Проект "Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства"

На 12.05.2020 г. Община град Добрич подписа aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне № BG16RFOP001-1.011“ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДОБРИЧ, съгласно който Ръководителят на УО на ОПРР предоставя на Община Добрич  БФП в размер 575 526,49 лв. от които 489 197,52 лв. финансиране от ЕФРР и 86 328,97 лв. - национално съфинансиране  за изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.011-0008  “Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”. Срокът за изпълнение на Договора е 24 месеца.

Общата цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР - град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината.

 Общината в качеството си на публичен орган, който провежда социална политика, ще разшири спектъра от предлаганите социални дейности в съответствие с поставените регионални приоритети. С планираните дейности основно ще бъде ремонтирана общинска сграда с капацитет от 15 лица, в която ще бъде настанен приют за бездомни лица и семейства на адрес ул. „Хан Кардам“ №13. С реализирането на проекта ще се създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон, храна, хигиена и социално консултиране на бездомни хора.

Предстои да се изпълнят строително-монтажни дейности за реконструкция на обекта, за основно обновяване и преустройство, при което ще се въведат и мерки за енергийна ефективност и ще се изгради достъп за хора с увреждания. За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, е определен екип от експерти, който ще организира навременното протичане и наблюдение на заложените дейности и администриране и отчитане на проекта.

След цялостното обновяване, реконструкция и преустройство на сградата за нейното нормалното функциониране е предвидено да бъде доставено и монтирано  необходимoтo оборудване и обзавеждане за разкриване на социалната услуга "приют", което ще гарантира функционирането на подходяща и ефективна услуга. Ще се обезпечи цялостната модернизация на съответната институция и условията за предоставяне на качествена услуга.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.011-0008-C01 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
23.32° C ясно небе
Нагоре