Изпълнение 2018 г.

Изпълнението на проекта обезпечава дейността на Междинното звено към Община град Добрич. За участието на членовете му като секретари и председатели в оценителни комисии, ангажирани в оценяването на проектни предложения на Общината по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са осигурени възнаграждения.

Благодарение на проектните дейности е избран външен изпълнител, осигуряващ оценители с разнообразен професионален опит и компетенции, които формират съставите на оценителните комисии. В техните правомощия е преценката на съответствието на подаваните проекти спрямо критериите за оценка по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

До настоящия момент по тази процедура са били подадени седем проектни предложения, сформирани са седем оценителни комисии, във всяка от тях са участвали трима външни оценители, напълно завършена е оценката на шест от тях. Пет бяха финансирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

До приключване на програмния период предстои подготовката на още проекти, предвидени в споразумението за изпълнение на Инвестиционната програма, които ще бъдат подложени на оценка от Междинното звено и външните оценители.

Като част от проектните дейности по настоящия проект по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ са осигурени и средства за възнаграждения за екипа, отговорен за реализирането на тази част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, която представлява инвестиционната програма. Резултатите от дейността на екипа бяха обобщени в годишни доклади до Общински съвет.

Със средства по проекта беше предоставено обучение на членовете на Междинното звено, на членовете на екипа за управление на Инвестиционната програма и на служители, които отговарят за изготвянето и управлението на проекти по ОПРР,  чрез участия в работни групи, семинари, инфо дни и др. по теми, свързани с устойчиво градско развитие и ролята на общината като градска власт, бенефициенти и междинно звено.

 

 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.001-0004-C01Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре