Отчет за първата година от мандат 2011-2015 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2011г. - 2015 г.

Първата година от мандат 2011г. -2015 г. продължи тенденцията за устойчиво развитие на Добрич чрез привличане на европейски средства, нови социални услуги, културни проекти и запазване на финансова стабилност. Община Добрич започна реализацията на мащабни и стратегически проекти, които ще променят дълготрайно и дългоочаквано  подземната и надземна инфраструктура на нашия град и ще доведат до сериозни инвестиции в централна градска част и кварталите. 2012 г. е годината, през която Община Добрич започна процеса по приоритизиране на своето развитие през следващия програмен период в диалог с обществеността за нашето бъдеще.

ПРИОРИТЕТ: АКТИВНО И ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Дейност: Осигуряване на стабилност и ръст на общинските приходи

През първата година от мандат 2011 г. - 2015 г. Община Добрич запази своята  финансова стабилност. Дългосрочният кредитен рейтинг bgАа2 /стабилна перспектива/, актуализиран през 2012 година, потвърди успешната политика на Общината при управление на общинските средства.

Доброто изпълнение на бюджета през 2012 година осигури възможността извършваните разходи да бъдат своевременно плащани, в резултат на което не се допусна наличие на просрочени задължения. Бюджет 2012 година е съобразен с актуализирания Общински план за социално-икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза, приетата Програма за управление на Общината за мандат 2011-2015 година и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години. Бюджет 2012 е съобразен с приоритетните задачи в управлението на Общината. Той е приет с Решение 5-2/17.02.2012 г. на Общински съвет град Добрич в размер 44 743 033 лева, в т.ч.: за държавни дейности -  24 003 837 лева и за местни дейности - 20 739 196 лева.

Уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2012 г. е в размер на  49 058 720  лв., в т.ч. за държавни дейности - 26 358 995 лв. и за местни дейности - 22 699 725 лв. 

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2012 година е в размер на 16 216 971   лв., което представлява 90,64 % спрямо годишния план, в т.ч.:

 • данъчни приходи - 5611 615 лв. - 91,08 % спрямо годишния план, в т.ч.:

патентен данък

   190 975 лв. -   86,81 %

данък върху недвижимите имоти

1 532 530 лв. -   90,15 %;

данък върху превозните средства

2 390 537 лв. -   91,94 %;

данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

1 436 131 лв. -   89,76 %;

 • неданъчни приходи - 10605 356 лв. - 90,41 % спрямо годишния план, в т.ч.:

приходи и доходи от собственост

1 320 040 лв. -  83,55 %;

приходи от общински такси

6 426 127 лв. -  91,33 %;

приходи от продажба на нефинансови активи

1 255 842 лв. -  86,23 %

приходи от концесии

   245 034 лв. - 111,38 %;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2012 година е 45 423 490 лева, в т.ч.  за делегирани от държавата дейности - 25 186 676  лева, за местни дейности -19 366 275 лева и 870 539 лева за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.

Разходите по функции са:

Разходи за делегирани от държавата дейности:

Функция

Уточнен план 2012 г.

Отчет към 31.12.2012 г.

%

Отн. дял
Отчет (%)

Общи държавни служби

1 583 253

1 511 170

95,45

6,00

Отбрана и сигурност

227 743

175 870

77,22

0,70

Образование

18 447 163

17 607 537

95,45

69,91

Здравеопазване

1 689 332

1 686 524

99,83

6,70

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

3 196 388

3 000 585

93,87

11,91

Почивно дело, култура и религиозни дейности

935 962

925 836

98,92

3,68

Икономически дейности и услуги

279 154

279 154

100,00

1,10

Всичко разходи за делегирани от държавата дейности

26 358 995

25 186 676

95,55

100,00

 

Разходи за местни дейности:

Функция

Уточнен план 2012 г.

Отчет към 31.12.2012 г.

%

Отн. дял
Отчет (%)

Общи държавни служби

3 370 345

2 288 731

67,91

11,82

Отбрана и сигурност

18 000

-

 

 

Образование

1 893 520

1 660 001

87,67

8,57

Здравеопазване

610 000

595 500

97,62

3,08

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

653 979

648 873

99,22

3,35

Жилищно строителство,  БКС и опаз. на окол. среда

10 494 327

10 041 376

95,68

51,85

Почивно дело, култура, религиозни дейности

2 615 541

2 530 353

96,74

13,06

Иконом. дейности и услуги

1 038 023

963 796

92,85

4,98

Разходи, некласифицирани в др. функции

638 000

637 645

99,94

3,29

Резерв

497 435

-

 

 

Всичко разходи за местни дейности:

21 829 170

19 366 275

88,72

100,00

 

Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински приходи:

Функция

Уточнен план 2012 г.

Отчет към 31.10.2012 г.

 

%

Отн. дял
Отчет    (%)

Общи държавни служби

643 101

643 101

100,00

73,88

Образование

82 294

82 287

99,99

9,45

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

121 557

121 548

99,99

13,96

Почивно дело, култура, религиозни дейности

23 603

23 603

100,00

2,71

Всичко разходи за делегирани от държавата
дейности за сметка на общ. приходи :

870 555

870 539

100,00

100,00

Общо разходи:

49 058 720

45 423 490

92,59

 

През отчетния период не се допусна финансиране на дейности местна отговорност със средства от държавни дейности. Община град Добрич приключи с остатък към 31.12.2012 г. в размер на  1 614 030 лева, в т.ч.

 • Държавни приходи - 1 202 078 лева по левови сметки и 5 401 лева по валутни сметки.
 • Местни приходи - 269 887 лева по левови сметки и  136 664 лева по валутни сметки.

От 01.04.2005 г. дейността по събирането на местните данъци и такси по Закона за местните данъци и такси на територията на Община град Добрич премина от Националната агенция по приходите към Община град Добрич. Основна цел на дирекция „Местни данъци и такси" при Община град Добрич е постигане на икономическа полза, по-голяма ефективност и ефикасност на услугите за бизнеса, гражданите и администрацията, чрез подобряване на административното обслужване и увеличаване събираемостта на приходите, създаване на условия за съхраняване и за развитие на дребния и среден бизнес. Администрирането на местните данъци и такси от общинската администрация доведе до установяване на реалните облози за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства на физически и юридически лица на територията на общината.  

През 2012 година внедрихме модул „Местни данъци и такси" към  информационна система на общините „МАТЕУС", предоставена от Министерство на финансите, с която се автоматизираха дейностите по събиране на данъците и таксите по ЗМДТ. От 16 май 2012 г. се преустанови работата с наследения от Националната агенция по приходите програмен продукт и се премина изцяло към работа с новия модул МДТ. Новият програмен продукт създава и поддържа единна сметка на задължените лица, позволява проследяване в момента на обслужването на клиента на задълженията и плащанията, автоматично изготвяне на удостоверения, включително данъчни оценки на земи, генериране на голям набор от справки по желание на клиента. С ПМС № 219/ 14.09.2012 г. за общината са одобрени допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. за закупуване и/ или внедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси в размер до 40 000 лв, но не повече от фактически извършения разход. За усвояването на тези средства с договор от 07.11.2012 г. се възложи внедряването на нови модули, надграждащи наличните в модул „Местни данъци и такси" на Информационна система за общините /ИСО/ и съпътстващи услуги по внедряването, осигуряващи нормалната им работоспособност по:

 • привеждане в съответствие на регистър на данъчни субекти чрез сравняване с ГРАО и Търговски регистър;
 • внедряване на интеграция с КАТ и Национална експертна лекарска комисия;
 • внедряване разплащания с ПОС - устройства;
 • внедряване интерфейс за плащане чрез посредник;
 • внедряване на отдалечен достъп до задължения през Интернет.

С използването на новите информационни технологии системата улеснява данъкоплатците при подаване на декларации по ЗМДТ, опростява работата на общинската администрация и гарантира сигурността на информацията, в резултат на което ще се повиши съществено ефективността и ефикасността на процесите по администриране на местните данъци и такси в общината.

През годината бяха предприети съвместни действия с органите на Регионална дирекция „Автомобилна администрация" Добрич за прилагане на чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 25, т.5 от Наредба № 32 от 05.08.1999г., като за редовно преминаване на технически преглед на пътно превозно средство се изисква представяне на документ за платен данък върху превозното средство за съответната година. Извършиха се 6 проверки на място в пунктовете за технически преглед. Председателите на пунктове бяха запознати с констатираните нарушения от проверките и уточнени конкретни действия за стриктното прилагане на нормативните разпоредби. За отчетния период са издадени 112 броя актове за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и такси и 3 броя решения за отказ. Извършени са 42 проверки на място във връзка с подадени жалби от граждани по отношение на начислените местни данъци и такси и недекларирани имоти и превозни средства. На лицата, които не са изпълнили задължението си да декларират притежаваните от тях недвижими имоти и движими вещи,  са изпратени 509 броя съобщения по реда на  чл. 29 от ДОПК. В резултат на предприетите действия за изискване деклариране на определени факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане, в дирекция „МДТ" са приети 535 броя данъчни декларации от физически и юридически лица. На основание чл.107, във връзка с чл.109 от ДОПК са начислени допълнително в рамките на 5 годишния давностен период задължения в размер на 281 762 лева. Издадени са 216 броя актове за установяване на задължения по 107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични задължения по ЗМДТ/ в размер на 1 051 802 лева. С цел връчване на актове за установяване на задължения или покани за доброволно изпълнение са посетени 225 адреса на длъжници. През отчетния период са образувани 54 изпълнителни дела за принудително събиране на просрочени вземания от частни съдебни изпълнители.

В дирекция "Местни данъци и такси" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за нарушаване на разпоредбите по ЗМДТ са съставени 156 броя актове за установяване на административни наказания /АУАН/. За отчетния период са издадени 359 броя наказателни постановления  /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции  33 290 лева.  За отчетния период са платени глоби по 197 НП  на  обща сума в размер на 11 770 лева. За неплатените наказателни постановления в срок са изпратени 115 броя покани за доброволно изпълнение, вследствие на което са платени 25 броя. Останалите подлежат на изпращане в Националната агенция за приходите за принудително изпълнение или на частен съдебен изпълнител. За маловажни случаи на административни нарушения на ЗМДТ, установени при извършване на нарушението, са наложени глоби с издаването на 892 фиша с общ размер на глобите 39 130 лв. От тях платени през отчетния период са 721 фиша на обща сума в размер на 32 810 лева. Приети и обработени са 18 495 броя данъчни декларации по ЗМДТ. Издадени са  2982 броя удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти. По искане на граждани след извършване на съответните проверки са издадени 3 186 броя други удостоверения. В отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на информация за  движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела са изготвени 705 писма, окомплектовани с копия на данъчни декларации. Със 150 писма е предоставена информация на Националната агенция по приходите, с 11 писма на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и с 80 писма на Агенцията са социално подпомагане. По искане на различни съдилища с 400 писма е предоставена информация за имотното състояние на физически и юридически лица и удостоверения за наличие и липса на задължения.

С решение №4-6/31.01.2012 година Общински съвет град Добрич прие Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 - 2015 година.

В изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от ЗОС Общински съвет прие годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 година по предложение на кмета на общината. Съгласно чл.8, ал.9 от ЗОС, с решения на Общински съвет, Програмата е допълнена с 41 имота за извършване на разпоредителни сделки (в това число 22 жилищни имота- апартаменти) и 52 имота за отдаване под наем, актувани са общо 166 имота. За отчетния период са проведени 9 публични търга с тайно наддаване за продажба на имоти по реда на ЗОС  и 9 търга за отдаване под наем, от които 7 са за отдаване под наем на общински места и обекти и 2 търга за отдаване под наем на част от общински места - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно информационни елементи. Със свои решения Общински съвет град Добрич е дал съгласие за прекратяване на съсобственост за 12 имота. Общо постъпилите приходи от продажба на земя са в размер на 808 704 лева, от продажбата на общински жилищни имоти- апартаменти - 411 927 лева. Издадени са 39 Заповеди за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Сключени са 5 договора за учредяване право на строеж. Приходите от учредено право на строеж(в т.ч.учредени сервитути) са в размер на 35 211 лева.

Приходите от наеми на имущество са в размер на 780 222 лева, приходите от наеми на земя са в размер на 415 186 лева.

За отчетния период са сключени 4 договора за предоставяне на концесия за следните обекти: Спирка по ул. „Цар Петър" до ОУ „Христо Ботев"; Сграда на бивша ЦДГ 22- за училище; Част от поземлен имот ПИ 72624.615.9056 с площ 2000 кв.м., целият с площ 7216 кв.м., за изграждане на игрище и детска площадка; Част от градски парк "Свети Георги" с площ 60 кв.м., целият с площ 317 910кв.м., за изграждане на обществена тоалетна.

Поради липса на интерес към обявените конкурси  за отдаване на концесия на общински имоти са прекратени следните процедури: С Решение №3-6 от 20.12.2011г. на Общински съвет е прекратена процедурата за обект: спирка по ул „.Цар Петър" срещу ОУ "Христо Ботев"; С Решение №10-8 от 31.07.2012 г. на Общински съвет е прекратена процедурата за обект: „Тъкачница", находящ се в АЕМО "Стария Добрич".

По взаимно съгласие са прекратени концесионните договори за следните обекти:

 • Спирка по бул. „Трети март" до Летен театър - Решение № 6-3 от 27.03.2012г. на Общински съвет град Добрич;
 • „Ретро фото" в АЕМО"Стария Добрич"- Решение № 8-4 от 29.05.2011г. на Общински съвет град Добрич.

С Решение № 6-3 от 27.03.2012 г. е прекратен договора за предоставяне на концесия на обект за обществено хранене в сградата на Община град Добрич поради неизпълнение на концесионния договор от страна на концесионера.

Реализираните приходи от концесионна дейност са в размер на 245 034 лева.

За отчетния период са сключени 2 договора за приватизация на следните обекти: Сграда с идентификатор 72624.610.261.1 по КК на град Добрич- зала „Работник"; Сграда с идентификатор 72624.615.7636.2 - бивш клуб в ж.к."Дружба". Реализираните приходи от приватизация са в размер на 148 850 лв. без включен ДДС.

Дейност: Поддържане на висок кредитен рейтинг

Утвърденият кредитен рейтинг е следствие на постигнатите резултати в следните дейности:

 • Разумно управление и ниски краткосрочни задължения, които не влошават финансовото състояние на общината;
 • Предприети са мерки за събиране на просрочени вземания на общината;
 • Управленският екип на общината активно подготвя проекти, които се финансират със средства по оперативните програми.

ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

Дейност: Успешно усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови:  

Подготвени и депозирани проектни предложения

Анализирайки общинския опит при досегашното планиране и при проектната реализация  и подготвяйки се за следващия планов период 2013-2020, ние акцентирахме върху   комуникацията със заинтересованите страни, диалога с гражданите и мобилизацията на обществения потенциал с цел набелязване на приоритетни мерки и области за развитие на Община град Добрич. Всички проектни предложения, които подготвихме и депозирахме през 2012 г., бяха предварително подложени на широки обществени обсъждания. По този начин  проучихме действителните потребности на жителите на града по отношение на пространствената и естетическа промяна в жизнената среда и на развитието на ключовите икономически и социални сектори в нашата Община.

 • Проектното предложение „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Св. Георги" е насочено към осигуряване на по-високо качество на живот и на нови възможности за икономическо и социално развитие. При подготовката му имаме за цел чрез интегриран подход да надградим и приложим иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения за подобряване и обезпечаване на устойчива и екологична градска среда.
 • С разработването и депозирането на проект "Бъдеще за Добрич" по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" Община град Добрич заявява своето желание за успешно участие в изпълнението на проекти по ОПРР за периода 2014 - 2020 година и ефективно усвояване на финансовия ресурс по СФ. Като краен резултат ще бъдат разработени инвестиционни проекти, които са в обхвата на списъка проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич за периода 2014 - 2020 г., с което ще бъдат напълно подготвени за реализация с финансиране от бъдещата Оперативна Програма „ Регионално развитие".
 • По проект „Повишаване квалификацията на служителите от Община град Добрич" планираме подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез квалифицирано обучение на водещи общински експерти по оперативна програма „Административен капацитет".

Текущи проекти

По Оперативна програма „Околна среда"

 • Интегриран проект за подобряване на водния сектор - 2012 - 2014 година - Най-мащабният инфраструктурен проект на Община град Добрич. В него e включена реконструкция на 77, 3 км. водопроводна мрежа, 0,3 км. канализационна мрежа, 4600 м. канализационни колектори и модернизация на Пречиствателната станция за отпадни води в село Врачанци.

Сключено е проектно договорно споразумение с МОСВ за финансиране в размер на 115 милиона лева и са проведени всички основни процедури съгласно изискванията на ЕК за избор на изпълнителите - за строителството - по обособени 5 позиции и  за строителния надзор. Също така е стартирала и обществената поръчка за избор на изпълнител - инженеринг за реконструкция на пречиствателната станция. Цитираните процедури са предварително съгласувани от Управляващия Орган и Агенцията за обществени поръчки, което ни дава основание да считаме, че ще бъдат финализирани успешно. По този начин значително ще се съкрати подготвителната фаза на изпълнение на интегрирания воден проект. С него ще се редуцират загубите на вода от около 78% до около 36%, ще се подобрят екологичните условия и ще отговорим на директивите на Европейския съюз във връзка с опазване на околната среда относно качеството на водите.

 • Проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци в село Стожер. - 2012 - 2014 г.

Проектът ще допринесе регион Добрич да избегне потенциалните екологични нарушения и рискове от съществуващите депа за отпадъци. В обхвата на проекта са включени осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал  Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. Проектът е на стойност 38 877 375, 67  лева и предвижда строителството на първа клетка и две претоварни станции в градовете Тервел и Балчик.   

На 14. 12. 2102 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич". Приключва откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на експертни и технически услуги на звеното за изпълнение на проекта. В ход е сключване на договор с избрания изпълнител.

По Оперативна програма „Регионално развитие"

 • Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" (ИПГВР) - юни 2011 - 23 октомври 2013 год.

Разработеният по проекта Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич е ключов, стратегически документ за развитието на града в периода 2014 - 2020 година.  Проектът е на стойност 474 971,50 лева с финансов принос на Община Добрич 24 998, 50 лева.  Първият етап от проекта приключи с провеждане на поредица от работни срещи, дискусии, обществен форум със заинтересовани страни. В резултат на широкото обществено обсъждане бяха изготвени, съгласувани и одобрени от Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) дефинираните три зони за въздействие - Зона с публични функции, с преобладаващ социален характер и с потенциал за икономическо развитие, които са част от ИПГВР на Добрич 2014-2020. Беше изготвена Визия за развитието на Добрич до 2020 г., която очертава перспективите за развитието на града. Реализацията на дефинираните проекти в градските територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и с нереализиран потенциал ще се осъществи с привличането и координираното управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС. Генерирани бяха съвкупност от свързани във времето и пространството проектни идеи, които ще бъдат изпълнени през следващия програмен период в зоните за въздействие - част от ИПГВР. Предстои да бъдат формулирани целите и стратегията на ИПВГР, да се идентифицират конкретните проектни идеи на територията на обособените зони, да се прогнозира бюджета на плана и неговия график на изпълнение, както и да се  извършат необходимите предпроектни проучвания за интегрираните проекти, включени в него.

 • Проект „Добрич - жива шевица от таланти"- август 2011 - август 2013 год.

С този иновативен проект се създават и развиват нови и нестандартни форми на културни изяви - фестивали. Той е на стойност 526 223 лева. Първият фестивал бе организиран, проведен и промотиран през месец септември 2012 година. Включиха се граждани и гости на гр. Добрич, професионалисти, самодейци и аматьори от различни етнически групи.  Фестивалът премина с небивал интерес. В седемте арт ателиета се включиха над 10 000 души. Бе осигурено техническото оборудване и обзавеждане, свързано с провеждането на първия по рода си фестивал в Добрич. Възстановен бе и розариума в градски парк „Свети Георги". 

 • Проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" - ноември 2011 - ноември 2013 год.

Проектните дейности създават конкурентноспособни туристически атракции в общината чрез реконструиране и реставриране на пет обекта от Регионалния исторически музей град Добрич: къщата-музей "Йордан Йовков", Музея за нова и най-нова история в градския парк, Дом паметник „Йордан Йовков", Етнографска къща, Исторически музей и част от АЕМО „Стария Добрич". Строителните дейности стартираха и в петте обекта.  Общата стойност на строително- ремонтните работи е близо 2,4 млн. лв. Срокът на изпълнение е до 28.06.2013 година. Интервенциите са насочени към ново и атрактивно представяне на музейните експозиции чрез осъвременяване на залите и на вътрешните пространства, облагородяване на дворните пространства; подобряване на достъпа  и осигуряване на съвременна довеждаща и подкрепяща инфраструктура. Доставеното по проекта оборудване и въвеждането на нови програми за интерпретация и анимация ще направят музея още по-атрактивен.  Ще се изгради и обособи съвременен Туристически информационен център в Дом-паметник „Йордан Йовков" и  ще се създадат условия за паркиране на големи автобуси и възможност за посещения на организирани туристи. Проектът се изпълнява съгласно графика, при което са сключени основните договори за строително - монтажните работи и за доставките на техническото оборудване.

 • Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка" - юни 2011 - юни 2013 год.

Основната цел на проекта е трайно подобряване на екологичните условия чрез укрепване, корекция и разширяване на речното корито на река Добричка. Проектът е на стойност 909 687,35 лева. През изминалата 2012 година бе избран изпълнител и  през месец май стартираха ремонтните дейности. Към момента е изградено ново корито в рамките на 3 100 м - от околовръстен път Е 27 97, през местностите Алмалии и Гаази баба, до градски парк „Свети Георги". Извършена е и реконструкция и укрепване на най-компрометираните участъци на съществуващата бетонна част от дерето - през градския парк и по протежението на бул. „Русия". Ремонтът на дерето ще осигури проводимост на постъпилите води и ще предотврати образуването при проливни дъждове на така наречените „тапи" в коритото на реката.

Проект "Изграждане на 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип"  - февруари  2012 - февруари 2014 г.

Договорът е на стойност 2 866 713,02 лева, които изцяло се финансират от Оперативната Програма. Реализацията на проекта ще осигури подходяща и по-ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич за предоставяне на нов вид услуги в общността. В рамките на проекта ще бъдат изградени четири броя центрове за настаняване от семеен тип, представляващи едноетажни сгради с капацитет по 14 деца (12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност), както и ще се благоустроят прилежащите дворни пространства. Центровете за настаняване от семеен тип ще бъдат изградени и оборудвани съобразно Методическото ръководство за ЦНСТ за деца на ДАЗД. В подготвителната фаза на проекта през 2012 год.са проведени процедурите за избор на изпълнители на обществените поръчки. Очакваме същинските строителни дейности  да стартират в началото на следващата 2013 година. Понастоящем са сключени и окончателните договори с експлоатационните дружества за присъединяване на обектите към разпределителните проводи.

 • Проект "Пъстрото лице на Добруджа" - 2012 - 2014 г.

 

            Проектът е разработен и одобрен през 2012 година с бюджет  486 245.16 лв. Той ще развие обща концепция за подобряване на комплексния имидж в областта на туризма на региона, съставен от четири общини от област Добрич - Добрич - град, Балчик, Добричка и Каварна, притежаващи сходни характеристики, териториална и икономическа обвързаност и общи приоритети. Предвидените по проекта дейности за разработване на интегрирани туристически пакети, базирани на културното и историческото богатство на региона, и тяхното успешно комуникиране чрез използване потенциала на новите технологии в туристическия маркетинг, ще доведат до по-атрактивното представяне на региона, подобряване на неговия имидж, засилване на потребителския интерес и повишаване на икономическия растеж в областта.

 

По Оперативна програма „Техническа помощ"

 

 • Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич - юли 2011 г. - юли 2014 год.

 

Проектът е на стойност 415 000 лева. По проекта беше създаден, оборудван и обзаведен Областен информационен център, както и избран екип от експерти. Офисът популяризира европейската кохезионна политика и предоставя пълна информация относно нейните цели и съществуващите в България възможности, финансирани чрез оперативните програми. До момента екипът на центъра е провел над 50 информационни събития/срещи с над 1000 потенциални бенефициенти.

 

 

 

По програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 

 

 • Проект SMART - „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца - Добрич - транспортна инфраструктура" - юли 2011 - август 2013

Проектът е на стойност 7,363 млн. евро и цели подобряване на достъпността до транспортната инфраструктура в трансграничен регион Добрич - Констанца. Това е вторият одобрен трансграничен проект на общината в партньорство с Областен съвет - Констанца, при който Община град Добрич е водещ партньор. За българската страна проектът предвижда реконструкция на пътни отсечки, които имат роля на транспортен вход-изход на града в посока Констанца и осъществяват връзката с градската индустриална зона. Ще бъдат ремонтирани изцяло бул. „25 септември" в участъка между Военно гробище и околовръстен път с дължина 2,09 км, улица „Калиакра" с дължина 1,510 км и улица „Поп Богомил" с дължина 1,093 км.  До края на 2012 година са изпълнени следните основни проектни дейности: разработена е стратегия за подобряване на трансграничната мобилност с проучване, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона, актуализирани и завършени са работните проекти за строителството, проведени са основните 7 на брой тръжни процедури за избор на изпълнителни.

 

Други европейски проекти

 

 • Проект „IMAGINE - ниско енергийни градове" - януари 2012 - декември 2014 г.

 

            Изпълняваният проект е по програма INTERREG IVC в партньорство със 7 европейски градове, Хамбургския Университет и Асоциацията на енергийните градове в Лил, Франция, която е водещ партньор. Целта на проекта е всеки партньор да разработи  Местна Стратегия за Устойчиво Енергийно Развитие в съответствие с Европейските енергийни цели 3х20 и гарантираща изпълнението на задълженията по Споразумението на Кметовете. Освен това ще се разработи и Енергийна пътна карта 2050 г.  В процес на разработване от всеки партньор  е оценка на моментното състояние относно енергийната политика на общината и поставяне на цели за бъдещата визия за устойчиво развитие на града до 2050г. Получено е националното съфинансиране по проекта в размер на 10% от общата стойност на проекта, която за Община град Добрич е 47 979,97 Евро.

 

 • Проект „ Аз съм ром: Да променим нагласата" - февруари 2011 - януари 2013 год.

            Проектът е на стойност 1 702 413 лева. Неговата основна цел е изграждането на капацитет и на необходими условия за равностойно интегриране на ромите в социалния, икономическия и политически живот на Добрич. По проекта бяха организирани допълнителни обучения по български език на 70 ромски деца - предстоящи първокласници, подкрепена и разширена бе мрежата от ромски здравни медиатори, проведени бяха образователни семинари - здравни беседи и профилактични прегледи на социално слаби роми. Проектът създава условия за по-активно участие на ромите в местната политика по интеграция, за повишаване на здравната култура на ромското население, както и за промяна на нагласата на обществото към тях като основни моменти от социалната им интеграция в българското общество.

 

Приключили проекти през 2012 година

 

 • Проект POFTIC Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" - октомври 2012.

Усвоените средства по проекта са близо 1 485 053,56  лева. Проектът инициира съвместни туристически инициативи, включващи двата зоопарка в Добрич и Констанца. В Центъра за защита на природата и животните бяха изградени съоръжения за кафява мечка, малко езеро за фламинго, както и „Лабиринт" в храстите в центъра на Зоопарка. Съществено бяха подобрени условията на обитаване на животните - обитатели на центъра, както и бяха добавени нова, модерно оборудвана ветеринарна лечебница със складова база и помещения  за обслужващия персонал. Партньорите от Констанца  реновираха своя Природен музеен комплекс, изградиха нов информационен център, помещения за персонала и подслони за птици, понита и сърни и други животни.

 

 • Подкрепа на НПО чрез реализиране на гражданските инициативи - финансирани от бюджета на Общината

 

През 2012 година Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич продължи своето действие. Беше организирана една процедура за избор и класиране на проектни предложения.

            В Община град Добрич постъпиха 13 броя проектни предложения от НПО с общ размер на търсеното финансиране над 34 хил. лв. Комисията одобри за финансиране 9  проекта, получили най - висока оценка. Размерът на договорите, сключени между Община град Добрич и деветте допуснати организации за финансиране, е общо 15 984 лв.     

 

 

Дейност: Създаване на конкурентоспособни туристически атракции, на нови иновативни туристически продукти и услуги за изграждане на нов туристически имидж на град Добрич чрез:

               Чрез изпълнение на дейностите по три от проектите, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, Община Добрич ще създаде и промотира съвместни продукти, разнообразяващи туристическото предлагане, ще създаде традиционно добросъседско партньорство с област Констанца и ще допринесе за развитието на трансграничния регион. Проектите, които допринасят за разнообразяване на туризма в региона са:

 • „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация";
 • „Пъстрото лице на Добруджа";
 • „Добрич - жива шевица от таланти".

            Създаденият туристически продукт по проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" демонстрира нови програми за интерпретация и анимация, квалифициран персонал и предлага ново и модерно отношение към  културното наследство. Обособяването на нов тематичен маршрут, включващ основните културно-исторически атракции на територията на община град Добрич, определя иновативността и интегрираността на продукта

            Проектът „Пъстрото лице на Добруджа" ще спомогне за използване на природния, културния и историческия потенциал на туристическия регион чрез разработване на нови и диверсифициране на съществуващите туристически пакети и маршрути. Предвидените в проекта дейности за разработване на интегрирани туристически пакети, базирани на природното, културното и историческото богатство на района и тяхното успешно комуникиране ще доведат до атрактивно представяне на региона, повишаване на неговия имидж, засилване на потребителския и бизнес интерес и повишаване на икономическия растеж.

            Проведеният и популяризиран иновативен фестивал по проект „Добрич жива шевица от таланти" представи града и неговите граждани по съществено нов начин. Провеждането на „Фестивала на талантите" подобрява туристическия имидж на града, показва по убедителен начин обществото на Добрич, неговия културен и креативен потенциал както и общинската подкрепа за развиване на творческите изяви и таланти.

 

 • Разработена бе Концепция за развитие на туристическа дестинация „Пъстрото лице на Добруджа", която обхваща четири общини с общи граници - Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и чиято основна цел е разкриване и обосноваване на главните предимства и приоритети за развитието на туризма в един културно-исторически обособен регион и определяне насоките за интегрирано развитие с цел усвояване ефектите от териториалната синергия, кохезия и регионална ефективност. Концепцията е разработена и използвана за целите на проект „Пъстрото лице на Добруджа", финансиран по ОПРР.

 

 • Надградихме постигнатото по отношение на общинските празнични базари и постигнахме: а) Нов облик на Мартенския базар б) две нови успешни мероприятия - Осмомартенски и Великденски базар, с акцент върху българските художествени, приложни занаяти и изкуства, местни производства и съпътстващи атракции - великденски яйца, изрисувани от децата в детските школи на града и разположени в градинките на площада.

 

 • Получихме първа награда за принос на Община град Добрич в развитието на туризма в България за 2011 г. в раздел „Общини - областни центрове" в Първия Национален преглед-конкурс „Общините за развитието на туризма", организиран от МИЕТ

 

 • Започнахме подготовка на процедурите за изработване на „пакетен микс" от информационни и рекламни материали за туристическия регион - дестинация „Пъстрото лице на Добруджа", който се очаква да бъде произведен до м. септември 2013 г.

 

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2012 година е приета от Общински съвет с Решение № 4-9/31.01.2012 год.  с финансов ресурс 40 000 лева.  Консултативният съвет по въпросите на туризма реши през 2012 година да бъде изграден проектирания през 2011 година лапидариум, представляващ музейна зала на открито за експониране на артефакти от античната и ранно - византийската епоха. Разположен в пространството между двете банки по ул. България, той включва 8 броя колони, пана от декоративна стоманена мрежа, озеленяване с подходяща растителност, осветление и изградена ел.инсталация.

 

Дейност:  Създаване на условия за привеждане на търговската дейност на територията на общината в съответствие с европейските норми и стандарти

 • Приета нова Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич с решение № 9-18/26.06.2012 г. на ОбС град Добрич, която изцяло съответства на действащото законодателство по отношение на осъществяването на търговска дейност на открито на територията на общината, включително и на общинските пазари.
 • Общинските пазари на територията на Община град Добрич имат нова подобрена и оптимизирана организация на предоставяне на местата за търговия на открито, с която се постигна по-добро административно обслужване на търговците и облекчаване работата на служителите от общинското предприятие.
 • Разработена и приложена с ЦУИ е комплексна услуга за предоставяне на общински терени за сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения и организирана като се използва наличния ПП „Акстър-търговия". С това подобрихме обслужването на ресторантьорския бизнес, работата на общинските служители и създадохме организация за постигане на по-ефективен контрол. Това се отрази и на събираемостта - 92 % на приходите от такси за ползване на сезонни тераси върху общински терени.

 

 

Дейност: Ефективно управление и модернизация на наличната спортна база и развитие на спортните клубове чрез: 

През 2012 година Община град Добрич осигури близо 800 хил. лева за спорт и спортни дейности. Организирани са съвместно със спортните клубове масови спортни и туристически прояви с регионален, национален и международен характер. Спортните клубове в общината постигнаха следните по-високи резултати - Хандбален клуб „Добруджа Сплендид" - шампион на България, КК „Самурай" - купа България, СК „Колоездене" - четвърто място на държавен отборен шампионат, Тенис клуб „Изида" - IV място държавно отборно първенство - девойки до 16 години и други. Публично-частните партньорства се утвърдиха като успешна форма за сътрудничество с бизнеса за модернизирането на спортните бази. През 2012 г. беше открита нова модерна зала за тенис на маса. В процес на реконструкция е и плувния басейн в СК „Русалка". През 2012 г. в Министерството на физическото възпитание и спорта депозирахме  проектни предложения  за модернизация на спортните бази, а имено:

 • - „Подобряване на спортно - материалната база на тренировъчно игрище с изкуствена настилка в град Добрич, чрез изграждане на козирка над трибуните с цел създаване на допълнителни удобства и комфорт на зрителите" на обща стойност 204762, 42 лева.
 • - „Осигуряване на по-добри условия за спорт чрез топлоизолация, ремонт и подмяна на дограма на лекоатлетическата зала „Добротица", част от Спортен комплекс „Простор" в град Добрич" на обща стойност - 184377,55 лева.

 

 

Дейност: Създаване на условия за устойчив градски транспорт

 

Община град Добрич активно си взаимодейства с другите общини от областта във връзка с оптимизацията на областната транспортна схема. Със свое решение №11-14/18.09.2012 г. Общински съвет даде съгласие на "Автобусен транспорт" ЕООД да закупи 3 нови автобуса, с което поетапно се подменя и модернизира транспортния парк. В съответствие с Указания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от месец юли 2012 г. се подписа споразумение между превозвачите на територията на Община град Добрич за издаване на карти за безплатен превоз на деца до навършване на 7-годишна възраст. На всички ученици от 1- ви до 6-ти клас, както и на определени групи хора с увреждания са раздадени безплатни абонаментни карти за всички линии от градския транспорт. Осигурено е през почивните дни безплатно извозване на социално слаби граждани до гробищен парк и значително намаление на цените на картите за пенсионери над 70-годишна възраст. Продължава извозването по заявка със специално пригоден за целта автобус на хората с тежки физически увреждания по определено от тях време и маршрут. През отчетния период са издадени 361 броя разрешителни за таксиметров превоз и 56 броя холограмни стикери, като приходите общо са в размер на  6 747 лева.

 

 

 

ПРИОРИТЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И ГРАДСКА ИНФРАСТРУКУРА

 

ПРИОРИТЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Приоритетът за подобряване на инфраструктурата е насочен към най-проблемните елементи на градската среда и включва в себе си: инженерната, социалната, културната, екологичната и транспортната инфраструктура, жилищата и жилищната среда. Интервенциите в посока на подобряване на градската среда кореспондират с принципите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, а именно: „Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене". Градското развитие и възстановяване цели да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Общината да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги, като се има предвид опазването на околната среда. Усилията на Община град Добрич ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа Добрич като център за сближаване и растеж на региона.

 

Дейност: Подобряване на инженерната инфраструктура

 

 • Реализация на Проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич „Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич - водопроводна и канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни води", като най-мащабния инфраструктурен проект.

 

Съзнавайки важността на проблема с водоснабдяването на населението и с пълната яснота, че решаването му е непосилно във финансово отношение дори и за най-богатите общини в страната, още през 2004 г. Община град Добрич започна подготовката на най-мащабния за града инфраструктурен проект - „Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич" - Фаза 1 - водопроводна и канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води. Проектът се реализира със средства по ОП „Околна среда" и предвижда:

 • Рехабилитация/реконструкция на водопроводна мрежа - 77,3 км.
 • Рехабилитация/реконструкция на канализационна мрежа - 0,3 км.
 • Рехабилитация/ реконструкция на канализационни колектори - 4600 м.
 • Реконструкция/ разширение/ модернизация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/

 

След като проекта получи одобрение от Европейската комисия през 2012 г. Община град Добрич обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на дейностите, която все още не е финализирана.

 

 

 • Реконструкция и подмяна на проблемни трасета чрез сътрудничество с действащия оператор на тази мрежа.

 

През 2012 г. със собствени средства в размер на 1 527 126 лв. Община град Добрич рехабилитира водопровод с дължина 1 181м. /с диаметър от Ф 110 до Ф 400/ и 200 м. главен канализационен колектор с размери 260/140 по ул. „Поп Богомил". През годината Община град Добрич одобри проектите и издаде необходимите разрешения на „ВиК" ЕООД гр.Добрич за рехабилитация на водопроводите по улиците:

 • „Любен Каравелов" - в участъка от ул. „Независимост" до ул. „В.Левски";
 • „Дора Габе";
 • „Агликина поляна" - от ул."Орфей" до ул."Хр.Ботев".

 

Продължаване на практиката на пълно взаимодействие при провеждане на газоразпределителната мрежа, възстановителните дейности и съгласуваност с предстоящите инвестиционни проекти на общината.

 

През годината е извършено газифициране на сградата по ул. „Теменуга" № 5, където ще се помещава „Общностен център за деца и семейства". Продължава ползотворното сътрудничество между Община град Добрич и ЧТК по отношение реализацията на инвестиционните намерения на газовия оператор. Постъпилите в общинска администрация проектни предложения се одобряват по законовия ред. До момента ЧТК е реализирало газоснабдяване на абонатите, включени в ЕТАП 25.1; ЕТАП 25.2; ЕТАП 27.2. Продължава работата по ЕТАП 29. На газовия оператор се издават разрешения за прокопаване на общински терени /когато това е необходимо/ и се проследяват сроковете за възстановяване на настилката.

 

Реално привеждане в действие на завършения етап от Географската информационна система (ГИС) в работата на специализираните дирекции.

 

Географската информационна система вече е неразделна част от работата на специализираните дирекции в общинска администрация. Използването й дава възможност да се проследят трасетата на всички подземни мрежи при реализиране на инвестиционни намерения.

 

Дейност: Развитие на пътната инфраструктура като един от значимите елементи, определящи транспортната достъпност до всяка точка на обитаване и работа, комфорта и безопасността на движението.

 

Продължаване практиката на ежегодно поддържане на амортизираната пътна настилка до осигуряване на финансов ресурс за рехабилитацията й.

 

            През 2012 г. усилията на общинската администрация са насочени основно към поддръжка на уличната мрежа. През годината са изкърпени общо 10 833 кв.м. нарушени участъци от уличната мрежа на територията на града.

 • 8548 кв.м. са изкърпени с асфалтобетонова смес,
 • 2285 кв.м. - с бетонов разтвор.

 

            Съобразно заложените средства през годината текущо са ремонтирани тротоари, бордюри, линейни оттоци. Извършен е ремонт и са почистени ревизионни и дъждоприемни шахти. Преди началото на учебната година нова хоризонтална маркировка е положена около учебните заведения на територията на града. Подновена е маркировката и по всички улици и паркинги. За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено текущо поддържане на светофарните уредби. С цел запазване живота на гражданите и предотвратяване на ПТП по улиците на града са монтирани предпазни съоръжения и такива за забавяне на скоростта. Изградени са 1 678 кв.м. нови алеи в Гробищния парк. Извършена е реконструкция на част от общинския път, разположен около новоизграденото корито на р. „Добричка", преминаващо през местността „Гаази баба".

 

 • Подготовка на проектна документация и етапно реализиране (включително и чрез публично-частно партньорство) на реконструкцията на най-интензивните кръстовища, имащи условия за въвеждане на кръгово движение.

 

          Непрекъснато нарастващият брой на автомобилите в града, големите задръствания, невъзможността за бързо и безпроблемно придвижване в града са само някои от проблемите, решение на които общинска администрация трябваше да намери в най-кратки срокове. Един от начините за решаване на гореизброените проблеми е изграждането на кръстовища с кръгово движение. През годината на едно от най-натоварените кръстовища на територията на града, това на улиците „Цар Петър" и „Васил Левски" вече е изградено и функционира кръстовище с кръгово движение. Поставени са и необходимите пътни знаци и е положена маркировка. Второ кръстовище с кръгово движение се изгради на бул. „3 март" и ул."Ген.Колев". Всеобщо е мнението на участниците в пътното движение, че вече много по-бързо се преминава през тези участъци и не се получават задръствания. Урегулирането на движението посредством кръговите кръстовища е предпоставка за намаляване скоростта на автомобилите, което от своя страна ще осигури безопасност на пешеходците. 

 

 

Улично осветление - система с пряко влияние върху пътната инфраструктура, безопасността на автомобилното и пешеходното движение и определяща комфорта на обитаване на жилищните зони.

 

След като в предходни години усилията на общината бяха насочени към изграждане на улично осветление на местата, където такова липсваше - включително и във вътрешнокварталните пространства, през настоящата година акцентът е в осигуряване на аварийно поддържане и възстановяване на съществуващата мрежа,  съобразно наличните средства.

 

 • Осигуряване на технически условия и установяване на постоянен контрол за ограничаване на нерегламентираното паркиране върху зелени площи и тротоарни настилки в ЦГЧ.

 

            С цел ограничаване на нерегламентираното паркиране на автомобили през 2012 г. в Градски парк „Св.Георги" и на отделни участъци от тротоари в ЦГЧ са монтирани съоръжения за възпрепятстване на паркирането. Продължава и ползотворното сътрудничество с I-во РПУ - при констатиране на неправилно паркирани автомобили оправомощените за това служители на общинска администрация подават сигнали към контролните органи.

 

Дейност: Благоустрояване, развитие на зелената система и опазване на околната среда: 

 

 • Навлизане с благоустройствени дейности в по-малки вътрешни пространства и прилежащи такива до отделни жилищни сгради.

 

            След изпълнението на дългосрочната си програма за благоустрояване на подходи към вътрешно-квартални пространства със средства от „Инвестиционен проект за подобряване на градската среда", през 2012 г. Община гр.Добрич продължи дейностите в тази насока, навлизайки с благоустройствени дейности в по-малки вътрешни пространства и прилежащи такива до отделни жилищни сгради. През годината е изграден подход с прилежащи паркоместа в междублоковото пространство по ул."Захари Стоянов" № 1.

 

 • Приемане на нова „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участие на местното население - 2012-2016 г." и реализация на постъпили предложения.

 

Като отчете нарастващия през годините интерес от страна на гражданите съвместно с общината да се реализират благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, през 2012 г. Общински съвет Добрич прие нова „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участие на местното население 2012 - 2015 г." През годината са реализирани 16 предложения, като вносителите са финансирали общо 17 250 лв. в извършените благоустройствени мероприятия. Със средства от програмата е извършена рехабилитация на амортизирани или липсващи тротоарни настилки по ул. „Кубрат", „Войнишка", „Х.Димитър" и др. Ремонтирани са подходи на ул. „Иван Вазов"  № 6, ул. „Кирил и Методий" № 51 и подхода към номера 30 до 44 по ул. „Васил Левски„. По инициатива и с финансовото участие на родители е изградена пътека от северната страна към ЦДГ № 25 в ж.к. „Дружба". 

 

 • Продължаване на етапната реконструкция на Градски парк „Св.Георги".

 

Проведен е конкурс за идеен проект за реконструкция на Градски парк „Св.Георги". Проектантът спечелил конкурса, ще разработи техническия и работен проект, с който Община град Добрич ще кандидатства за финансиране по Оперативна Програма „Регионално развитие", схема „Зелена и достъпна среда".       

 

 • Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски и спортни площадки по действащи стандарти.

 

            Съгласно разпоредбите на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, влязла в сила от 07.05.2009 г., стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., като за целта са изготвили план-график за поетапно реконструиране. На територията на града има изградени 30 площадки, от които само 6 отговарят на изискванията на наредбата. За да спази указанията в наредбата в срок за сертифициране на останалите площадки, през 2012 г. Община град Добрич започна  реконструкцията на 9 площадки:

 • 1. Детска площадка в Гр. Парк „Св. Георги"
 • 2. Дървен град в Гр. Парк „Св. Георги"
 • 3. Детска площадка в ЖК Дружба 2, до бл. 26
 • 4. Детска площадка до СОУ „Славейков"
 • 5. Детска площадка до Ритуален дом
 • 6. Детска площадка в ЖК «Добротица», до бл. 24
 • 7. Детска площадка в ЖК «Добротица», до бл. 1
 • 8. Детска площадка в ЖК „Мир"
 • 9. Детска площадка зад бивше кино Родина

 

На деветте площадки е поставена ударопоглъщаща настилка под люлките, клатушките и катерушките. На възможните места е извършен ремонт на люлки, пързалки, пейки. Отстранени са детски съоръжения, които са потенциално опасни и на тяхно място са монтирани нови. През годината са преместени и ремонтирани детските съоръжения от „Дървения град". Изработено е ново влакче и дървена къщичка. Монтирано е ново детско съоръжение „Лифт". Изградена е нова ограда към Математическа гимназия и е ремонтирана оградата към парка. Монтирани са 10 бр. пейки и 6 бр. кошчета.

 

 

 • Екология

 

За изпълняване на изискванията на ЕК по опазване на околната среда и през 2012 г. продължи последователната работа на Община град Добрич като водещ партньор на СНЦ "Управление на отпадъците в Регион Добрич и общините от регион „Добрич". Проектът ще допринесе регион Добрич да избегне потенциалните екологични нарушения и рискове от съществуващите депа за отпадъци. В обхвата на проекта са включени осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал  Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. Проектът е на стойност 38 877 375, 67  лева и предвижда строителството на първа клетка и две претоварни станции в градовете Тервел и Балчик.   На 14. 12. 2102 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич". Приключва откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на експертни и технически услуги на звеното за изпълнение на проекта. В ход е сключване на договор с избрания изпълнител.

През годината Община град Добрич получи одобрение от Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на 12 940 кв.м. земеделска земя. На тази площ ще бъде изграден обект „Територия за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС и загробване на птици при наличие на птичи грип". За поредна година Община град Добрич организира и участва в пролетното почистване на града във връзка с „Деня на Земята".

            От 2012 година Добрич е първата община, която оползотворява биоразградимите отпадъци. Дейността се развива по пилотен проект, съвместно с Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет. Стойността му е 185 000 лева, осигурени по Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд. Проектът ще продължи до края на годината. Машината и площадката за компостиране се намират в района на декоративния разсадник. Зелената маса се раздробява и подрежда в компостни лехи, като периодично се навлажнява и обръща, съгласно разработената технология. За коректното партньорство Община Добрич получи плакет от Асоциацията на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/

            В рамките на проекта, в периода 31.10 - 02.11.2012, в Добрич се проведе Национална конференция на тема „Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък". В нея участие взеха 130 еколози от цялата страна.

            В периода 17 - 25 ноември 2012 г. Община Добрич се включи в провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). За участие в инициативата се привличат възможно най-голям брой заинтересовани страни и планираните дейности се провеждат в цяла Европа по едно и също време - в една и съща седмица. За участието си Община Добрич регистрира четири инициативи:

 • 1. Оползотворяване на сухи клони - Надробяване с дробилка на сухи клони, отпаднали от санитарни и почистващи резитби. Полученият дървесен чипс се използва за мека настилка на реконструирана детска площадка на територията на град Добрич. Останалите количества ще бъдат използвани за мулчиране/насипване/ на залесени площи на територията на парк "Хан Аспарух". По този начин чрез оползотворяване на отпадъчните сухи клони от една страна се пестят средства за закупуване на изкуствена настилка за детската площадка в квартал „Югоизток", а от друга - дървесният чипс задържа влагата в почвата и предпазва дърветата от измръзване.
 • 2. Оползотворяване на биоотпадъци от зелените площи чрез компостиране
 • 3. Играчка за играчка - Идеята на тази инициатива е вместо родителите да купуват нови играчки на децата си, на определена предварително дата всяко дете да занесе за размяна играчките, които вече не са му интересни и които би искало да размени.
 • 4. По-малко отпадъчна офис хартия - Призив към всички работещи в офиси по време на дните на ЕСНО да намалят до минимум разпечатването на документи.

 

 

 

 

 

Дейност: Превенция върху рискови зони, инженерни съоръжения и други елементи на територията на общината - като част от дейностите осигуряващи безопасни условия за обитаване, работа и отдих

 

 • Реализация на проекта за укрепване корекция и прочистване на дерето на река Добричка в участъка от Околовръстен път, през местността „Гаази Баба" , Градски парк „Свети Георги" и бул. „Русия" до вливането на дере „Сердика" с основна цел недопускане на разливи и нормално провеждане на повърхностните води през града при екстремални условия.

 

            През 2012 г. Община град Добрич започна реализацията на проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка", който включва:

 

 • Нова корекция с дължина 3101.42 м
 • Преходен участък /ремонт/ - 434.45 м
 • Ремонт на съществуваща корекция - 3957.46 м

Корекция, укрепване и разширяване на коритото на река „Добричка" са извършени в участъка от околовръстен път до вливането на дере „Сердика" (пресечна точка между ЖК „Строител",  ЖК „Иглика" и река „Добричка"). Новата корекция представлява трапецовиден профил с основа 2.60 метра и два откоса с дължина по 2.70 метра - или светъл просвет в горната част на трапеца от 8.00 метра. Дълбочината на новото корито на реката, което е облицовано с бетон е 1.80 метра. Новата корекция започва от околовръстен път и достига до незавършения строеж на комплекс „Орбита". Във връзка с реализацията на проекта, по протежението на р.Добричка са изградени 2 бр. плочести водостоци.

 

 • Периодично прочистване и поддържане на пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на р. Добричка.

 

През 2012 г. продължи почистването на локални затлачвания по коритото на р. Добричка. Всяка година Община град Добрич заделя средства за почистване на нерегламентирани сметища. През 2012 г. са почистени микросметища в районите на ж.к. "Дружба 4", кв."Рилци", по улиците „Осми март", „Чайка", в района на магазин „Кауфланд", до сградата на СП „Столове" и т.нар. „Конски пазар". Като резултат на почистванията са извозени 4 030 м3 отпадъци, което е коствало на Община град Добрич сумата от 60 000 лв.

 

 

Дейност: Сигурност на инженерните съоръжения

 

 • Изграждане на нови пешеходни съоръжения, като продължение на логични пешеходни маршрути.

 

            За първи път в града, на новото кръстовище с кръгово движение по бул. „3 март", са изградени повдигнати пешеходни пътеки. Положена е нужната хоризонтална маркировка.

     

Дейност: Подобряване на енергийната ефективност чрез система от мерки за изпълнение на Общинската програма, установените договорености и популяризирането на енергоспестяващи дейности сред гражданите:

 

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност на всички общински обекти с РЗП над 1000 м2, съгласно Закона за енергийна ефективност.

 

Община град Добрич започна поетапното обследване за енергийна ефективност на общинския сграден фонд. През годината такова обследване е извършено за сградата на „Ученическо общежитие", сградата на ОУ „П.Волов", сградата на  ДКЦ II и др.

 

 • Актуализиране на данните и поддържане на информационна система за потреблението на енергия по тримесечия в общинските обекти.

 

Във връзка с провеждания мониторинг за потреблението на ел. енергия в общинските сграда показанията периодично се актуализират в информационната система.

 

 • Реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки в общински обекти по предписания в енергийните одити, чрез ЕСКО услуга, европейски проекти и програми, собствени средства и други.

       През 2012г. е извършено енергийно саниране на сградата на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев" ЕООД - гр. Добрич /ЦПЗ/. Реализирането на необходимите енергоспестяващи мерки стана възможно чрез използването на познатата и практикувана вече от Община град  Добрич форма за стопанска дейност - договор с гарантиран резултат, популярен още като ЕСКО договор. Договорът е сключен с ЦПЗ при срок за изплащане на инвестицията по договора от 5 години. Приложените енергоспестяващи мерки ще доведат до :

 • Намаляване на финансовите разходи за енергия;
 • Подобрен климат в помещенията на сградите;
 • Разсрочено плащане, обвързано с качеството на изпълнената работа;
 • Създаване на предпоставки за сертифициране на сградите за енергийна ефективност;
 • Нов, естетичен външен вид на сградите, в унисон със съвременната архитектура.

 

През месец ноември 2012 г. се проведе втория мониторинг на пакета от сгради с въведени енергоефективни мерки на принцип ЕСКО услуга - ДЯ № 5, ДГ № 8 и сграда на Общинска администрация. Мониторингът обхваща периода 15.11.2011 - 15.11.2012г.. Резултатите относно консумираната енергия надхвърлят и най-оптимистичните ни прогнози. Спрямо периода преди въвеждане на енергоспестяващите мерки за трите сгради е постигнато намаление на потреблението с 845 670 kWh/год., което представлява 57.49% икономия. В парично измерение икономията е в порядъка на 130 816 лв.

 

 • Повишаване информираността на гражданите относно рационалното използване на енергията, чрез обслужване в информационното енергийно бюро в ЦУИ при Община град Добрич.

 

Разкритото по Проект „Знания и умения за насърчаване на ЕЕ в сградите" пилотно бюро за комплексни информационни услуги по енергийна ефективност продължава да работи. Ежеседмично експерти предоставят компетентна информация на добричкото население по въпроси от сферата на енергийната ефективност и  разпространяват брошури и проспекти с практични съвети за пестене на енергия в дома.

 

 • Във връзка с поетите ангажименти по Споразумението на Кметовете - ежегодно провеждане на еко-кампании и инициативи с активно участие на гражданите - Ден без автомобили, Ден без найлонови торбички, Денят на Земята, Европейска седмица на мобилността, Европейска седмица на устойчивата енергия, Еко седмица за пролетно почистване и други.

 

За поредна година, Община гад Добрич организира Общински дни на интелигентната енергия в рамките на Европейската седмица на местната демокрация под мотото „Въздействие на устойчивите общности в борбата с климатичните промени".  В рамките на седмицата е организирана конкурсна изложба от творци на Добрички школи по изобразително изкуство на тема: „Ние и глобалното затопляне". Проведен е открит урок с два еко-клуба на тема: „Усилията на Община град Добрич в борбата с климатичните промени". През периода на тематичната седмица са разпространявани брошури с практични съвети за пестене на енергия в бита. Добрич се присъедини и към Европейската седмица на мобилността. 22 септември беше обявен за Ден без автомобили, когато се препоръчва всички европейци да се придвижват пеш или с колело. На този ден всички добричлии пътуваха безплатно по всички линии на общинското дружество "Тролейбусен транспорт". В рамките на Дните на интелигентната енергия, от 16 до 22 септември, бяха проведени походи и състезания с велосипеди с участието на възпитаници на детски градини, училища и спортни клубове в града, както и концерт в чест на Слънцето. На 19 септември общината инициира акция "Да загасим осветлението за 5 минути", като символично в 20.00 ч. бе спряно уличното осветление до храм "Св. Георги". Бяха разпространявани брошури със съвети за пестеливо ползване на енергия. Община гр.Добрич за поредна година организира и активно участва в пролетното почистване във връзка с Деня на Земята. Във връзка с намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата на сградата на Община град Добрич е изготвен въглероден отпечатък.

 

            За постигнатите резултати в направлението показателни са и наградите, които Община град Добрич получи през годината:

•·                    Добрич с първа награда в годишния конкурс на ЕкоЕнергия 2012 г. - За своята ефективна политика в областта на енергийната ефективност Добрич получи първа награда за осъществяване на целите, заложени в Общинската енергийна програма 2008-2013, както и за изпълнението на дългосрочните приоритети в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Общината „Енергийно устойчив Добрич 2020". Планът е разработен във връзка с поетите от Община Добрич ангажименти по Споразумението на Кметовете - най-амбициозната инициатива за постигане целите на Европейската енергийна политика до 2020 г. чрез устойчиво енергийно развитие

 • Награда „Българска екообщина „ 2012 - Община Добрич получи награда в първия конкурс „Българска екообщина" 2012, организиран от фирма „Виа Експо" с партньори Фондацията за реформа в местното самоуправление, Националното сдружение на общините, Асоциацията на еколозите от общините и Българската асоциация за устойчива енергия. . Наградата е присъдена в категорията „Енергийна ефективност" за цялостната енергийна политика, водена от Общината и конкретно за изпълнението на мащабния проект „Към по-качествено образование в ареал Добрич", който обнови изцяло седем учебни заведения - 5 училища и 2 детски градини. Проектът получи финансиране по Оперативна Програма „Регионално развитие" в размер на 5 милиона лева и постигна модерна и ефективна образователна инфраструктура.

 Община Добрич ще получи 1,5 милиона лева за три проекта, които предвиждат енергоефективно обновяване на две общински сгради и реконструкция на част от мрежата за улично осветление на града. Първите два проекта, които получават финансиране са по мярка 3 за извършване на енергоефективни дейности в общинските обекти - ОУ "Панайот Волов" и ДКЦ II. Общата стойност на двата проекта е 800 000 лева. За двете сгради са изготвени енергийни одити и архитектурни заснемания, които са част от проектната документация. Вторият проект е по мярка 5 за внедряване на енергийно ефективно улично осветление. Общинският проект е на стойност 720 000 лева и включва ремонт на уличното осветление в част от кварталите "Дружба 1, 2, 3, 4", "Добротица", "Христо Ботев" и ЖК "Русия 2" ("Червената пръст"). Предвидени са енергоефективни ремонти в събирателни улици в централна градска част и в други райони на Добрич. Основно ще бъдат подменени съществуващите осветителни тела с по-ниско енергийни светодиодни осветители (LED технология), както и част от стълбовната мрежа. Предстои Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да финализира тръжните процедури за избор на изпълнители, след което ще започнат енергоефективните дейности.

От 2012 г. Община град Добрич е един от 36-те града в страната, които са бенефициенти по Проект „Енергийно обновяване на българските домове". Проектът се реализира от МРРБ по ОП „Регионално развитие". На одобрените за включване в проекта жилищни сгради ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност. Собствениците на всяка одобрена сграда ще получат до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция. От старта на проекта - 2 Юли 2012г. в Община град Добрич са постъпили Заявления за интерес и подкрепа от 2 сгради, които чакат одобрение от Звеното за управление на проекта към дирекция „Жилищна политика" на МРРБ.

 

 

 

 

 

Дейност : Общинска жилищна политика

 

            Действащият списък  на крайно нуждаещите се граждани за настаняване в общински жилища съдържа 733 семейства. През годината са издадени 101 заповеди за настаняване на крайно нуждаещи се в общински жилища, 11 заповеди за смяна на титуляр, 4 заповеди за промяна в обстоятелствата. Новопостъпилите през 2012г. заявления за установяване на жилищни нужди и картотекиране на граждани като крайнонуждаещи се от жилища  са 132 броя. Във връзка със Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове през 2012г на 43 души бе изплатена сумата от 281 848, 09 лв, която е левовата равностойност на притежаваните от тях спестовни числа.  За периода: 01.01.2012г - 31.10.2012г в Община Добрич са подадени 99 броя заявления за изплащане на полагащата се левова компенсация на правоимащи граждани съгласно ЗУПГМЖСВ на стойност 689 167, 14 лева

 

Дейност: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи:

 

 • Завършване на процеса на формиране на органите на управление на етажната собственост (съгласно ЗУЕС) и създаване на условия за предоставяне на прилежащата площ към жилищните сгради за управление на етажната собственост.

 

Възложено е изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 631 в Ж.К. «Русия 3,4» с обхват 9,085 дка. В изпълнение на задължения по § 56, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост през изтеклата година Община град Добрич  издаде заповеди за определяне на управителни органи за 160 сгради/входове в режим на етажна собственост, които не са провели общи събрания и подали съответните уведомления за регистрация в определените по закона срокове.

 

 

ПРИОРИТЕТ: ДОСТЪПНО, УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

 

       През отчетния период Община Добрич съгласно Закона за народна просвета, Закона за местното самоуправление и местната администрация,  другите нормативни документи  и Общинския план за развитие  2007 - 2013 г. осигури условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

 • мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения,
 • на управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище,
 • на автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети,
 • на координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора,
 • на актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда.

       През учебната 2012/2013 година общинската образователна система обхваща 17 целодневни детски градини, 7 основни училища, 3 профилирани гимназии, 5 средни общообразователни училища, Спортно училище и Ученическо общежитие. Броят на учениците в общинските училища през учебната 2012/2013 г. е 8502 в 370 паралелки, през учебната 2011/2012 г. са били 8761 в 390 паралелки, а  през 2010/2011 съответно 9111 ученика в 403 паралелки. Образователно-възпитателни дейности извършва и Общинският младежки център „Захари Стоянов". На територията на Община град Добрич функционират 7 професионални гимназии, Помощно училище, Ресурсен център, Областен център за кариерно ориентиране, 2 частни гимназии и 3 колежа.

 

Дейност: Модернизация и осъвременяване на образователната инфраструктура

 

  В програмата за капиталови разходи на Общината за 2012 година са предвидени и усвоени средства за основен ремонт на общинските ЦДГ в размер на 153 000 лв. Средствата са изразходвани за хидроизолация на покриви, изграждане и монтиране на вентилационни системи на кухненски блокове, възстановяване на подтераси, бордове и чела, проектиране и изграждане на газопреносна мрежа и монтаж на газови печки, доставка и монтиране на електрически конвектомати за кухненски блокове в детските градини, възстановяване на огради и др. Предвидените в Програмата за капиталови разходи на Общината за 2012 година за основен ремонт и за придобиване на ДМА на общинските училища са изразходвани за частични ремонти и хидроизолации на покриви, подови покрития, ремонт на котли, отоплителни инсталации, стълбища, класни стаи и др. Допълнително, със средства от своите бюджети, всяко училище е извършило наложителни текущи ремонти - боядисване, дообзавеждане, благоустрояване, полагане на електрическа и ВиК инсталации, частични изолации на покриви и др. Предвидените ремонти в ЦДГ се извършиха по определен график в срок, а в училищата ремонтните дейности приключиха до 15 септември 2012 година. Средства са изразходвани за изготвяне на енергийни одити в ЦДГ и за подмяна на дървена дограма с ПВЦ в училищата. С предоставените по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа" 450 хил. лева са извършени строително ремонтни-работи в седем общински училища: асфалтиране на игрище в СОУ „Д. Талев" на стойност 61 696 лв.; изграждане на ограда в СОУ „Св. Кл. Охридски" - 64 576 лв.;   ремонт на физкултурни салони в ЕГ „Гео Милев" - 50 хил. лв.; в ПМГ „Ив. Вазов" ремонтите са на стойност 37 хил. лв. и в ОУ „Й. Йовков" са за 84 528 лв.; ремонт на покриви и подмяна на дограма в ОУ „Н. Вапцаров" за 82 840 лв. и ремонт в ОУ „Хр. Смирненски" на стойност - 66 414 лв.

 

 

Дейност: Изграждане на достъпна среда за деца и ученици, ремонт на огради, благоустрояване на дворове, спортни площадки, пясъчници и съоръжения за игра и спорт

 

Достъпна архитектурна среда / рампи, подемници и тоалетни / за ученици със специални образователни потребности има изградена в:

 • ХГ "Св.св. Кирил и Методий" - рампа, подемник и тоалетна,
 • ЕГ "Г.Милев" - рампа,
 • СОУ "Димитър Талев" - рампа и подемник,
 • СОУ "П.Р.Славейков" - рампа и подемник,
 • ОУ "Хан Аспарух" - рампа и тоалетна.

       С достъпна архитектурна среда разполагат и ПГСА, ПГВМ и ФСГ. Във всички ЦДГ и училища периодично се благоустрояват дворовете. Освежават и се боядисват огради, спортни съоръжения и катерушки. В някои ЦДГ нови спортни съоръжения са доставени съгласно спечелени проекти и със дарителски средства. В СОУ „Св.Климент Охридски" се изгражда нова стабилна ограда. В ЦДГ периодично се почистват пясъчниците и се осигурява зареждане с чист пясък. По ПМС 129 за спортни дейности, като турнири, състезания, спортно-подвижни игри и за материално-техническо осигуряване на уреди и спортни пособия са реализирани 30 655 лв.

      Община Добрич осигурява условия за осмисляне на свободното време на децата и учениците, като организира, координира и синхронизира общинските и училищни изяви в областта на спорта. Стимулира се физическото възпитание като компонент на съвременния модел за здравословен начин на живот, създават се условия за спортни занимания и усвояване на умения за практикуване на различни видове спорт.

 

Дейност: Усъвършенстване на управлението на общинската образователна система

 

Продължава да се усъвършенства въведения бюджетен подход чрез делегиране на права и отговорности за управление на бюджетните средства в общинските училища. Община град Добрич ежегодно чрез съгласуване изготвя формула за разпределение на бюджета в училищата. Съгласно решение на Общински съвет град Добрич и заповеди на МОМН - РД14-117 и РД14 - 119 от 12 юли 2012 г. са закрити основните училища „Отец Паисий"  и „Бачо Киро" от учебната 2012/2013 година заради намален брой ученици и неефективно обучение. Документацията на закритите училища е приета съответно от ОУ "Христо Смирненски" и СОУ "Димитър Талев". Община град Добрич изгради система за проследяване обучението на учениците от двете закрити училища. В Общината действа информационна система за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици, както и недопускане дублиране на деца и ученици в ЦДГ и училищата на общината и областта. В град Добрич, в 3 - те  профилирани гимназии, в 5 - те средни общообразователни училища и в Спортното училище са застъпени всички профили - хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Всяко средно училище има свои профили, свой облик. Профилираното обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на образователния процес, да се формира готовност за бързо ориентиране към дадена професия и специалност след завършване на основно или средно образование. Заявените учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците са доставени в определения срок. Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала са сключени  с издателствата, съгласно изискванията на ЗОП  и са на стойност 46 685 лв. за ЦДГ и 203 034 лева за училищата. През отчетния период във всички ЦДГ се работи по проекти, предимно по национални програми на МОМН на обща стойност над 550 000 лв., а в общинските училища проектите са за над 610 000 лв.

        Град Добрич с основание се гордее със своите изявени, отличени и  наградени деца и ученици. Деца от ЦДГ получават грамоти за участие в международни конкурси. Изявени ученици от  ХГ "Св.св. К. и Методий", ЕГ "Г.Милев", ПМГ „Иван Вазов",  СОУ "Д.Талев", СОУ „П.Р.Славейков", СОУ "Св.Кл.Охридски", Спортно училище „Г.С.Раковски" и други училища ежегодно получават отличия  от национални и международни състезания, олимпиади, конкурси и др. Отличени ученици има и от държавните и частните училища на град Добрич. В Отдел „Образование и култура" е реализиран проект - програма на МОМН за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби. За отчетния период Община Добрич организира и проведе шествие на деца и ученици за 24 май, Ден на народните будители, честване на 3-ти март, на 25 септември, на 9 май, 2 юни,  Национални културни празници - Добрич - Албена и други градове, годишнини на Васил Левски, Христо Ботев, Димитър  Списаревски, Денят на детето, Освобождението на Добрич от турско робство и др. Отделът проведе и коледна изложба и коледни тържества, общински ученически игри, детски цветни празници, състезание „Защита от бедствия, аварии и катастрофи", конкурс за детска рисунка „Мисия спасител" и комплектоване на материали за книгата „Дарования - 2012".

 

Дейност: Повишаване на качеството на хранене и разнообразяване на менюто в детските заведения чрез прилагане и стриктно спазване на изискванията на Наредби №6 и №9. Подпомагане на детското и ученическото хранене със средства от общинския бюджет

 

В ЦДГ на Общината се работи по единно меню, съгласувано и одобрено от РЗИ град Добрич. Храненето на децата е в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на възраст от 3 до 7 години и при стриктно спазване на Наредба № 9 на Министерството на земеделието и храните от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. Специално внимание се обръща на приема на пресни плодове и зеленчуци и включването в менюто на здравословни храни, предполагащи пълноценно хранене на децата. В изпълнение изискванията на Наредби №. 6 и 9 се изключва приемането на пържени храни, туршии и намаляване на тестени изделия за сметка на пресни плодове и зеленчуци, варива и разнообразни  меса - свинско, телешко, агнешко и пилешко. В учебните и детските заведения са осигурени пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" на ДФ „Земеделие" за децата от трета, четвърта и подготвителни групи и безплатни закуски по Национална програма на МОМН „За по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст". Хранене на ученици на обяд се извършва във всички училища с начален етап на обучение. Храната е качествена и се приготвя от утвърдени  готварски фирми.

 

Дейност: Разработване и реализация на програми, осигуряващи кариерно развитие, непрекъснато образование на ученици, учители и граждани чрез реализация на гъвкави форми на обучение, квалификация и преквалификация

 

       За повишаване качеството на учебната, културната, социалната и игровата дейност в детските градини и училищата голям дял има квалификацията на учителите. В настоящия момент около 70 % от педагогическия персонал в Общината е с определена квалификационна степен.   Дванадесет учители от град Добрич участваха през м. октомври и м. ноември 2012 г. с доклади и съобщения в Националната конференция „Прагматизъм и хуманизъм в образованието" - град Варна и Национална конференция „Превенция на агресията в предучилищна възраст" - град Шумен. Град Добрич има опит в процеса на проучване и прилагане на добри образователни и възпитателни практики и модели от Европа и света. Поддържат се контакти в образователната сфера с град Болград, Украйна и с град Нови Сонч, Полша. Определени училища като ОУ "Христо Ботев", СОУ "Димитър Талев", СОУ " Св.Кл.Охридски", ЕГ "Гео Милев", десет ЦДГ и  др. също поддържат международни контакти. Отдел „Образование и култура", педагогическата и родителската общественост и неправителствените организации предприемат периодични мерки като обхождане, срещи,  индивидуални разговори, контакти със социалните служби и др. за прибиране и задържане на учениците в училище и ограничаване отпадането им. С цел повишаване ролята на училищата за обучение и придобиване на по - висока степен на компютърна грамотност периодично се обновява компютърната техника в училищата. Броят на компютърните кабинети е 37, Компютрите в кабинетите, класните стаи и в административните помещения са 661. В настоящия момент  броят на лаптопите е 127, на проекторите - 74, на принтерите - 137. Тази година новост за училищата са 14-те интерактивни дъски. Реализацията на Проект „Интеграция на ромското население" разработен от НСЕИВ в сътрудничество с МОМН, даде възможност за пълноценно приобщаване на български и ромски деца и ученици в общ образователен процес.

       Професионалните гимназии като част от училищната мрежа на град Добрич се стремят да провеждат гъвкаво държавната и общинската образователна политика и работят като своеобразни центрове за обучение, квалификация и преквалификация на кадрите.  Всички професионални гимназии разполагат със самостоятелна и сравнително добра учебна база за теоретическо и практическо обучение. Те използват възможностите за провеждане на учебната и производствената практика на учениците в над 20 фирми в Общината.Три от тях имат проблеми с изпълнение на държавния план - прием.

        За празника на българските студенти Община Добрич ежегодно  изготвя информация за броя на студентите и специалностите в 3-те академични звена в град Добрич. Наблюдава се разширяване и задълбочаване на интеграционните връзки между средните училища и висшите училища в град Добрич с цел осигуряване кандидатстването на зрелостниците, съобразно желанията и личните им интереси към обучение в академичните структури в Общината.

         Училищата, участващи в реализацията на Компонент № 7 на Програмата „Превенция на ХИВ/СПИН" работят в рамките на две основни интервенции за ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора:

 • Повишаване капацитета на училището за въвеждане на здравно образование за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН,
 • Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН чрез кандидатстване   с проекти за финансиране.

 

 

ПРИОРИТЕТ: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ДОСТЪПНИ,

АКТУАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

        Една от основните цели на социалната реформа в България е предоставянето на по-качествени социални услуги за хората в неравностойно положение. Разкриването и развитието на социални услуги е в съответствие с практитиките на социално договаряне в държавите -членки на ЕС и поетите от България ангажименти за реформа в социалната сфера, а именно - деинституционализация и децентрализация на социалните услуги.

       В тази връзка основен приоритет в социалната политика на Община град Добрич е:  Повишаване качеството на живот на  хората в неравностойно положение от Общината чрез предоставяне на достъпни, актуални и качествени социални услуги.   Основните насоки за работа през 2012 г. бяха насочени към:

 • Разширяване спектъра на социалните услуги, предоставяни на територията на Община град Добрич,
 • Повишаване качеството на предлаганите социални услуги.
 • Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на социалната политика на Община град Добрич.
 • Подкрепа и съдействие на хората с увреждания за преодоляване на социалната изолация и  социално включване чрез разкриване на подходящи работни места;
 • Разширяване спектъра на предлаганите социални услуги за деца с увреждания и техните семейства.
 • Подобряване условията за отглеждане на децата в детските ясли и медицинското обслужване в здравните кабинети.

 

За отчетния период Община град Добрич може да направи следната равносметка за постигнатото в сферата на социалната политика:

 

Дейност: Изграждане на мрежа от достъпни услуги, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на деца и лица, попаднали или живеещи в риск                                                                              и създаване условия за реално включване, чрез:

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

 

 • С решение на Общински съвет град Добрич , считано от 01.10.2012г. беше закрита специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Дъга". Преди да бъде пристъпено към закриване на институцията са спазени всички визирани в ЗСП и ППЗСП изисквания, гарантиращи спазването на интереса на децата, които бяха изведени от ДДЛРГ "Дъга". Със Заповед № 410/04.04.2012 г. на Кмета на Община град Добрич беше утвърдена Общинска работна група, която да разработи план за закриване на специализираната институция ДДЛРГ "Дъга". Нейни членове бяха представители на всички заинтересовани институции - Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане", ДДЛРГ "Дъга", ЦНСТ, Преходно жилище, Фондациите "Лумос" и „Ръка за помощ". Преди закриването, 8 деца от институцията бяха изведени и настанени в подходящи социални услуги на територията на Община град Добрич, а именно Центровете за настаняване от семеен тип и Преходно жилище. Ангажимент на работната група беше и да бъдат потърсени възможности за устройване на работа за персонала, който е освободен от работа . Община град Добрич е сред първите, пристъпили към закриване на специализирана институция за деца.
 • През 2012 г. социалната услуга Център за настаняване от семеен тип -1 и 2 е ползвана от общо 31 деца, като в ЦНСТ-1 „Светлина" са обгрижвани 16 деца, а в ЦНСТ-2 "Тийнейджър" 15 деца, при капацитет 2х15 места. През месеците януари, февруари, април, май и ноември 2012 г. , 6 деца са напуснали услугата ЦНСТ поради допуснато със съдебно решение пълно осиновяване. В края на отчетния период в ЦНСТ „Светлина" се отглеждат 12 деца, а в ЦНСТ „Тийнейджър" 13 деца. Във връзка с подобряване качеството на грижа в съществуващите Центрове за настаняване от семеен тип, през 2012г. е извършен частичен ремонт за освежаване на стаите и коридорите на двата центъра. Екипът на ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на децата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси. От 14.08.20012г. до 23.08.2012г., 19 деца от ЦНСТ са били на летен отдих в почивна база „ Разград" , в KK" Св.св. Константин и Елена".Всички деца посещават масови училища и детски градини, с изключение на едно, което е със специални образователни потребности и е записано в ПУИ „Л.Каравелов" гр.Каварна.

 

 • През 2012г. социалната услуга Център за настаняване от семеен тип -3 е ползвана общо от 15 деца, при капацитет 15 места. Към датата на отчетния период в ЦНСТ-3 се отглеждат 11 деца. 80% от децата , настанени в услугата са с увреждания и имат специални образователни и здравни потребности. Три деца посещават ДЦДУ "Надежда„, четири учат в ПУ „Д-р П.Берон", три в СОУ „Дора Габе„, едно дете е на индивидуално обучение в СОУ "Г.С.Раковски", едно посещава СОУ за ДНЗ гр.Варна, едно учи в ПУ гр.Кранево и едно дете е ученик в ОУ "Хан Аспарух". На децата са осигурени различни специалисти, които работят индивидуално с тях. Редовно им се осигурява медицинско обслужване от подходящи специалисти. Всички деца, чието здравословно състояние позволява, са били на летен отдих в KK" Св.св. Константин и Елена". Организират се срещи на децата с техните родители и близки, гостуват им по празниците и поддържат редовни контакти. През изминалият период ЦНСТ - 3 е получил от Община град Добрич три нови компютърни конфигурации.

 

 • През 2012 г. социалната услуга Дневен център за деца с увреждания е ползвана общо от 68 деца, при капацитет 58 места. Към края на отчетния период децата са 52. Децата, ползващи услугите на Дневния център са с ортопедични заболявания - вродена луксация на тазобедрени стави; гръбначни изкривявания; заболявания на централната и периферна нервна система - ДЦП; увреждания на гръбначния мозък; психични затруднения; множествени увреждания; говорни затруднения - дизартрия, общо езиково - говорно недоразвитие, сензорна алалия, дизартиурия, дислексия, дисграфия. През отчетния период Община град Добрич е направила инвестиция в размер на 16 992 лв., с които е закупена хидромасажна вана, ремонтирано и оборудвано е специално помещение в ДЦДУ и от м. октомври 2012 г. услугата хидротерапия се предоставя безплатно в Дневния център. Капацитетът на водното съоръжение е 16 деца, за момента 6 деца вече провеждат водни процедури. Децата, посещаващи дневния център, ползват почасови услуги и целодневен престой, а 8 от децата посещават специалното училище „П.Берон". Всички деца ползват безплатен транспорт от дома до услугата и училище и обратно. През летния период е извършено цялостно външно саниране на сградата, ремонт на площадкова канализация, на стойност 7589,56 лв., ремонт на ВиК инсталация - 2584,20 лв, подмяна на умивалници - 487,80 лв. Ремонтните дейности са приключили през м. септември 2012 г.

 

 • За отчетния период социалната услуга Център за обществена подкрепа -2 са ползвали 70 потребителя при капацитет на услугата 30 места. 60 от тях са насочени от Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич и 10 са насочени от Дирекциите в Балчик, Тервел, Ген. Тошево и Каварна. Психолозите в ЦОП-2 са работили с 41 случая на деца и техните семейства, за индивидуална работа с педагог са насочени 16 деца, а социалните работници са извършвали мобилна социална работа на 35 адреса на потребители на услугата ЦОП-2 - 1 приемно семейство, 4 деца настанени в приемни семейства, 6 деца за наблюдение и подкрепа в следосиновителния период, 1 дете по превенция на изоставянето, 23 случая на семейно консултиране и превенция. В помощ на работата на специалистите в центъра са закупени специализирана литература, дидактически материали, развиващи игри и други материали и консумативи, които са необходими за работата с деца - индивидуална или групова. През отчетния период са провеждани групови занимания за деца потребители на ЦОП-2 по повод традиционни български празници, а специално за празника на град Добрич - 25.09. всяко от децата, придружено от своите родители, е получило възможност да избере поле за изява в организирания от Община гр. Добрич «Фестивал на талантите». Изложба-рисунки «Толерантност към творчеството на всички» беше открита на 7 май 2012 г. в РБ „Дора Габе". Тя включваше творби на потребители на социални услуги - Център за настанявания от семеен тип, Център за обществена подкрепа 2, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания при Община град Добрич. През отчетния период за нуждите на ЦОП -2 са закупени два компютъра на стойност 878,40лв., копирна машина за 112 лв и цветна копирна машина за 421,20 лв.

 

 • През периода услугата Приют за безнадзорни деца и сираци са ползвали 36 деца, от които 13 момичета и 23 момчета, при капацитет на услугата 20 места. Социалната услуга се предоставя за деца от цялата област Добрич. Потребители на социални услуги в Приюта са основно деца с девиации в поведението, скитничество, просия, бягства от дома и училище, и смърт на родителите на едно от децата. На 7 от децата е издадена мярка за полицейска закрила. Към края на отчетния период настанените за грижа в Приюта деца са 14. Всички деца посещават училище, едно ползва услугата Дневен център за деца с увреждания. Друго от децата е с увредено зрение и посещава специализирано училище за незрящи деца СОУ "Д-р Иван Шишманов" в гр.Варна. През м.юли 2012 г. за две от децата /братя/със съдебно решение е допуснато пълно осиновяване и те са напуснали Приюта, за да живеят в семейна среда. През м.ноември 2012г. е проведена среща с кандидат - осиновители за още едно от децата. Всяко дете при необходимост или по собствено желание получава психологична помощ и консултации. На всички деца в Приюта е създадена и организация на свободното време.

 

Дейност: Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 

 • Ø През отчетния период социалната услуга Дом за стари хора са ползвали 136 лица. В Дома са осигурени оптимални битови условия и добре подържани помещения за живот и отдих, хранене и социални контакти. Осигурена е здравословна и качествена храна при спазване на определени диети, ежедневно хигиенизиране на стаите и санитарните възли, както и на общите помещения. Сградата е газифицирана, има централно отопление и постоянно топла вода. Архитектурно е устроена с условия за достъпна жизнена среда, с добре обзаведени единични и двойни стаи със самостоятелни санитарни възли. Обособени са уютни общи помещения за развлечение и соц. контакти, фризьорски салон, салон за гимнастика и рехабилитация, медицински и физиотерапевтичен кабинет. От настанените средно около 60 домуващи не могат самостоятелно да обслужват ежедневните си битови и хигиенни потребности и им се предлага медицинско и санитарно обслужване на място. През периода са осъществени 85 прегледа от лекари специалисти, 49 броя прегледи за профилактика на остеопороза, 93 броя изследвания за хелминти и паразити, имунизация за грип, 16 домуващи са изследвани за диабет по национална програма. Извършени са физиотерапевтични процедури на 50 потребителя, както и раздвижвания и рехабилитация на 27 възрастни хора. През годината за социална рехабилитация и интеграция на домуващите са организирани и проведени 46 масови мероприятия, като ежемесечно гостуване на клубове на пенсионера, честване на национални и религиозни празници, новогодишни и великденски празници, гостувания на потребители от домовете за стари хора от село Добрин и село Полк.Савово, участие на групата за песни в конкурса "Листопад на спомени", празника на град Добрич, Международния ден на хората с увреждания. Организирани са екскурзии до Варна, Трявна, Нова Загора, манастири и др., включване в общоградски мероприятия/препис на История славянобългарска", посещения на спектакли на ДТ „Й.Йовков", на концерти и др. За по-пълноценен живот с домуващите се провежда и трудотерапия. Извършените ремонтно-строителни дейности през годината са измазване на кухня и складови помещения и подмяна на вратите на кухнята на стойност -1000лв.; подмяна на дограма на пет стаи на стойност 1770 лв.;измазване на стаи за домуващи и фоайето на стойност 800лв.; ремонт на входно стълбище и подмяна на фаянс с гранитогрес - бюджетни средства на стойност 1100 лв.;профилактика и подмяна на газсигнализатор помпа и кранове за отоплителната система с бюджетни средства на стойност 1900 лв.; оборудване на компютърен кабинет за комуникации на възрастните хора с близки - дарение от общината на стойност 3400 лв.

 

 • Ø През 2012г. социалната услуга Дневен център за възрастни с увреждания е работила почти с пълен капацитет - 40 места. От месец февруари до месец септември 2012г. заведението работи с 40 потребителя , а към м. декември 2012 г. броят им е 36. През отчетния период са сключени 10 договора, от които 9 с нови потребители. Приблизително 70% от всички потребители са на възраст между 18 и 45 год. възраст. Наблюдава се плавно увеличаване на броя на потребителите с целодневен престой (към м. ноември 2012 са 19). Оформила се е младежка целодневна група с възрастов диапазон от 18 до 35 годишна възраст, с преобладаваща водеща диагноза умствена изостаналост - различни степени. През отчетния период трудотерапия са ползвали 23 потребители. При арттерапията се отчита увеличаване броя на потребителите, желаещи да я ползват; към настоящия момент те са 24 . През изминалия период психологът е работил с 23 потребители, което потвърждава големия интерес и потребност от този вид услуга. Една от основните дейности в заведението е работата на рехабилитатора, който осъществява двигателната рехабилитация на ползващите социални услуги в ДЦВУ. Два пъти седмично провежда групови занимания с профилактичен характер за останалите потребители на дневния център. За периода са организирани занимания от различно естество като разходки до градски парк „Св. Георги", Център за защита на природата и животните - гр. Добрич, комплекс „Резиденцията", където със съдействието на Директора на социалното заведение и управителя на комплекса потребителите ползват безплатно плувния басейн. Осъществени са редовни разходки до исторически комплекс „Старият Добрич". Потребителите на ДЦВУ отново безплатно са имали възможност да посещават различни прожекции, съобразени с възрастта и интересите им, в кино клуб „Икар". Съвместно с Регионална библиотека „Дора Габе" са осъществени няколко посещения на изложби и кратки лекции със съдействието на г-жа В. Михайлова - Н-к Отдел „Краезнание". През месец април потребители и служители са се включили в кампанията „Да почистим България за един ден". Изложба-рисунки «Толерантност към творчеството на всички» беше открита на 7 май 2012г. в РБ „Дора Габе". Тя включваше творби на потребители на социални услуги - Център за настанявания от семеен тип, Център за обществена подкрепа 2, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания при Община град Добрич. За поредна година през месец септември всички са посетили Международното изложение на селскостопанска техника. През отчетния период в социалното заведение е извършено преустройство и ремонт на специализирани помещения, изграждане на стени и кабинети за трудотерапия, на стойност 10345.90 лв. от бюджетните средства за текущ ремонт на ДЦВУ.

 

 • Ø Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет на обслужване 45 човека. Общият брой на договорите за предоставяне на социални услуги към края на отчетния период е 71. Броят на новите договори в ЦСРИ през изтеклата 201 2г. - 28. За същия отчетен период прекратените договори е 26. В голямата си част хората с увреждане ползват дългосрочно предлаганите социални услуги. Възрастовият състав на потребителите, ползващи социалните услуги, е разнороден, преобладават лицата в трудоспособна възраст - 47 човека. Делът на потребителите навършили 60 години към момента е 24 човека. Продължителността на провежданите почасови услуги при различните специалисти е според възможностите и здравословните потребности на всеки потребител. Специалистите рехабилитатори ползват широк набор от кинезитерапевтични методи. Залата за ЛФК е оборудвана със всички необходими уреди, пособия за качествено предоставена услуга. Голям дял от работата на социалните работници, включени в екипа на ЦСРИ, е оказването на подкрепа при попълването и придвижването на молби и документи до Дирекция „Социално подпомагане" съгласно ЗИХУ и ЗСП. Консултациите във връзка с правата и придобивките на хората с увреждане се провеждат регулярно. При необходимост служителите на заведението оказват техническа подкрепа на потребители при посещенията им в различни институции (ДКЦ, РУСО, МБАЛ и др.) Много често се налага на социалните работници да извършват мобилна работа в помощ на потребителите. Екипът на ЦСРИ консултира и подпомага не само потребителите и техните близки, но и лица, потърсили информация и подкрепа от специалистите в заведението. Целогодишно през отчетния период се провеждат групови занимания - курс по готварство, при който кулинарните сбирки са един или два пъти месечно и в него участват от 3 до 5 лица на ротационен принцип. Курсът се ръководи от социален работник; две групи за релаксиращи техники, ръководени от рехабилитатор. Планират се веднъж седмично и е с продължителност два астрономични часа. Състава на участниците е разнороден, но основното й ядро се състои от 4 човека. Основна цел на мероприятието е подобряване на общото физическо и емоционално състояние на потребителите. Заниманията се провеждат в залата за ЛФК и на открито. От месец януари 2012 г. са оформени две групи: езиково - говорна и емоционално - когнитивна терапия и група за взаимопомощ. Целите на езиково - говорна и емоционално - когнитивната група са: подобряване на психо - емоционалното състояние на потребителите, подобряване артикулацията на фонеми и думи, обогатяване на речниковия запас. Съставът на участниците е постоянен, състоящ се от пет лица с диагноза умствена изостанолост ( различна степен). Основната цел на групата за взаимопомощ е развитие и стимулиране на личностния потенциал. Водещ на групата е психологът на социалното заведение с помощта на социалния педагог. ЦСРИ поддържа близки партньорски контакти с организациите за хора с увреждане - Съюз на слепите в България град Добрич, Хобисклуб Добрич, БЧК Добрич, Клуб „Чечи Несохумс"и др. Екипът на социалното заведение оказва регулярно техническа подкрепа и при провеждането на редица инициативи на териториалната организация на сляпо-глухите гр. Добрич. ЦСРИ реализира и посредническа дейност с фонотека към РД на слепите - гр. Варна за набавяне на художествена литература в брайлов, говорящ и електронен вариант.

 

 • Ø Социалната услуга - Преходно жилище подпомага младежи, напускащи различни видове специализирани институции и социални услуги резидентен тип и социализирането им в общността. Капацитетът е осем места, в момента са настанени шест лица. За периода ноември 2011 г. - ноември 2012 г. през услугата са преминали десет младежи, като един потребител е настанен в алтернативна социална услуга, други двама продължават образованието си съответно в СУПЦ - Варна и Спортно училище "Левски-Спартак" в гр. София и един потребител е устроен на работа като готвач и живее в самостоятелна квартира. Друг младеж,който е абитуриент тази година иоще живее в "Преходно жилище", от месец май до месец октомври2012г. е работил като готвач на голф игрището"Лайт хаус". Потребителите, които са навършили 18 години, се регистрират в Бюро по труда, където се включват в различни програми, за да придобият умения за самостоятелно търсене на работа, подготовка за кандидатстване за работа.Организират се срещи с работодатели, като им се посредничи при започване на работа. Потребителите се обучават да търсят самостоятелно жилище, да се договарят, да формират бюджет. Услугата успешно си сътрудничи с НПО - сдружение "Варненски майки" и Движение „Заедно за децата на Добрич".

 

 • Ø Социалната услуга Защитено жилище-1 е с капацитет 8 места , а Защитено жилище- 2 - 6 места. Към края на 2012 г. общият брой на потребителите е 14. За изтеклия период е изписан един потребител, който след напускането на ЗЖ живее при близките си. През м.юни 2012 г. на освободилото се място е настанен нов потребител, изведен от Преходно жилище. Целевата група, която обхваща услугата, е жени с интелектуални затруднения - лека степен. За всички потребители се полагат здравни грижи, съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице. Оказва им се подкрепа за консултации при лекари - специалисти, както и годишни профилактични прегледи. За изграждането и усъвършенстването на трудовите и битови навици на потребителите са извършвани индивидуални и групови дейности, организирани от трудотерапевта на ЗЖ. Курсове по готварство, градинарство, плетиво и шев, моделиране, апликиране, дейности за усъвършенстване на ежедневни навици от бита. Десет от потребителите посещават специалисти - логопед, арттерапевт, психолог, специален педагог и рехабилитатор. Четири от тях се обучават и на елементарни компютърни умения. Екипът на Защитени жилища се стреми освен обучителните дейности да организира и свободното време на потребителите. Често се организират образователни и културни мероприятия. През м.септември 2012 г. е извършено боядисване на помещенията, а през м.октомври е направен основен ремонт на баните.

 

 • Ø Социалната услуга Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни от Община град Добрич. Целта на услугата е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез пакета от услуги, които предоставя:
 • 1. Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • 2. Поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
 • 3. Помощ в общуването и поддържане на социални контакти;
 • 4. Взаимодействие със здравни,социални и други институции;
 • 5. Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 • 6. Организиране на културни мероприятия . До 2011 г. капацитетът на социалното заведение е бил 330 потребители, но, поради големия брой желаещи да ползват услугите, с приемането на новия бюджет за 2012г., капацитетът на социалното заведение е увеличен на 350 потребители. За отчетния период средномесечно са ползвали услугата 341 лица. Новопостъпилите молби през отчетния период са 146. От новопостъпилите молби са удовлетворени 114 молби, като поради различни причини /настъпила смърт, постъпване в социално заведение и други/ общо отписаните лица за отчетния период са 26 лица. За горепосочения период обслужваните нови лица са 88. Към настоящия момент броят на чакащите за зачисляване лица са 32. При всяка новопостъпила молба с приоритет се зачисляват ветерани от войната съгласно чл.4 т.5 от Закона за ветераните от войната, както и военноинвалидитие съгласно чл.19 ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Към настоящия момент услугата санитарно обслужване ползват 80 лица. Социалните услуги, предоставяни в общността, без откъсване от семейната среда, каквито предлага Домашен социален патронаж, са регламентирани като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. ДСП оказва подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. На първо място, акцент в социалната работа е поставен върху грижата за доброто здраве на хората и за техния нормален живот . До настоящия момент на 30 потребители социалните работници са оказали съдействие за подаване на документи в „Дирекция „Социално подпомагане" гр.Добрич за социални помощи и за подготовка на документи за санаториално-курортно лечение. 20 са потребителите, на които се закупуват лекарства по рецептурна книжка и които ползват помощно-технически средства, като за целта се обменя информация с личните лекари, Здравната каса и фирмите за снабдяване с помощно-технически средства. Услугите се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.
 • За поредна година от 01.10.2011 г. до 30.04.2012 г. поради отчетения положителен резултат от предходни години, са реализирани дейности по социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на община гр.Добрич на одобрени бенефициенти. Топъл обяд са получили 112 бенефициенти в два определени за целта пункта. Обслужването е осигурено от наличния персонал на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера. Към настоящия момент от 01.10.2012 г. отново се реализира горепосочения проект. През периода част от персонала на звено "санитари" е включено в раздаването на хранителни продукти по програма на БЧК "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица". В Домашен социален патронаж през отчетния период са извършени частични ремонтни дейности свързани с освежаване на помещенията.

 

 • На територията на община град Добрич функционират 7 клуба на пенсионера и един на инвалида. Клубовете на пенсионера са места, където са създадени условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципа за независим живот в семейната среда или в близост до нея. В тях се осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието и общуване. През годините се забелязва тенденция на увеличаване на броя на възрастните хора, членове на пенсионерските клубове, и интереса им сами да участват в организирането на различни мероприятия. В подкрепа на това е фактът, че расте броят на членската маса, която в някои клубове е над 100 човека. В тази връзка, за нуждите на клуб"Христо Ботев" е осигурена нова сграда, на която е извършен цялостен вътрешен и външен ремонт, като са създадени по-добри условия за отдих и развитие на художествената самодейност. В клуб "Брацигово" изцяло е подменена старата дограма с нова и е извършено цялостно външно измазване на сградата. В ПК "Димят" е извършено реконструиране и оборудване на сервизното помещение, а така също и цялостно вътрешно измазване и подмяна на балатума. За отчетния период е извършено частично ремонтиране на покривните конструкции на пенсионерските клубове "Дунав", "Любимец", "Отец Паисий","Рилци" и „Хр.Ботев". За нуждите на членовете на клуб на инвалида е доставена и монтирана климатична система. През отчетния период в пенсионерските клубове са извършени и други частични ремонтни дейности, както и дейности по подобряване на наличната клубна база. Общата сума ,инвестирана в ремонт и подобряване условията в Клубовете на пенсионера и Клуба на инвалида за периода, възлиза на 12550 лв.

 

 • В съответствие с един от основните поети ангажименти за реформа в социалната сфера в България, а именно - децентрализация на социалните услуги, Община град Добрич е възложила за управление на външен доставчик две социални услуги. Център за обществена подкрепа -1, предоставен за управление на Сдружение БЧК град Добрич, с капацитет 25 места и Дневен център за възрастни хора с психични увреждания, предоставен за управление на ЦПЗ "Д-р П. Станчев" град Добрич, с капацитет 30 места.
 • Ø В Община град Добрич работи Първичен здравен център, регистриран в РЗИ Добрич през 2008 г. Нашата община е една от малкото в страната, в които има назначени здравни медиатори. В началото на 2012 г., след проведен от Община град Добрич конкурс, е назначен още един здравен медиатор, който да подпомага дейността на медицинските специалисти и другите двама медиатори от ПЗЦ. Основните им усилия са съсредоточени към зоните с компактно ромско население - провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни беседи, мобилна работа. Една от най-важните дейности на медиаторите е оказваната помощ и подкрепа за провеждане на имунизациионни кампании при децата. Центърът има съществена роля за подобряване здравеопазването на ромското население в Община град Добрич .
 • През м. декември 2012 г. стартира изпълнението на Проект „И аз имам семейство" по схема „Приеми ме" по ОП"РЧР". С неговото стартиране Община Добрич предоставя социалната услуга „Приемна грижа". Към настоящия момент екипът, който работи по Проекта, е обучил, проучил и оценил 6 кандидата за приемни родители, от които 4-ма са утвърдени със Заповед на Председателя на Комисията по Приемна грижа към Регионална дирекция за социално подпомагане град Добрич, 2-ма предстои да бъдат утвърдени и 1 кандидат е в процес на обучение и проучване. През м. ноември 2012 г. екипът е извършил и първото спешно настаняване на дете /40-дневно бебе/, в семейството на приемен родител. Сключен е първият договор за предоставяне на услугата между Община град Добрич и приемен родител.

 

 

 • Ø От м. ноември 2010 г. , Община град Добрич е партньор на АСП по Проект "Подкрепа за достоен живот", за предоставяне на услугата „Личен асистент" на деца и лица с увреждания в домашна среда. Общият брой на заетите с предоставянето на услугата лица е 60, които обслужват 65 потребители, в това число 20 деца. Предстои проектът да бъде финализиран през 2013 г.
 • Ø През м.юли 2012 г. са завършени строителните дейности по проект с външно финансиране, които се реализира в Добрич, а именно Общностният център за деца и семейства, който е на ул. „Теменуга" № 5. Проектът за социално включване на Министерството на труда и социалната политика е на стойност близо 1 200 000 лв., осигурени чрез заем от Световната банка. Съфинансирането от община Добрич е в размер на 20 562 лв. До момента в него са инвестирани 417000 лева за строително-монтажни работи. Предстои да се достави необходимото оборудване и обзавеждане. С останалите пари ще се финансират 11 вида социални услуги. 51 специалисти ще работят в Общностния център. Те ще обгрижват 2 800 деца до 7 години и техните родители. Услугите ще се предлагат за срок от една година, с тенденция след изтичането на срока на проекта Общината да осигури устойчивост на услугите. Предвижда се в Общностния център да работи лекарски кабинет, включващ манипулационна и зала за екипно обсъждане на екипите за ранна интервенция, зала за психомоторика, кинезетерапия, семеен център, логопедичен и психологичен кабинет, кабинет за индивидуална работа за деца и семейства, зала за групова работа с деца /лятно училище/ и зала за екипно обсъждане, зала за групова работа с родители / училище за родители/ и методически кабинет. Ще бъдат създадени и няколко мобилни екипи, които ще работят с деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години по домовете. В семейния център ще работят и детегледачки.
 • Ø През 2012 г. Община град Добрич е кандидатствала и е одобрена да работи по Проект "Ръка за помощ", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-5.1.04 - „Помощ в дома" по ОП"РЧР". Дейностите по проекта ще стартират в началото на 2013 г. Към съществуващия Домашен социален патронаж ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда. Целта на проекта е на територията на Община град Добрич да бъдат разгърнати услуги за хора, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда. Целевите групи са лица , с трайни увреждания и ограничения или невъзможност за самообслужване, възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия и ще бъдат персонала в обслужващото звено. Общата стойност на проекта е 249927,66 лв. Числеността на персонала, който ще предоставя услугите в домашна среда, е 40 човека, а капацитетът на потребителите на услугите е 123 лица.
 • На територията на Община град Добрич функционират 42 бр. здравни кабинета, 17 от които обслужват 2566 деца от 3 до 7 год. възраст в детските градини, а останалите 25 здравни кабинета обхващат 8502 ученика от общинските училища и 1711 ученика от Професионалните гимназии. В здравните кабинети работят 38 мед.сестри и 4 лекари, които осъществяват медицинското обслужване на спешните състояния и дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Всички те активно участват в реализирането на мероприятията по Програма СИНДИ - общинска програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните неинфекциозни болести, които се осъществяват под ръководството на Общинския екип и РЗИ и се финансират от Община град Добрич. Тази година по Програма СИНДИ са реализирани следните мероприятия: Празници на двигателната активност в Детските ясли, посветени на 1-ви юни - Ден на детето; кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст - разработване и отпечатване на брошури за наднорменото тегло;Детско «СИНДИ»- кампания за двигателната активност в детска възраст - организиране на спортен турнир; Кампания «Здравословно хранене» - разработване и отпечатаване на здравно-образователни материали «Искам да знам какво ям». Проведено е обучение на медицинските специалисти от училищно здравеопазване по одобрена от МОМН програма за повишаване на сексуалната култура на тинейджърите в българските училища, организирано от Гедеон Рихтер, в град В.Търново.
 • На територията на Община град Добрич функционират 6 детски ясли и 2 филиала към тях, в които към края на отчетния период се отглеждат и възпитават 512 деца от всички райони на града. Във всички детски ясли са създадени оптимални условия за провеждане на комплексни занимания, оказващи многостранно въздействие върху физическото и психическо развитие на децата. За периода, за подобряване на материално-техническата база на детските ясли, от капиталовата програма са изразходени следните финансови средства:

        -  Детска ясла № 1 -  6573,70 лв.

        -  Детска ясла № 2 -   4290,00 лв.

        -  Детска ясла № 3 -  1955,64 лв.

        -  Детска ясла № 4 -  5183,88 лв.

        -  Детска ясла № 5 -   2090,52 лв.

        -  Детска ясла № 6 -  10 168,80 лв.

 

През 2012г.  за Детска ясла № 5 е закупен климатик на стойност 700 лв. Всички ясли са получили от Община град Добрич принтери.

 

 • Ø В периода от капиталовата програма за Детска млечна кухня гр.Добрич са инвестирани средства на стойност 39907,48 лв.

 

 

ПРИОРИТЕТ: ДОБРИЧ С ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА И УТВЪРДЕН ФЕСТИВАЛЕН ЦЕНТЪР 

 

Една от основните стратегически цели в политиката на Община град Добрич е запазването, утвърждаването и развитието на Добрич като град с европейски измерения в областта на културата, като престижен духовен и фестивален център с богати традиции, с модерна, многообразна и активна културна среда.

 

Дейност: Опазване, насърчаване и развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги

 

Добрич е град с богат и динамичен съвременен културен живот. Културният календар на града предлага множество утвърждаващи се и утвърдени международни фестивали и културни събития, с потенциал да привличат все повече интерес от страна на българска и чуждестранна публика. Добрич има изграден ясен и разпознаваем образ на международно ниво. Полагат се системни и активни дейности в позиционирането на града, както в национален, така и в международен план, изграждане на система за реклама на богатото културно и историческо наследство и съвременната култура  в града. Цел през отчетния период бе също така и цялостното отваряне на културния живот към нови форми, стилове, жанрове, подходи, както и използването на нови технологии с акцент върху експеримента и иновациите, включително в интерпретирането и свързването на културното наследство със съвременната култура.

Добрич предлага широк спектър от културни събития, които вече се осъществяват не само на традиционните утвърдени културни пространства. Усилията да се използва пълноценно капацитета на обществените пространства за предлагане на културни продукти и услуги са успешни.

Основните организации и дейности в общинската културна инфраструктура, които осъществяват този широк спектър от културни събития според формата на управление и финансиране, са:

 • 2 държавни културни института - ТПЦ «Йордан Йовков», Държавен куклен театър «Дора Габе»
 • 3 общински културни института (държавни дейности) - Регионална библиотека „Дора Габе", Регионален исторически музей, Художествена галерия
 • 4 общински културни института (местни дейности) - Български камерен оркестър, ПФА „Добруджа", Духов оркестър, Детски хор «Маестро Захари Медникаров» и Хор „Добруджански звуци"
 • 3 читалища - Народно читалище «Йордан Йовков-1870 г.», Народно читалище «Романо дром - 2002 г.» и Народно читалище «Пробуда - 1939 г.» множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации

На територията на Добрич функционират следните колективи за любителско художествено творчество, клубове и школи:

 

      Колективи

     брой

участници

1.

Театрални студии и групи

        6

 

      141

2.

Хорове (детски, младежки, дамски формации, църковни, смесени)

        8

      302

 

3.

Вокални групи

        14

 

      192

4.

Състави за градски фолклор

        3

        28

5.

Оркестри и камерни формации (фанфарни, духови, народни), мажоретни състави

        12

      184

6.

Фолклорни танцови колективи  

        22

      968

 

7.

Фолклорни групи и групи за автентичен фолклор (певчески и танцови, предимно хора от третата възраст)

 

        17

 

       223

 

                                       Общо

        82

      2 038

 

 

 

 

 

         Клубове, студия и школи

 

 

1.

Клубове, студии (литературни, „Млад журналист", вокални, танцови)

       43

 

      1 220

2.

Школи (музикални, изобразително изкуство, компютърна графика и дигитална живопис, танцови)

       21

         371

 

3.

СИП по изкуствата ( музика, изобразително изкуство, фолклор)

        8

         103

 

                                        Общо

       72

       1 693

 

 

 

 

 

 Общо колективи, участници в колективи, клубове и школи

       154

       3 731

 

 За отчетния период са осъществени 2397 прояви в следните направления и форми:

1. Концерти - 459

                1.1. Класика -                                           152

                1.2. Фолклор -                                            97

                1.3. Популярна музика -                         210

2. Изложби - 340                                                                

                2.1. Изобразително изкуство -                 28

                2.2. Библиотечни документи -                220

                2.3. Детски рисунки -                                75

                2.4. Документи -                                          8

                2.5. Фотоизложби -                                      9

3. Спектакли - 391                                                             

                3.1. ДТ „Й. Йовков" и ДКТ„Д.Габе" -   317

                3.2. Любителски състави -                        62

                3.3. Гостуващи -                                          12

4. Прояви, свързани с книжния сектор - 51

                4.1. Премиери на книги -                          38

                4.2. Литературни четения -                       13

5. Лекции, беседи - 1148

6. Ритуали, чествания - 8

 

Брой културни прояви и посещаемост:

 

Културен институт

Брой прояви

Брой зрители

Български камерен оркестър

25

2 540

Духов оркестър

124

16 500

Детски хор „Маестро Захари Медникаров"

19

2 100

Хор „Добруджански звуци"

11

3 300

Хор на учителките

3

520

Дамска хорова формация „Мистика"

13

1 100

Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа"

92

8 600

Художествена галерия

153

14 421

Регионална библиотека „Дора Габе"

193

47 000

Държавен куклен театър „Дора Габе"

217

18 539

Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков"

100

20 000

Регионален исторически  музей

152

15 167

Общински младежки център

677

110 000

Н Ч „Йордан Йовков-1870 г."

402

34 564

НЧ „Романо дром - 2002 г."

13

2 600

НЧ „Пробуда - 1939 г."

12

3502

Сдружение на писателите

25

1 300

Дружество на художниците

12

1 300

Дружество на художниците „Ателие 13"

5

450

Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов

24

1350

Дирекция „Хуманитарни дейности" - култура

125

18 700

ОБЩО

2397

323 553

 

Десет са фестивалите, които формират визията на Добрич като утвърден фестивален град. Те се превърнаха във фактор за устойчиво регионално и градско развитие, те са културен капитал, който притежава и икономическа и социална стойност. В рамките на тези фестивални форми и програми гражданите и гостите на Добрич вече са не само зрители, но и преки участници в създаването на културни продукти и експерименти. Друга важна дългосрочна последица от провеждането на фестивалите  е свързана с рекламирането на Добрич и местния начин на живот. Това е важен допринасящ фактор за привличането на инвестиции от най-широк спектър - производство, услуги, културни и творчески индустрии.

На следващо място, успешно организираните фестивални събития създават ново отношение към изкуствата, културата и творческите индустрии сред най-широки обществени слоеве. От тук се култивират важни лични и обществени добродетели: уважение към традицията, интелектуалните усилия, сплотеност и по-добри умения за работа в екип, междукултурна толерантност.

Фестивалите на Добрич:

 • „Добрич - жива шевица от таланти"
 • Седмица на камерната музика с международно участие - Добрич
 • Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев" - Добрич
 • Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка" - сцена Добрич
 • Национален конкурс за дигитална живопис и графика „Моята България" и изложба с най-добрите творби
 • Национална среща на младите балетни изпълнители „Анастас Петров" -        Добрич
 • Международен младежки фестивал-конкурс „Фолклор без граници" - Добрич-Албена
 • Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси" - Балчик - Добрич (сцена Добрич)
 • Международен младежки музикален фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори" - Добрич-Албена
 • Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон" - Албена - Добрич - конкурс с демонстрации

С най-дълга история е Седмицата на камерната музика (1975 г.) и Националната среща на младите балетни изпълнители (1982 г.), а началото на Младежкия поп-рок фестивал „Сарандев" е сложено през 1988 г., вече 17 години сме домакини на МММФ „Надежди, таланти, майстори". През тази година за първи път бе реализиран фестивалът „Добрич - жива шевица от таланти".

Друг приоритет в културната политика на Община град Добрич е културното наследство. Добрич притежава богато и разнообразно културно наследство. То обхваща не само недвижимите и движимите археологически, исторически, архитектурни ценности от различни епохи. Към него се включва и съществуващото нематериално живо наследство, наследството на малцинства. То има огромен потенциал като фактор за формиране на идентичност, създател на икономически стойности и повишаване на благосъстоянието на града, като двигател на културното потребление на гражданите, като стимул за културно и социално сближаване в рамките на града и региона и в международен план.

Основен акцент в Културен календар - Добрич 2012 бяха честванията:

 • 130 години от официалното именуване на град Добрич с Указ на княз Батенберг ( ДВ - бр. 22, 1882 )
 • 290 години от рождението на Паисий Хилендарски - народен будител, основоположник на идеята за национално възраждане и освобождение на българския народ. Автор на  „История славянобългарская" ( 1722)
 • 250 години от написването на „История славянобългарская" - програмна творба на българското Възраждане (1762)
 • - 170 години от създаването на добруджанския препис на „История славянобългарская" от отец Георги от с. Баш-кьой   (1842)
 • 60 години от първото куклено представление в Добрич (1952) и 50 години от създаването на Държавен куклен театър в Добрич  - 5 октомври
 • 20 години Клуб „Родознание" - Добрич ( 1992)
 • Честванията на 80 години от рождението на Рада Въртунинска - краевед, писател, Никола Богданов - скулптор, почетен гражданин на Добрич, 60 години от рождението на Елка Няголова и Валерий Пощаров.

            Традиционни са честванията ( хронологично): 164 години от рождението на Христо Ботев, 134 години от освобождението на Добрич от османско владичество, 139 години от гибелта на Васил Левски, 134 години от Освобождението на България, 2 април - Международен ден на детската книга, 23 април - Световен ден на книгата и авторското право, 9 май - Ден на победата над фашизма и Ден на Европа, 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, 1 юни - Ден на детето, 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за освобождението и независимостта на България - 136 години от гибелта на Христо Ботев, прояви, посветени на 175 години от рождението на Васил Левски, 6 септември - Ден на Съединението на България, 22 септември - Ден на независимостта на България, 25 септември - Ден на град Добрич и 72 години от възвръщането на Южна Добруджа към България, общоградски тържества, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители и обявяване и връчване на Годишни награди на Община град Добрич в областта на духовната култура.

             Новото в културния календар на града бяха множеството културни прояви, изнесени на открити пространства през пролетно-летния сезон. Намерението да се използват пълноценно сцените на открито показа своята ефективност. Концертите, осъществени на сцената на пл. „Свобода", пространството пред Музея в парка и пред Дом-паметник „Йордан Йовков", бяха изключително успешни и с положителен отзвук сред съгражданите ни.

             Интересни и нови за града инициативи бяха възстановките на исторически събития за града със съдействието на НД „Традиция" - Клон Добрич - участието им в поклонението на паметника на ген. л-т Цимерман по повод 134 години от освобождението на Добрич от османско владичество (27 януари) и възстановка на влизането на българските войски в град Добрич през септември 1940 г. след подписването на Крайовския договор. Една от най-интересните инициативи през годината беше осъществения съвременен препис на „История славянобългарская", посветен на 290 години от рождението на Отец Паисий, 250 години от написването на Историята и 170 години от създаването на Добруджанския препис.

 

Дейност: Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители

 

Една от целите на Община град Добрич през отчетния период беше развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора, разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за тяхното развитие - културни институти, младежки центрове, читалища, организации и др. Подобриха се възможностите за реализация на техните творческите умения  съобразно интересите им, бяха стимулирани инициативността, младежкото творчество и изява. Детски хор „Маестро Захари Медникаров", Общински младежки център „Захари Стоянов", НЧ „Йордан Йовков-1870 г.", НЧ „Романо дром-2002 г." и НЧ „Пробуда - 1939 г.", Арт център „Палитра", ЗТО „Алексия - Изида", ПФТС „Добруджа", МШ „Доминанта", МК „Катлин" и др. предлагат различни форми - студии, школи, курсове, клубове, трупи, формации и др. в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Участват в организирането на общински, национални и международни изяви, инициират дейности и ги реализират. Голяма част от възпитаниците на школите и различните формации са лауреати на наши и международни фестивали и конкурси. Децата и младите хора са сред най-търсената публика. Съществен принос в работата с най-малките има Държавен куклен театър „Дора Габе". През последната година бяха осъществени 217 представления пред 18 539 зрители. Представени бяха премиерните спектакли „Приказка за скитник", „Часът на Пепеляшка", „Приказка за чистотата", „Меко казано", и „Коледно приключение". Регионална библиотека „Дора Габе" реализира дългосрочната програма "Детство мое". Това е целогодишна програма, която включва разнообразни инициативи и кампании, насочени към подпомагане на учебния процес на учениците и по-пълноценно прекарване на свободното им време. Осъществяването й се реализира чрез включване на децата в различни дейности и игрови ситуации. Отделните аспекти дават възможност за по-цялостна изява според личните им интереси и възможности.

До момента над 8 000 са посещенията в рамките на проект "Работилницата за въображение", реализиран в Художествената галерия на Добрич. Проектът е осъществен с основната цел да разшири обхвата и атрактивността на образователната и творческа работа с деца. Идеята е реализирана с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България". В "работилница за въображение" е превърната една от залите на галерията. В рамките на проекта тя е ремонтирана, обзаведена и оборудвана. Там е обособен творчески кът със стена, на която децата експонират своите картини и стена-колона, на която може да се рисува. Създадени са още експериментален, виртуален и образователен кът.

Традиционни за РИМ - Добрич са програмите:

 • Спомени край огнището. Обичаи и обреди в Добруджа (образователна програма за ученици от предучилищна възраст, начален курс и V-VІІ клас) - януари, март и декември, Етнографска къща;
 • Моето първо свидетелство (образователна програма за ученици от начален курс) - май, учебен музей;
 • „Природата на моя роден край" (образователна програма за ученици от начален курс)  - май-юни, експозиция „Природата на Добруджа";
 • Новият музей (образователна програма за студенти) - май, септември, музейните обекти и експозиции;
 • "Баба и внуче" (образователна програма за деца от предучилищна възраст и начален курс), целогодишен, Етнографска къща. 
 • Литературна работилница „Й. Йовков" (образователна програма за ученици от V-VІІ клас) - септември-ноември, дом-паметник „Й. Йовков";
 • „Каньонът Суха река" (образователна програма за ученици от V-VІІ клас) - април-май, експозиция „Природата на Добруджа", каньонът Суха река, Калиакра и Яйлата;

И през последната година съществен е делът на образователните концерти, осъществени пред млади хора от Български камерен оркестър, Духов оркестър, ПФА „Добруджа". Традиционни са концертите за млади хора, които Община град Добрич осъществява на 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура и 25 септември - Ден на град Добрич.

Дейност: Интегриране усилията и дейността на Община град Добрич с НПО и сдружения за включване на хора в неравностойно положение в културния живот на града.

 

Целта на Община град Добрич е да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение в обществото чрез формите на изкуството и културата, да прилага цялостен подход за интелектуалното и творческото им развитие като осигурява условия за тяхната изява. Активни са контактите на Община град Добрич - ДХД - култура и отделните културни институти със Сдружение ХобиСклуб, Областен съюз на инвалидите, Сдружение на инвалидите „Надежда", Клуб „Чечи Несохумс". РБ „Дора Габе", Художествена галерия, съставите на НЧ „Й. Йовков-1870 г." и Общински младежки център вече са изградили трайни и ефективни партньорства. За в бъдеще е необходимо да използваме пълния си капацитет за установяване на по-устойчиви и работещи връзки.

 

Дейност: Създаване на съвременна информационна система с указателни и информационни табели за културните институти, недвижимите културни ценности и паметниците на монументалното изкуство.

Срок: 2013 г.

 

Дейност: Модернизиране на материално-техническата база с културно предназначение.

 • През 2012 г. бяха осъществени следните ремонтни дейности:
 • ДКТ «Дора Габе» - текущ ремонт на административната част, основен ремонт на зрителна зала, фоайе, ведомствен апартамент в размер на 34 777 лв.
 • ТПЦ «Йордан Йовков» - фоайе към камерна зала
 • РИМ - реставрация и консервация и осъвременяване и модернизиране по проект «Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация» на 5 музейни обекти и прилежащата им инфраструктура: Етнографска къща, Къща-музей «Йордан Йовков», Дом-паметник «Йордан Йовков»,  Административна сграда с експозиция «Археология на Добруджа» и Музей в градски парк «Свети Георги»
 • О М Ц - ремонт на покрив на стойност 2 089.38 лв.
 • НЧ «Пробуда-1939 г.» - цялостен ремонт на покрива на читалището в размер на 16 000 лв.
 • НЧ «Романо дром-2002 г.» - извършен ремонт и оборудване на Информационно-консултантски здравен кабинет по К5
 • Р Б «Дора Габе» - новоборудван интерактивен кабинет

 

Дейност: Евроинтеграция и международна културна политика. Културен обмен.

 

Основни акценти в календара бяха международните фестивали и конкурси. През 2012 година успешно бяха реализирани следните международни прояви:

 • Седмица на камерната музика с международно участие - Добрич 2012
 • ХХІV Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев" - Добрич 2012
 • Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка" - сцена Добрич 2012
 • ХІІ Международен младежки фестивал-конкурс „Фолклор без граници" - Добрич-Албена 2012
 • Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси" - Балчик - Добрич 2012 (сцена Добрич)
 • ХVІІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори" - Добрич-Албена 2012
 • Х Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон" - Албена - Добрич 2012 - конкурс с демонстрации

В областта на музикалното и танцово изкуство целта на Община град Добрич беше укрепване на съставите и разширяване на международния обмен и контакти. Детски хор «Маестро Захари Медникаров», ПФТС «Добруджа», ПТА «Добротица», ДХФ «Мистика», «Алексия» представиха Добрич и България в Кипър, Италия, Гърция, Румъния, а представители на НЧ «Романо дром - 2002г.» по проект «Аз съм ром» участваха успешно в работна среща в Португалия. Част от представянето на културната продукция на добричките институти на европейски сцени бе и откриването на Дните на българската култура в Брюксел от ТПЦ «Йордан Йовков» със спектакъла «Лалугер».

 

ПРИОРИТЕТ: УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 

През първата година от третия мандат Община град Добрич получи най-високото отличие на Фондация „Програма Достъп до информация" - ЗЛАТЕН КЛЮЧ - в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите". Отличието, връчено в Деня на правото да знам - 28 септември, е резултат от последователните действия за осигуряване на прозрачност и публичност в работата на администрацията и в управлението. В началото на 2012 г. Общината оглави класацията в първия по рода си Рейтинг на активната прозрачност на „Програма Достъп до информация" сред повече от 460 български администрации, а „Златният ключ" потвърди високата оценка.

През м. юни 2012 г. Община Добрич получи - за втори път - и приза „Най-прозрачна общинска администрация" от „Фондация за прозрачни регламенти".

През периода, чрез звената за административно обслужване са извършени повече от 210 хиляди услуги. В приемните дни на ръководството са приети повече от 1000 граждани. Обработените предложения, сигнали и заявления за достъп до обществена информация са над 1400, в това число 370 постъпили онлайн чрез официалния сайт на общината.

През м. октомври-ноември 2012 г. екип от общински специалисти разработи и депозира пред Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", проект на тема „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич". Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. При одобряване на проекта за финансиране той ще бъде изпълняван през 2013 г. и ще спомогне за укрепване и развитие на административния капацитет за по-добро управление и обслужване на гражданите и бизнеса (конкретния приоритет от Програмата за управление през настоящия мандат).

 

Дейност: Поддържане, развитие и усъвършенстване на сертифицираните системи за управление на качеството (ISO 9001: 2008), на околната среда (ISO 14001:2004) и на сигурността на информацията(ISO27001:2005)

 

Поддържането и развитието на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда се извършва чрез изискваните по стандартите мерки и действия. Проведени са вътрешен одит (м. април 2012) и успешен контролен одит (м. юни 2012) на системата. Аналогично на ИСУ се развива и Системата за управление на сигурността на информацията. Бяха извършени успешен ресертификационен одит (м. март 2012) и вътрешен одит (м. юли 2012) и на тази система. Действията за усъвършенстване на системите, сертифицирани съответно от 2007 г. и 2009 г., и положителните резултати при външно одитиране са признание за добрите управленски практики и развитието на административния капацитет на администрацията.

 

Дейност: Развитие на електронното управление съгласно изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и поднормативната уредба към него, както и на Стратегията за електронно управление в България 2011-2015. Подобряване информираността и административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез:

 

Община Добрич е сред целевите групи (заедно с повече от 50 администрации) по проект на Областна администрация Плевен „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране". По проекта е доставен и конфигуриран рутер Cisco 811 за изграждане на VPN връзка към ЕСОЕД, с цел осъществяване на възможност за предоставяне на 18 броя сертифицирани е-услуги съгласно изискванията на ЗЕУ. Чрез сайта на общината е осигурена връзка към Публичното приложение за подаване на електронни услуги по общинска собственост и Портала за електронни административни услуги в област Добрич, съгласно изискванията на проекта. След получаване на достъп от фирмата разработчик до административната част на портала, предстои актуално попълване на информация за услугите. Няма осигуреност със сървър, конфигуриран с необходимия софтуер за осъществяване на връзка с ЕСОЕД, но предстои конфигуриране на виртуален (сървър). Пускането в действие на разработените по проекта за всички администрации услуги е свързано с решаване на горните въпроси. Чрез участието на Община Добрич като целева група в цитирания проект на Областна администрация Плевен е разработен проект на нови Вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител съгласно изискванията на ЗЕУ. За да бъдат утвърдени и приложени новите правила, е необходима готовност за реално стартиране на електронния портал с разработените и сертифицирани по ЗЕУ е-услуги. Що се касае до разработване и внедряване на модул за онлайн справки за неданъчни задължения, предстои преценка за актуалността на задачата и евентуално изготвяне на задание за модула, което да се предостави на разработчика Софтуерна група "Акстър" за офериране, съответно - при наличие на финансови средства - за разработване. В края на месец май 2012 г. бе внедрен нов единен софтуерен продукт „Матеус" за осигуряване на дейностите на дирекция МДТ. Предстои уточняване на място за изграждане на изнесен офис за плащане на данъци в кв. Рилци и осигуряване на стабилен достъп до интернет в него. Офисът ще функционира в периоди, когато изтичат сроковете за плащане на данъци с отстъпка. 

През първото тримесечие на 2013 г. ще бъдат внедрени модул за онлайн проверка на данъчни задължения към Общината (в процес на разработка), както и ПОС терминални устройства за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти в звена за административно обслужване (МДТ и ЦУИ). През отчетния период са закупени и внедрени специализирани модули PROC „Обществени поръчки" и PROC „Концесии", оптимизиращи работата и контрола на дейностите по възлагане на обществените поръчки и предоставянето на концесии.

Община Добрич изпълнява проекта Активен.БГ за втора година. Чрез него се осъществява активна обратна връзка с гражданите чрез визуализирани сигнали и отговори по тях. През периода 01.11.2011 г. - 01.11.2012 г. чрез сайта Активен.БГ за Общината са постъпили общо 98 сигнала. Приключени (извършени са съответните необходими действия) са 36 сигнала, планирани за изпълнение са 5 сигнала, в процес на обработка - 4 сигнала, приети (съответните длъжностни лица са запознати с тях) - 53 сигнала, отхвърлени няма. Постъпилите сигнали са за нередности, като боклук/сметище - 28, неработещо осветление/светофар - 12, улична дупка - 32, теч на вода - 6, и други. Въпреки че не винаги е възможно веднага да се реагира с изпълнение по всеки сигнал, то осигурената съвременна форма за взаимодействие се приема и прилага от активните съграждани като сигнално средство срещу нередности.

Актуалността на информацията и надграждането на официалния сайт http://www.dobrich.bg/ са непрекъснато в обсега на вниманието на администрацията. Извършените подобрения са в сферата на публикуваните договори и отчети, информацията за обществените поръчки, новините от побратимените градове, но особено силно е обогатена информацията по проектите, които Общината подготвя, представя и изпълнява с европейско финансиране. Разширен е обхватът на търсената обратна връзка с населението. Сайтът съдържа актуалните теми, които са важни за гражданите и развитието на Общината (последни такива са предстоящият национален референдум и осъществяваните мащабни проекти, както и подготовката за следващия програмен период 2014-2020). Изготвено е задание за оптимизиране на функционалността и актуализиране дизайна на официалния сайт, което след възлагане ще бъде изпълнено в началото на 2013 г.

Продължи поетапното обновяване на хардуерното оборудване. През периода за Общината и второстепенните разпоредители към нея бяха закупени сървър, 26 компютърни конфигурации, лаптоп, 12 монитори, 2 скенера, 4 суича, 4 цветни лазерни принтера, 10 многофункционални принтери, 8 RAM памети за сървъри. В началото на 2012 г. работата на общинска администрация бе осигурена с необходимите продукти на правно-информационната система СИЕЛА (след изтичане на договора на държавната администрация): СИЕЛА Норми - 17 лиценза, СИЕЛА Процедури - 4 лиценза и по 1 лиценз на СИЕЛА Евро, Строител, Счетоводство и Инфо Регистри.

             Продължиха поетапните действия за надграждане на създадения общински електронен архив чрез ПП „Архимед": сканират се всички входящи и изходящи преписки в Центъра за услуги и информация, вкл. за минали години (например сканирани са всички Удостоверения за въвеждане в експлоатация (УВЕ) в регистъра на УВЕ от създаването му през 2005 г. до сега). През 2012 г. бе извършен преглед и актуализация на данни и информация за административни услуги в електронния продукт „Гише за предприемача", който бе предоставен за ползване и от читателите на РБ „Дора Габе".

С оглед оптимизиране на услугите по гражданско състояние бяха увеличени ползваните  унифицирани електронни подписи чрез закупуване на нови осем броя. Чрез тях се подобряват възможностите за връзка с Национална база данни „Население" и за своевременно изпълнение на услугите от страна на дирекция ГРОН.

 

Дейност: Обезпечаване на цялостен достъп за хора с увреждания до услуги, администрация и Общински съвет чрез:

 

            Предприети са стъпки за подобряване на достъпа до административно обслужване на хора с увреждания:  В края на 2011 г., с реализирането на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност, общината се включи в проект за обучение на 10 доброволци от различни институции (общинска администрация, социални работници, учители) за преводачи на жестомимичен език. Проектът подпомага достъпа на хората с увреден слух до услуги и информация и благоприятства преодоляване на социалната изолация и по-активното им социално включване (проект "Азбука на общуването" на Съюз на глухите в България - Териториална организация Добрич). От общината бяха обучени 2 служителки от звената за административно обслужване.


Дейност: Превенция на престъпността и подобряване на обществения ред, защитата на населението и облика на градската среда чрез:

 

 • Изграждане на Система за видеонаблюдение (СВН) в района на централна градска част, входно-изходни пътни артерии и места с масово пребиваване на хора, на базата на реализиран проект „Заедно за безопасността на регионите" с разработено задание за изграждане на СВН в периода на настоящия планов период.
 • Подпомагане на органите на реда за провеждане на обществени мероприятия и контрол при неправилно паркиране.

 

Дейност: Подобряване информираността и защитата на населението относно параметри на околната среда

 

Извършено е проучване на пазара и е изискана оферта за изграждане на Радиационно-информационно табло (РИТ). Предвид относително високата прогнозна стойност на РИТ (близо 10 хил.лв.) и възможностите на Програмата за капиталовите разходи за 2012 г., не е даден ход на процедура по закупуване и инсталиране на РИТ. Осъществява се непрекъснат обмен на информация със съставните части на единната спасителна система и спешен тел.112 по отразяване на сигнали за кризисни ситуации на територията на общината. В медиите е публикувана информация за населението на общината за действия при кризисни ситуации. Извършени са редица дейности за обективно представяне и рекламиране на Община Добрич в страната и пред чуждестранни партньори. Създаден е художествено-документален филм „Добрич - градът на помирението" на български и английски език. Изработен и отпечатан е също двуезичен представителен албум на град Добрич. За патриотичното и образователно развитие на децата е изготвена и издадена книжка за първокласниците по повод първия учебен ден - „Добрич - моят роден край".

В цялостната дейност на администрацията, при изработване на проекти на поднормативни актове, стратегии, планове и програми от обществено значение и обществен интерес, устойчиво ще се прилага публично, открито обсъждане с местната общност, при стриктно спазване на българското и европейското законодателство.

 

 • Ø Приетият принцип се прилага устойчиво. Обявени и проведени са повече от 15 публични обсъждания на проекти на нормативни актове (наредби, правилници), на проекти, подготвяни за кандидатстване за европейско финансиране, на бюджет и т.н., с оглед осигуряване на широко гражданско участие и в съответствие със законовите изисквания, както и с цел ограничаване на административните тежести и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Освен това бяха разработени Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Добрич (публикувани в мрежата и в сайта на Общината), както и План за дейности по прозрачно и ефективно управление с мерки за изпълнение през 2011 - 2012 г.
 • Ø През периода, чрез своите процесуални представители Община град Добрич е взела участие като страна в 155 съдебни производства, като 60% от тях са приключили в полза на общината.

През м. май 2011 г. Община град Добрич бе удостоена с Етикет за иновации и добро управление - присъден като признание за прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Амбицията и намеренията при по-нататъшната работа на администрацията са за надграждане и развитие на дейностите в съответствие с 12-те принципа за добро иновативно управление на местно ниво. 

 

Програмата за управление на Община град Добрич за следващите години е  продължение на обосновани, логични и последователни действия за превръщането на Добрич в модерен, чист, зелен и сигурен град, привлекателен културен и спортен център на Добруджа.  

 

 

Приет с решение № 16-3 от 29 януари 2013 година на Общински съвет град Добрич

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.26° C слаб дъжд
Нагоре