Община град Добрич обявява конкурс за подбор на 17 ръководители на школи, студия и групи по интереси

Описание на длъжността:

А. Спортни школи: 1. Карате. 2. Волейбол. 3. Волейбол. 4. Баскетбол. 5. Лека атлетика. 6. Тенис на маса. 7. Плуване.

Установяване на професионален контакт с младежите; Представяне на разработени и утвърдени тренировъчни програми; Запознаване на младежите с характеристиките и параметрите на основните и спомагателните спортни уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост тренировъчни занимания; Запознаване с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност; Демонстриране на елементите от техниката на конкретния вид спорт; Регулиране обема и интензивността на натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на състезателите.

 

Б. Музикални, танцови и театрални студия:

Музикални: 1. Вокална група. 2. Оркестър, изпълняващ и ромска музика.

Танцови студия: 1. Хип хоп. 2. Фолклор. 3. Танцова група, изпълняваща и ромски танци. 4. Латино.

Театрални студия: 1. Танцов театър. 2. Театрално майсторство.

Определя и извършва педагогическата, постановъчната и репетиторската работа; Осигурява подходящ репертоар; Подготвя и въвежда изпълнители; Изготвя график за репетиционния процес; Изготвя концертни програми; Поставя свои и чужди изпълнения; Организира изявите на студиото; Индивидуална и групова работа за усвояване на знания и умения в областта на съответното изкуство.

 

В. Групи по интереси: 1. Фото и видео клуб. 2. Приложни изкуства. 

Установяване на професионален контакт с младежите; Подготвя необходимите материали и нагледни пособия за провеждане на занятията; Представяне на разработени и утвърдени програми за провеждане на групите; Индивидуална и групова работа с млади хора за усвояване на знания и умения в областта на приложното и аудио-визуално изкуство.

 

Всеки ръководител ще бъде назначен на трудов договор на непълно работно време - 1 час на ден, в продължение на 10 месеца.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
 • Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт/ вид изкуства/ вид аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
 • Професионален опит минимум 3 години свързан с работа с млади хора е предимство.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
 • Актуална снимка.

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Ръководител

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

 

Трудовите договори ще бъдат сключени, след одобрение от Програмния оператор на Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „Младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
10.73° C предимно облачно
Нагоре