Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПРОЕКТ BGLD-1.003-0001  МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС

по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и   подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 

Програма  - „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

Наименование на процедура – Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие

 

Срок на изпълнение, месеци – 36 месеца

Начална дата на изпълнение – 01.07.2020

Обща стойност на проектното предложение  1 895 105.66 лева

 

Цел/и на проектното предложение

Основна цел на Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“:

 

Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население - етнически малцинства, хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни).

 

 Специфични цели:

 

- Разширяване териториалния обхват на младежкия център, посредством работа на терен и предоставяне на по-голямо разнообразие на дейности, които да достигнат до деца и младежи, живеещи в отдалечени и малки населени места, в рамките на областта и нямащи достъп до такъв вид услуги;

 

- Увеличаване броя на предлаганите услуги, в отговор на идентифицираните потребности на младите хора в областта. По този начин многообразието на предлаганите дейности от центъра ще доведе до повишаване възможността за участие на по-голям брой деца и млади хора, в т.ч. такива от уязвимите групи - с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население. Това ще насърчи тяхната социална ангажираност, критичното и творческо отношение към собствения опит и заобикалящата ги реалност;

 

- Стимулиране на активно младежко участие и увеличаване броя на дейностите, организирани по инициатива на младежите. Това ще доведе до приобщаване на младите хора в обществото, като им предложи инструменти и възможности, с които да оказват влияние като активни граждани;

 

- Включване на хора от различни възрастови групи – деца, родители, учители, специалисти работещи с млади хора и др., като средство за достигане и по-ефективна работа с младежката общност;

 

- Създаване на приобщаваща и безопасна среда в центъра, формирайки нагласа за взаимно уважение и толерантност към различието;

 

- Подобряване качеството на съществуващите услуги и дейности, което ще доведе до създаване на вдъхновяваща среда за развитие на социални, образователни и културни дейности, чрез подходящи пространства и улеснено взаимодействие между представители на различни групи;

 

- Междукултурен диалог и споделяне на добри практики;

 

- Мобилност, гъвкавост и подобрен достъп до предлаганите услуги.

 

 

Кратко описание на проектното предложение

Проектът обхваща широк спектър от дейности, които водят до разширяване обхвата на младежкия център. Създава възможност за включване на деца и младежи, включително и такива от уязвими групи в условия на равнопоставеност. Заложени са както традиционните методи, така и иновативни техники в отговор на актуалните потребности на целевите групи.

Партньори по проекта са: Община Копавогур, Исландия, СУ „Л. Каравелов“, гр. Добрич и ПГТ „П. Яворов“, гр. Добрич.

Предвидени са дейности по информация и публичност за най-широко разпространение на информация за финансирането и целите на ФМ на ЕИП и възможностите за участие на целевите групи в проекта.

В Центъра ще се проведат неформални обучения, координационни срещи, образователни курсове, нови клубни форми, училище за родители, работилници, регионални, национални и международни младежки обмени. Заложени са дейности за работа на терен, срещи с представители на уязвими групи и общности в неравностойно положение.

Планирани са поредица от инициативи в гр. Добрич и областта.

Проектът дава възможност за младежко участие, реализиране на младежки инициативи, младежки лагери и обмени.

Съвместно с партньора от страната-донор, Исландия ще бъдат реализирани 2 международни обмена за споделяне на опит и добри практики в гр. Копавогур и гр. Добрич.

Партньорите от България ще бъдат активни участници в дейностите по проекта и инициатори на младежки инициативи.

За повишаване качеството и разширяване обхвата на предоставените услуги се предвиждат строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане.

Планирано е и обособяване на Свободна зона за насърчаване на двигателната активност, в прилежащата площ на центъра.

Предвижда се закупуване на микробус, за предлагане на гъвкави и достъпни дейности с широк обхват.

Ще бъде осигурена заетост на 5 младежки работника и 2 образователни медиатора. 

Всички дейности ще отговарят на потребностите на целевите групи и стандартите за работа на Съвета на Европа.

Актуално

Международна среща за обмяна на успешни практики в областта на устойчивата енергия се състоя в Добрич

05.06.2023

Днес, 5 юни 2023 г. по инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в Добрич се състоя среща в рамките на проект EXCITE с представители на Община град Добрич и техни колеги от общини в Австрия, Швейцария, Румъния, Словения,...

Международна среща за обмяна на успешни практики в областта на устойчивата енергия се състоя в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.85° C ясно небе
Нагоре