4. Приемане на данъчна декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагне с данък при придобиване на имущества.

Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице.  Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес. 

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се подава декларация за получените обичайни подаръци; за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Не подават декларация за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

 От кого се подава: Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:

  • приобретателят на имуществото /надарения и пр./
  • прехвърлителят или двете страни - когато е уговорено изрично 
  • прехвърлителят - когато приобретателят е в чужбина.

  Размер на данъка: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер.

Приложени документи: 

- Всички приложени към декларацията документи се описват в т. 5. Полето следва да съдържа най-малко опис на приложените копия на документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предавателни протоколи или други/, тъй като прилагането на такъв документ е задължително. В т. 5 се описват също и задължителните документи за случаите на освобождаване от данък по № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11  и 13 на т. 4, когато някое от посочените основания е налице.

Актуално

ОИЦ-Добрич проведе информационна среща с работодатели в град Добрич

23.10.2020

Пред близо 30 работодатели от област Добрич Областен информационен център – Добрич представи актуалните и планирани процедури за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на...

ОИЦ-Добрич проведе информационна среща с работодатели в град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.68° C ясно небе
Нагоре