Изпълнение 2016 г.

В хода на изпълнение на проекта, на основание чл. 20, ал. 3. т. 2 от ЗОП, Община град Добрич публикува обява за събиране на оферти и избор на изпълнител, който да осигури 12 външни оценители и помощник-оценители. Експертите на избраното дружество „Фрибул“ ООД допълват състава на Междинното звено, сформирано в рамките на общинската администрация, на което са делегирани функции по оценка и избор на проектни предложения на Община град Добрич по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

До 31. 07. 2016 г. Общината подаде четири проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР и бяха сформирани оценителни комисии, в чийто състав са включени както външни оценители, така и членове на Междинното звено. Те имат задачата да извършат оценка на предложенията в срок до началото на месец ноември 2016 г.  

Към Управляващия орган беше подадено искане за авансово плащане по проекта, което е одобрено. То ще обезпечи работата на оценителните комисии, както и другите предвидени дейност, за да се подобри административния капацитет с оглед изпълнението на функциите на Общината като градска власт и Междинно звено.

 

 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.001-0004-C01Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре