Търг № 5/21.10.2020 г.

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 5-16/28.02.2020 г., 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., 10-26/30.06.2020 г., 11-15/28.07.2020 г., 12-18/16.09.2020 г., 12-19/16.09.2020 г. и 12-20/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 21.10.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, без промяна, със запазено предназначение „Кожухарска работилница“

30,85

69,41

208,23

5

2.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

3.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

4.

Помещение № 5 на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий“), за читалищна дейност

53,28

25,04

75,12

10

5.

Помещение № 6 на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий“), за читалищна дейност

47,30

22,23

66,69

10

6.

Кабинет № 229 на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5, за медико-техническа лаборатория

15,50

148,95

446,85

10

7.

Павилион – част от спирка на градски транспорт по бул. „Трети март“ срещу Летен театър в УПИ XI, кв. 67 на ЦГЧ, за търговия

4,00

26,92

80,76

5

8.

Част от ПИ 72624.621.91 по КККР на гр. Добрич, по ул. Любен Станчев“, в улична регулация, по плана на жк „Добротица“, за организиране на охраняем паркинг

912,00

282,72

848,16

5

9.

Част от ПИ 72624.621.201 (в УПИ I, кв. 1) по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“, за поставяне на надуваеми детски атракции

80,00

409,60

1228,80

5

10.

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.14 по ул. Стефан Стамболов, за организиране на охраняем паркинг

1266,00

392,46

1177,38

5

11.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. Независимост  № 7б, за търговия

69,20

465,72

1397,16

5

12.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

323,57

970,71

10

13.

Масивна едноетажна сграда в ПИ 72624.615.32  по ул. Ком, за производствени дейности и услуги

192,00

322,56

967,68

5

14.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

233,46

700,38

5

15.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

129,70

389,10

5

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 05.10.2020 г. до 17:00 часа на 19.10.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 05.10.2020 г. до 19.10.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 20.10.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
22.22° C облачно
Нагоре