени поръчки“, който подготвя документацията за съответна обществена поръчка, предоставя за публикуване на определеното длъжностно лице по чл. 83, ал. 1 от правилата съответните информация/документи по чл. 84, ако същите не подлежат на регистрация и сканиране в административната информационна система за документооборот и електронен архив на общината.

(2) Длъжностното лице, отговорно за конкретната обществена поръчка според План-графика за обществените поръчки или според насочеността на поръчката, ако тя не е включена в План-графика, предоставя за публикуване на определеното длъжностно лице по чл. 83, ал.1 от Правилата съответната информация по чл. 84

(3) Длъжностните лица по ал. 1 и ал. 2 съблюдават и спазват подхода при броенето на дни, когато сроковете са определени в дни, и изтичането на сроковете съгласно чл. 28 от ППЗОП. Те предоставят своевременно документи/ информации (при необходимост) на определеното длъжностно лице по чл. 83, ал. 1 за публикуване съобразно тези срокове.

(4) Длъжностните лица по ал. 1 и ал. 2 отговарят за предоставянето на коректна информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

По смисъла на тези Правила:

§ 1. „Заявители на обществени поръчки” са:

1. Дирекциите по административната структура на Община град Добрич;

2. Ръководителите на бюджетни звена, определени за разпоредители с бюджет от втора или по-ниска степен.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Тези правила важат за общинска администрация и всички второстепенни разпоредители с бюджет към Община град Добрич, които не са самостоятелни възложители на обществени поръчки. Разпоредителите са длъжни да организират изпълнението на настоящите правила, респ. ЗОП и ППЗОП, в съответствие с утвърдената си структура и носят отговорност за изпълнението.

§ 3. Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община град Добрич са утвърдени със Заповед № 564/11.05.2016 г., изм. и доп. със Заповед № 1027/28.08.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 471/15.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич.

§ 4. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на настоящите правила, се финализират по досегашния ред.

§ 5. (нов, Заповед № 1027/28.08.2017 г.) С настоящите правила се изменя документ ДОК 02-01-01 „Заявка за поемане на задължение“ – първостепенен разпоредител – част от Елемент 02 „Система за предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход“ от Системата за финансово управление и контрол на Община град Добрич, съгласно Приложение.

§ 6. (нов, Заповед № 471/15.04.2019 г.) Навсякъде във Вътрешните правила след текста „юрист/а от отдел „Обществени поръчки“ се добавя „…/юрист-консултант и/или външен експерт с юридическо образование (в случай на отсъствие на юрист от отдел „Обществени поръчки“)“.

 

публикиван на: 15.04.2019 г.

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
16.5° C разсеяна облачност
Нагоре