Отчет за втората година от мандат 2019 г. - 2023 г.

Отчет на

Програмата за управление на  Община град Добрич

мандат 2019 г.- 2023 г.

Отчетна година - 2021

Основни принципи на работа през управленския мандат:

 

 1. Върховенство на закона.
 2. Етичност и диалог с гражданите.
 3. Използване на всички възможности, в които Община град Добрич е допустим бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа  със средства от ЕСИФ и национално финансиране.
 4. Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с публични ресурси.

 

Основни приоритети

 

Добрич – подреден град;

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата;

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции;

Добрич – с добри здравни и социални услуги;

Добрич – културен и фестивален център;

Добрич – с отлични възможности за спорт и активен начин на живот;

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие.

 

 

Поставените цели ще постигнем посредством:

 

 • Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства

 

За 2021 г. е повишена постигнатата събираемост, в сравнение с 2020 г., както следва:

 • Данък върху недвижимите имоти – с 15.23%;
 • Данък върху превозните средства – с   9.78%;
 • Такса за битови отпадъци – с 13.82%;
 • Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин – с 52.93%;
 • Такси за административни услуги – 35.89%;
 • Туристически данък – 34.74%;
 • Такса за притежаване на куче – 34.70%.

 

 • Ефективно управление на общинската собственост

 

 • Надзор и актуване на общинските имоти:

 

В Община град Добрич през 2021 година са съставени общо 108акта за общинска собственост, от които 105 акта за имоти - частна общинска собственост и 3 акта за имоти - публична общинска собственост. Всички издадени актове за общинска собственост, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, са вписани в Служба по вписвания – град Добрич.

Копие от актовете са изпратени на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич и на Областния управител на област Добрич

 

 • Управление на имоти – общинска собственост:

 

През 2021 година са проведени 9 /девет/ търга за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

1. Отдаване под наем на общински терени и обекти - сключените договори през 2021 година са 90 /деветдесет/. 

Общо постъпилите приходи от наем са:

 • от имущество в размер на 446 638,75 лева, без включен ДДС;
 • от рекламни площи в размер на 167 078,03 лева, без включен ДДС;
 • от общински терени в размер на 260 305,70 лева, без включен ДДС.

 

2. Отдаване под наем на полски пътища, пасища, мери – сключените договори за полски пътища през 2021 година са 16 /шестнадесет/.

Постъпилите приходи от наем на полски пътища  са в размер на 2 921,00 лева.

 

3. Отдаване под наем на общински земеделски земи (лозя)

 

На основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 32 от НРПУРОИ на Общински съвет град Добрич през 2021 година са издадени 181 заповеди на Кмета на Община град Добрич за отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя.

Постъпилите приходи са в размер на 5 946,18 лева.

 

4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление и безвъзмездно ползване – сключени са 9 (девет) договора през 2021 година.

 

 1.  Отдаване под наем на общински жилища – апартаменти

 

Преведени наеми и лихви за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година – 1 019 190,66 лева, от които:

Общо настанени в общински жилища под наем за 2021 г. – 82 домакинства.

Брой действащи договори за наем на общински жилища към 31.12.2021г. – 1 102 броя

 

 • Разпореждане с имоти - общинска собственост 

 

Подробна информация за този вид дейност се съдържа в Публичния регистър на Община град Добрич, съставен съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от ЗОС (http://egateway.dobrich.bg:8080/webreg/Registers/RAZPSDELKI).

 1. Продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост.

 

През 2021 година в Община град Добрич са проведени 5 (пет) търга за продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост.

Сключени са 11 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като реализираните приходи са в размер на 2 059 191,32 лева.

След продажба на земеделска земя са сключени 10 договора за сумата от 1 566 038,00 лева.

Сключен е 1 договор за придобиване право на собственост при наличие право на строеж. Реализираните приходи са в размер на 8 746,00 лева.

 

2. Прекратяване на съсобственост

Със свои решения Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост за 19 имота. Сключени са 21 договора. Реализираните приходи са в размер на 128 439,00 лева.

Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на съсобственост са в размер на  3 762 414,32 лева.   

 

 1. Продажба на жилищни имоти – апартаменти

 

Сключени са 38 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от общинския жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 1 382 090,00 лева.

 

 1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване

 

Със свои решения Общински съвет град Добрич дава съгласие за учредяване право на пристрояване в 5 общински имота. Сключени са 5 договора. Постъпилите приходи са 14 843,00 лева.

 

 1. Учредяване на  сервитути - право на прокарване

 

Във връзка с постъпили искания за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост, са издадени 38 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на чл.193 от ЗУТ. Постъпилите приходи са 28 937,65 лева.

 

 • През 2021 година от Общински съвет град Добрич са взети решения, свързани с концесионната дейност в Община град Добрич, както следва:

 

- 3 броя решения за прекратяване на концесионни договори, за следните обекти:

 

1. „Кръчма” находяща се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич,

2. Спирка по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, гр. Добрич и 

3. СК „Русалка“, гр. Добрич.

За 2021 година бяха планирани приходи от концесионни плащания в размер на 234 660 лева, към 31.12.2021 г. събраните приходи са в размер на 242 374 лева. 

 • Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски дружества;

 

 • Повишаване компетентността и капацитета на общинската администрация;

През 2021 година служители на Община Добрич са участвали с 66 обучения, свързани с повишаване на тяхната квалификация.

 

 • Активно партньорство с гражданите.

 

Добрич – подреден град

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 • Устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на съществуващи Подробни устройствени планове (ПУП), в полза на гражданите и бизнеса. Срок: постоянен.

През 2021 година, с решение по т. II от протокол №10/30.09.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, е приет Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за част от местността „Гаази баба” на град Добрич – предварителен проект, ведно с Ел и ВиК схеми.

Предстои през 2022 година окончателен проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за част от местността „Гаази баба” в град Добрич, да бъде одобрен от Общински съвет град Добрич.

 

 • Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони. Срок: 2021 г.

През 2021 година е издадено Разрешение за строеж №97/21.05.2021 г. за „Нов облик на централен пазар град Добрич и прилежащата му територия – 3 етапа“, влязло в сила на 11.06.2021 г.

 • Нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони. Осигуряване на благоприятна и безопасна архитектурна среда. Срок: 2023 г.

На свое редовно заседание, проведено на 21 септември 2021 година, Общински съвет град Добрич, с Решение 25–7 от Протокол №25, създаде Временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“.

 

След изготвяне на заданието за проектиране, по реда на Закона за обществените поръчки ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект. В новия проект за „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“ ще бъдат остойностени предвидените строително-монтажни работи, необходими за привеждане на центъра в безопасно експлоатационно състояние.

 

За реализиране на строителството по новия инвестиционен проект ще се търсят възможности за финансиране по програмите, съфинансирани/финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и други национални и международни програми.

 

 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, и благоустройство на жилищните квартали, чрез:

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в зони за въздействие с преобладаващ социален характер и преобладаващ икономически характер. Срок: постоянен.

 

Изпълнен е текущ ремонт на пътната настилка на площад „Съединение“ в местност „Гаази Баба“, кръгово кръстовище на бул. „Добричка епопея“, бул. „Добричка епопея“ от км 1+342 до бул. „Добруджа“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, заустване към „Акумпласт“, ул. „Четник Никола Алексиев“, ул. „Адриана Будевска“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Тополи“, с обща квадратура 13 608,26 м2.

 

Изпълнено е изкърпване по ул. „Сан Стефано“ с обща квадратура 37,05 м2.

 

Изпълнен е текущ ремонт на ул. „Любен Каравелов“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 5 513,20 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 2 052,40 м, подмяна на тротоарна настилка с павета с обща квадратура 3 326,90 м2 и подмяна на улични осветителни тела.

 

Възстановена асфалтова настилка след „Авариен ремонт на канализационна мрежа по ул. „Батовска“.

 

По проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" са изпълнителни строително - монтажни дейности по бул. "Добричка епопея" с обща дължина от 1 470 м.л. дясно платно и 1 500 м.л. ляво платно, включително пътна връзка изток и пътна връзка запад и ремонт на мостово съоръжение при км 0+270

 • Подмяна на обикновените светофарни секции със светодиодни. Срок: 2023 г.

В процес на изпълнение е проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, в който е заложена дейност „Внедряване на интелигентна система за управление на трафика“, включваща подмяна на съществуващите светофарни секции с LED.

 

 • Разширяване на зоната за видеонаблюдение. Срок: постоянен

През 2021 година към общата система за видеонаблюдение бяха добавен нови 4 точки/5 камери/, като общият брой камери е 47 броя на следните 26 локации:

 1. Общински пазари – бариерата на ул. Гоце Делчев - 1 брой
 2. Бул. 25-ти Септември, блок“Свобода“9, вх. А - 1 брой
 3. Кръстовище на ул. Хан Аспарух и ул. Васил Левски  - 1 брой
 4. Кръстовище на ул. Сан Стефано и ул. Независимост - 1 брой
 5. Паметник на Генерал Колев - 1 брой
 6. Детска площадка между ж.к. Балик, бл. 15 и бл. 16 - 2 броя
 7. Кръгово кръстовище ул. Отец Паисий, ул. Батак и ул. Д. Петков - 4 броя
 8. Кръстовище ул. Васил Левски и ул. Христо Смирненски - 2 броя
 9. Кръгово кръстовище ул. Васил Левски и ул. Цар Петър - 3 броя
 10. Кръстовище бул. 25-ти Септември и ул. България - 2 броя
 11. Кръстовище бул. Добруджа и ул. Цар Петър - 2 броя
 12. Кръстовище бул. 25-ти Септември и ул. Простор - 1 брой
 13. Кръстовище ул. Гоце Делчев и ул. Пере Тошев - 2 броя
 14. Кръстовище бул. 25-ти Септември и ул. Гурко - 2 броя
 15. Кръстовище бул. Русия и ул. Вардар - 2 броя
 16. Кръгово кръстовище бул. Трети март и ул. Ген. Колев - 2 броя
 17. Паркинг Общински терен за Битова търговия - 3 броя
 18. Паркинг ул. Страцин - 2 броя
 19. Паркинг Общински пазар - 3 броя
 20. Вход на Драматичен театър „Йордан Йовков“ и Огледална зала „Нели Божкова“ - 2 броя
 21. Паметник на Хан Аспарух - 2 броя
 22. Моста на ул. Вардар и бул. Русия - 1 брой
 23. Моста на ДКЦ 2 и бул. 25-ти Септември - 1 брой
 24. Паметник на Съветският войн - 1 брой
 25. Паметник на загиналите добруджанци в заключителния етап на Втората световна война /паркинг над р-т Лебед/ - 1 брой
 26. Скейт парк в Градски парк „Св. Георги“ – 2 броя

Права за достъп до камерите имат и видеонаблюдението се извършва от следните структури:

 • Общинска полиция към Община град Добрич и служители в Първо РУ
 • Дейност ОМППЗМ - Оперативни дежурни на Община град Добрич

 

 • Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки. Изграждане на нови детски площадки, включително комбинирани. Сертифициране на всички детски площадки. Срок: постоянен

През 2021 г. са изградени:

Детска площадка за игра на открито, намираща се на ул. „Каменица“ на стойност 56 370,00 лвева;

Детска площадка пред „Център за защита на природата и животните“, реновиране на съществуваща такава с обособяване на зони за отдих и игри,  поставени подходящи парково - архитектурни елементи: кошчета за смет и  пейки за отдих в непосредствена близост до площадките. Дейностите са извършени по проект „Зелена Дружба“ 2021. Финансирането в размер на 9 350,84 лева се осигури от Министерство на околната среда и водите чрез „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда - 2021” на тема „Обичам природата – и аз участвам”

 

 • Облагородяване на зелени пространства. Изграждане на мини паркове. Срок: постоянен.

През 2021 г. е извършено залесяване със 200 бр. широколистни дървесни вида, 50 бр. иглолистни дървета и 100 бр. храсти.

По проект „Зелена Дружба“ 2021 са почистени зелени площи в размер на 3 380 м2 пред „Център за защита на природата и животните“, след което са засадени 93 бр. декоративни храсти и дръвчета.

 

 • Жилищен блок „Добрич“ – довършителни строително-монтажни работи за завършване на обекта. Срок: 2022 г.

Степен на завършеност на блок Добрич към декември 2021 г.

ПОКРИВ:

 • положена хидроизолация на покривите;
 • монтирана обшивка по бордовете на покрива;
 • монтирани са водосточните тръби.

ФАСАДИ:

 • подмяна на компрометирани тухлени зидове;
 • положена топлоизолационна система, в това число шпакловка;
 • положена мазилка на жилищната част;
 • доставка и монтаж на дограма по прозорци;
 • монтирани са подпрозоречни первази;
 • монтирани шапки по парапетите.

ВЪТРЕ:

 • почистване и дезинфекция;
 • подмяна на компрометирани тухлени зидове;
 • монтирана ЕЛ инсталация навсякъде, освен избите и външнотo захранване;
 • монтирани слаботокови инсталации – за телевизия и интернет;
 • положена ВиК инсталация, в момента се прави организация за свързване с уличната ВиК мрежа;
 • положени замазки по подове;
 • положени мазилки по вътрешните стени;
 • монтирани са входните врати на апартаментите;
 • монтирана пожарна касета за противопожарно снабдяване в гаража;
 • доставени са и в момента се монтират асансьорите;
 • монтирана е сградна газова инсталация;

С обезщетените собственици бе организирана и проведена среща, на която бяха представени мостри на материали за довършителни работи (плочки, ламинат, интериорни врати - съобразно степента на завършеност, която е описана в техническата спецификация на обществената поръчка), от които всеки направи своя избор. Описаните финишни покрития предстои да бъдат положени и да се монтират интериорните врати. 

 

 • Ремонт на обществено значими сгради. Срок: постоянен.

Извършени основни и текущи ремонти на сгради с обществено значение през 2021 г.:

 • Подмяна на дограма в Дом за стари хора, ул. „Лозята“ I-ви път, гр. Добрич;
 • Текущ ремонт на сградата на Дом за стари хора в гр. Добрич, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Лозята“ I-ви път 2. През 2022 г. предстои приключване на всички видове СМР;
 • Подмяна на дограма в Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, бул. „25-ти Септември“ №60, гр. Добрич;
 • Текущ ремонт на покрива на сградата, в която се помещава „Хобис клуб“ - териториална организация на слепите в Добрич;
 • Текущ ремонт на помещение на първи етаж в сграда за административни нужди  на ул. „Незвисимост“ №7;

 

 • Реализиране на проект: Битова канализация в кв. Рилци - етап 1. Подмяна на водопровод в квартала. Срок: 2021 г.

Проект „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап I“ е реализиран чрез осигурена безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ и от бюджета на Община град Добрич. Дейностите по СМР приключиха на 06.07.2021 г. Обектът е въведен в експлоатация от РДНСК-Добрич с Разрешение за ползване №ДК-07-Д-45 от 14.09.2021 г.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 1. Изграждане на битова канализация  с тръби DN315 и дължина L=2 166,24 м по съществуващи улици;
 2. Изграждане на Канално помпена станция (КПС) за отпадъчни води в имот с идентификатор 72624.602.775, представляващ имот в урбанизирана територия
 3. Изграждане на тласкател с дължина L=1 756,85 м и диаметри DN160 и DN140, който зауства битовите води от КПС в съществуващ главен колектор към ПСОВ.

 

Общата дължина на канализационната мрежа в етап I е L= 3 923,09 м.

Канализацията е изпълнена от пластмасови гофрирани тръби с диаметри DN 315. Тръбите са от полипропилен с коравина на тръбата SN10 и са със заключваща муфа. Всички застроени имоти в обхвата на етап I са включени в новоизградената битова канализация, чрез сградни канализационни отклонения. Сградните канализационни отклонения са 108 броя, изпълнени от тръби DN200 PE и са с обща дължина 864 м.

 

Изградената битова канализация  в границите на урбанизираната територия - обхваща следните улици:

 • ул. „Александър Стамболийски“ - участъка от ул. „Петрохан“ до ул. „Хемус“;
 • ул. „Хемус“ - от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Чавдар войвода“;
 • част от ул. „Сирма Войвода“;
 • ул. „Момин проход“ – от ул. „Александър Батенберг“ до ул. “Чавдар войвода“;
 • ул. „Владая“ - от ул. „Момин проход“ до ул. „Петър Берон“;
 • ул. „Петър Берон“ - от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Чавдар войвода“;
 • ул. „Чавдар войвода“ - от ул. „Хемус“ до ул. “ Петър Берон“.

 

Община град Добрич е внесла в ПУДООС, искане за безвъзмездно финансиране за проект: „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап II“.

 

Проект „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“:

 

С постановление на МС са осигурени 900 000 лева за реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Рилци“ – етап I. Строителството ще се реализира 2022 г.

В Етап I ще се  реконструират водопроводите по следните улици:

 • ул. „Петрохан“ - в участъка от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“            
 • ул. „Стилиян Чилингиров“ - в участъка от ул. „Петрохан“ до ул. „Хемус“                 
 • ул. „Хемус“ - в участъка от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Чавдар войвода“       
 • ул. „Момин проход“ - в участъка от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Чавдар войвода“      
 • ул. „Чавдар войвода“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Петър Берон“    
 • ул. „Владая“- в участъка от ул. „Момин проход“ до ул. „Петър Берон“    
 • ул. „Сирма войвода“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Петър Берон“            
 • ул. „Петър Берон“ - в участъка от ул. „Владая“ до ул. „Чавдар войвода“
 • ул. „Княз Ал. Батенберг“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Момин проход“              

 

Обща дължина, която ще се изпълни е L=2 567,10 м с РЕ тръби и диаметри Ø110мм и Ø90мм.

 • Изграждане на канализация в районите, където все още няма. Срок: постоянен.

 

 1. Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на авариен ремонт на канализационна мрежа по ул. „Капитан Димитър Списаревски”. Обекта е реализиран октомври 2021 г. Предстои назначаване на държавна приемателна комисия и въвеждане в експлоатация. Реконструирана е канализацията в участъка от ул. „Хан Тервел“ до ул. „Хаджи Димитър“.
 2. Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на авариен ремонт на канализационна мрежа по ул. „Батовска”. Обекта е реализиран август 2021 г. Предстои назначаване на държавна приемателна комисия и въвеждане в експлоатация. Реконструирана е дъждовна канализация с дължина 19 м.
 3. Авариен ремонт на сградно канализационно отклонение на имоти с  адрес ул. „Диляна“ №4, №4а и №6, гр. Добрич.
 4. Аварийни ремонти на канализационна мрежа в м-ст „Гаази Баба“ и в двора на ДГ №25, гр. Добрич.
 5. Аварийна подмяна на сградно канализационно отклонение с дължина 15 м в ж.к. „Строител“ бл. 69 в гр. Добрич.

 

 • Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на града, чрез:
  • Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Програмата в Община град Добрич се изпълнява на три етапа. През 2021 г. завърши изпълнението на Втори етап, който включва 20 сгради, 18 от които са въведени в експлоатация, а за останалите 2 предстои въвеждане в експлоатация.

 

 • Енергийно обновяване на общински сгради (сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура), чрез прилагане на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност и монтиране на соларни инсталации за БГВ. Срок: постоянен.
 • Подадено проектно предложение „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Обекта на интервенция ще е Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие гр. Добрич“;
 • Подадено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1870 година" в град Добрич.

 

 •  Обновяване на системата за улично осветление на град Добрич:

 

 • Поетапна подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоефективни такива, чрез ЕСКО договор;

През 2021 г. е обновено осветлението по бул. „Добричка епопея“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.011-0007-C01 „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.

 

 • Кандидатсване с проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проектното предложение е одобрено на техническа фаза. Очаква се финансиране чрез Планът за възстановяване и устойчивост.

 

 • Проектиране и изграждане на ново улично осветление (допълване и разширяване на системата за улично осветление на град Добрич).

Изградено е ново улично осветление по ул. „Любен Каравелов“, в участъка от бул. „Добруджа“ до ул. „Кирил и Методий“. 

 

 • Ежегодно аварийно възстановяване и поддържане на системата за улично осветление на град Добрич. Срок: постоянен.

Считано от 01.09.2018 г. и към настоящия момент, дейността по поддържане на системата за улично осветление на град Добрич се поема от Общинското предприятие „Комуналстрой“.

 

 • През отчетния период се извърши още:

  

 • Подмяна на водогрейни бойлери с газови в „Дом за стари хора“;
 • Изграждане на система за автоматизация на отоплителна инсталация  на ДГ №10;
 • Разработване на Инвестиционна концепция за енергия и климат на местните власти към Европейската инициатива European City Facility (EUCF).
 • Участие на Община град Добрич като пилотна община в проекти  EXCITE  и инициативата Европейски енергийни надгради по програма „Хоризонт 2020“.

 

 

 • Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на околната среда и природните ресурси:

 

 • Осигуряване на чистотата на територията на Община град Добрич;

 

 • Участие в подаден проект по програма LIFE. Проектното предложение е на Община Бургас - Towards a Circular Economy Through an Integrated and Smart Approach to Municipal Food Waste Collection – LessWaste4BetterLife / Към кръгова икономика чрез интегриран и интелигентен подход към събирането на общински хранителни отпадъци – LessWaste4BetterLife/, като партньори са Община град Добрич, BAMEE, Община Благоевград, Община Девня, Еко Депозит ЕООД и БНТ.  Проектът предвижда закупуване на 200 компостера с капацитет до 400 л и 50 боря с капацитет до 20 л, както и на 2 броя еко-вендинг машини. Със закупуването на компостери се цели ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.
 • Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства - проведена е процедурата по Оценка на въздействието на околната среда и е получено Решение от РИОСВ-Варна. Подадени са документи за издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци. След неговото издаване предстои процедурата по въвеждане в експлоатация на Площадката.
 • Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата - през 2021 година бяха предприети необходимите действия за включване на Община град Добрич в Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. През 2022 година ще бъде проведена първата кампания по договора.
 • Участие на Община град Добрич в процедура за подбор на проектни предложения по открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма  „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., проектното предложение е в сътрудничество с партньорите – Greenzone AS, Кралство Норвегия, Община Добричка и Община Крушари;
 • Изграждане на втора клетка за депониране на отпадъци;

Изграждането на втора клетка е финансирано със средства от отчисленията, заплащани за депонирането на отпадъци, съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Строителството е изпълнено и предстои въвеждане в експлоатация през 2022 г.

 

 • Търсене на възможността за внедряване на електробуси, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от отработените газове, изпускани от старите и амортизирани микробуси/ автобуси.

По проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е предвидена дейност по закупуване на четири броя електробуси, две зарядни станции и силов маслен трансформатор.

 

 • Допълнителен ресурс за общинския приют за безстопанствени кучета, с цел справяне с проблема за овладяване на популацията на бездомни кучета, както и ще се търсят варианти за решаването на проблема с популацията на бездомните котки чрез хуманно отношение Срок: постоянен.

 

Закупен е нов служебен автомобил за обслужване на дейността на Центъра за защита на животните. Основните му цели са за транспортиране на животни, за реагиране на сигнали и др.

През годината със средства от общинския бюджет е извършен частичен ремонт на „Общински приют за безстопанствени кучета“.

През 2021 година със средства от Общинския бюджет е извършена кастрация на 84 бр. безстопанствени котки, като следва да се отбележи, че преобладаващите безстопанствени котки са женски. След кастрацията котките биват освободени и върнати обратно по местата, от които са заловени. На заловените безстопанствени котки е извършен общ преглед на здравословното състояние, като на заболелите е приложено нужното лечение. Всички кастрирани безстопанствени котки са обезпаразитени вътрешно и външно.

Общият брой за 2021 г. заловени, обезпаразитени вътрешно и външно кучета е 335. Извършени са 186 кастрации, маркирани са 202 нови кучета. Осиновени са 121 кучета, а 104 са върнати по местообитанията им след извършаване на обезпаразитяване, маркиране и кастрация.

 

 

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата

Устойчивост в осигуряването на достъпно, модерно и качествено образование и гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги

 

 • Продължаване модернизацията и осъвременяването на образователната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич. Срок: постоянен.

 

 • Текущ ремонт на Детска ясла №5 „Пролет“, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Екзарх Антим I“ №2;
 • Текущ ремонт на стълбище в двора на детска градина №25 „Весела“;
 •  Изграждане на нова сграда за  Детска градина №10 „Слънчице“, гр. Добрич със застроена площ 484 м2. Изпълнението на строителството стартира на 21.07.2021 г. и ще приключи през 2022 г. Предвидената стойност на обекта, включваща строително-монтажните дейности и всички услуги (проектиране, строителен и авторски надзор, обзавеждане и оборудване) е в размер на 590 925,58 лв. с ДДС (по договори). Финансирането е одобрено с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ към  Министерство  на образованието;
 • „Изграждане на нова сграда за  Детска градина №12 „Щурче“ град Добрич на мястото на старата. През 2021 г. е избран изпълнител за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“. Предвидената стойност на обекта, включваща строително-монтажните дейности и всички услуги (проектиране, строителен и авторски надзор, обзавеждане и оборудване) е в размер на 1 979 800,00 лв. с ДДС. Финансирането е одобрено с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ към  Министерство  на образованието;
 • „Основен ремонт на детска ясла №4 „Щастливо детство“, находяща се на ул. „Любен Каравелов“ №55, гр. Добрич“. През 2021 г. е избран изпълнител. През 2022 г. се предвижда реалното му изпълнение;
 • „Основен ремонт на детска ясла №6 „Първи юни“, находяща се на ул. „Карвуна“ №2, гр. Добрич“. През 2021 г. е избран изпълнител. През 2022 г. се предвижда реалното му изпълнение;
 • Със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич изградихме ограда на ДГ №12 на ул. „Дунав“ № 16, а с бюджетни и държавно делегирани средства продължихме да изпълняваме условията за работа в детските градини  по време на  COVID-19;
 • С цел за по-оптимално използване на наличните ресурси - финансови, материални и човешки преобразувахме чрез сливане 6 (шест) общински детски градини в 3 (три);
 • Въведохме задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 година;
 • По национална програма на МОН „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ въведохме електронни дневници във всички детски градини;
 • В ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Никола Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ изградихме рампи по стандарт за достъпна архитектурна среда.

 

 

 • Реализация на програми, проекти и инициативи за професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците. Срок: постоянен.
 • Продължихме да работим по проект „Подкрепа за успех“ за кариерно ориентиране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, използвайки инструментариум, включващ картинен тест за ранно кариерно ориентиране на ученици V-VI клас и ситуационен въпросник за кариерно ориентиране на ученици от VII клас;
 • Чрез физически и онлайн уроци оказваме обща подкрепа по кариерно развитие на ученици, нуждаещи се от индивидуално и групово консултиране;
 • Реализираме съвместни дейности и инициативи по кариерно ориентиране с  Младежки център - Добрич, Регионална библиотека „Дора Габе“, Бюро по труда – Добрич, Народно читалище „Йордан Йовков – 1872 г.“.

 

 • Подкрепа на професионалното образование, ориентирано към изискванията на пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора. Срок: постоянен.

 

 • Съвместно с РУО Добрич, в плана за прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година, увеличихме броя на професионалните паралелки.

 

 • Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срок: постоянен.

 

 • Продължихме да работим по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст:
 • Определихме районите на обхват на територията на Община град Добрич;
 • Продължихме да поддържаме базата данни в Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ);
 • Продължихме да изпълняваме разпоредбите на чл. 347 от ЗПУО;
 • Актуализирахме Правилата за прием на ученици в първи клас, като определихме прилежащи райони на всяко училище;
 • Ежегодно, до края на м. януари, предоставяме на всички общински образователни институции списък с подлежащите на задължително обучение в групи за предучилищна подготовка или в първи клас;
 • Поддържаме системата за електронен прием на децата в общинските детски градини.

 

 • Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на движението. Срок: постоянен.
 • За децата от детските градини организирахме обучения по безопасност на движението;
 • По проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион са изработени и раздадени 1 000 броя образователни книжки за деца на тема „Безопасност на движението, пешеходци и велосипедисти, пътници в градския транспорт“ подходящи за деца от 1-ви до 5-ти клас. По същият проект е създаден интерактивен видео урок за безопасността на движението на пешеходци и велосипедисти, пътници в градския транспорт,  подходящ за по- големи деца и е предоставен на училища.

 

 • Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието, културата и спорта чрез осъществяване на закрила с еднократно подпомагане и стипендии. Срок: постоянен.

 

 • През 2021 г. разработихме нова Общинска програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби;
 • За постижения през 2021 г. за еднократно подпомагане одобрихме 43 деца, а за стипендии 9 деца.

 

 • Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране на спортни прояви и реализиране на проекти. Срок: постоянен.

 

 • Създадохме организация за изготвяне на проекти за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование съгласно ПМС;
 • Подкрепихме и традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който взеха участие 96 ученици.
 • Организирахме провеждането на спортно събитие във връзка с отбелязване на Световния ден на ходенето – 03.10.2021 г. Определихме три маршрута за пешеходен туризъм, който изминаха 384 граждани и гости на Добрич.
 • Одобрен спортен календар на Община град Добрич, като на 26 спортни клуба са предоставени 664 400 лева.

 

 • Съдействие за личностно развитие на младите хора чрез създаване и реализиране на План за младежта. Срок: ежегоден.

 

 • И през този период насочихме към младите хора на Добрич част от събитията в Културния календар на града ни, а с екипа на Младежкия център работим по изпълнението на проект BGLD-1.003-001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Едновременно с това реализирахме поредица от инициативи с образователен и културен характер, като 76 неформални обучения, 44 мотивационни срещи, 1 театрален спектакъл, 6 концерта, 23 изложби, Програма „Еко лято“, 87 онлайн рубрики, 27 младежки инициативи, 2 благотворителни инициативи, 12 работилници, 2 еко акции, 2 информационни кампании, 1 младежки лагер, 2 кулинарни състезания, 23 клубни форми.

 

Реализирани са и следните конкурси: Областен конкурс „Смешното в училище“, Областен конкурсза есе, Областен конкурс „Науката на живо“, Национален конкурс за дигитална живопис и графика „Моята България“, Национален фотоконкурс, Национален конкурс за поезия, Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев“;

 

 • За поредна година, за учениците от I до IV клас организирахме станалите вече традиционни конкурси за изработване на мартеница и за коледна картичка.

 

 • За пета поредна година организирахме Областен конкурс рецитал „За да я има България“,  в който се включиха 481 деца и ученици.

 

 

 

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции

 

Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основана

на прозрачно управление и ясни правила.

 

 • Подобряване състоянието на инфраструктурата в индустриалните зони. Срок: 2023 г.

 

 • През месец юни 2021 г. Община град Добрич стартира инициатива за проучване на процедурата за регистрация на Индустриален парк Добрич. Той ще бъде изграден на терена на „Бившите казарми“ или така наречената Бизнес зона Добрич. Целта на Община град Добрич е да изгради работещ и привлекателен индустриален парк, който да отговоря на нуждите и стандартите на потенциални инвеститори, използвайки местния потенциал за постигане на устойчив икономически растеж и заетост.
 • През 2021 година, по Постановление №24 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община град Добрич, в размер на 1 470 000 лева за основен ремонт на ул. „Генерал-майор Стефан Попов“; улица от ул. „Калиакра“ до „Нова бирена фабрика“; улица от бул. „25-ти Септември“ до ПГВМ „Проф. Георги Павлов“; улица от бул. „25-ти Септември“ до „Битова техника“; улица от ул. „Никола Петков“ до бул. „Русия“ (ул. „Александър Друмев Сивков“), е извършено следното:
 • Сключен е договор ДОП-178/21.09.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Изготвяне на инвестиционeн проект за основен ремонт на улици, част от уличната инфраструктура на град Добрич, финансирани с ПМС №24/29.01.2021 г.“
 • Сключен е договор ДОП-217/17.11.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Изготвяне на доклад за оценка за съответствие на инвестиционeн проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството за основен ремонт на улици, част от уличната инфраструктура на град Добрич, финансирани с ПМС №24/29.01.2021 г.“
 • За изготвения проект е издадено разрешение за строеж №255/19.11.2021 г., заверено че е влязло в сила на 02.12.2021 г. от Гл. архитект на Община град Добрич.
 • Сключен е договор ДОП-234/07.12.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на улици, част от уличната инфраструктура на град Добрич, финансирани с ПМС №24/29.01.2021 г.“.                   
 • Сключени са договори №ДОП-236/09.12.2021 г., №ДОП-237/09.12.2021 г., №ДОП-238/09.12.2021 г., №ДОП-23996/09.12.2021 г. и №ДОП-240/09.12.2021 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“ по 5 обособени позиции.
 • На 15.12.2021 г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Основните цели на инвестиционния проект за основен ремонт са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците. Ремонтните дейности ще продължат през 2022 г.

 • Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им

в обществени поръчки в общината. Срок: постоянен.

 

 • За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са обявени 47 броя обществени поръчки.
 • Възложени са дейности по строителство, доставки и услуги чрез 257 броя сключени договора.
 • От 14.06.2020 г. е в сила задължението на общината да обявява и провежда всички обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). ЦАИС ЕОП представлява платформа, през която се подават електронни оферти, като разглеждането, оценката, класирането на офертите и цялата кореспонденция с участниците се извършва единствено по електронен път.
 • Информацията за всички обществените поръчки е публична и достъпна на официалния сайт на Община град Добрич, раздел „Профил на купувача“: http://egateway.dobrich.bg/procurement/list/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f и „Профил на купувача“ към Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП): https://app.eop.bg/buyer/1161.

 

 • Приет е  План за интегрирано развитие на Община  (ПИРО) град Добрич за периода 2021 – 2027 г. Той определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети и е със седем годишен период за изпълнение.

 

 

Добрич – с добри здравни и социални услуги

Осигуряване на устойчивост в развитието на предлаганите в Община град Добрич социални услуги.

 • Извършване на ситуационен анализ на социалните услуги в Община Добрич.

В изпълнение разпоредбите на чл.113, ал.2 от Закона за социалните услуги през 2021 г. изготвихме и представихме в АСП анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общината.

 

 • Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите социални услуги в Община град Добрич. Срок: постоянен.

 

 • През отчетния период продължихме да предоставяме 8 социални услуги за деца с общ капацитет 198 деца и 11 социални услуги за пълнолетни лица с общ капацитет 727 лица.
 • Предвид усложнената епидемиологична обстановка, в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания осигурихме условия, ресурсните учители от ЦСОП да продължат да работят на място с потребителите.
 • Изготвяне и финализиране на проект на предварително картиране на социалните услуги в Община град Добрич:
 • През месец ноември 2021 г. финализирахме проекта на предварително картиране „по първа интерация“ на социалните услуги в Община град Добрич за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен период  2021–2027 г., за които ще получим финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми за програмен период 2021–2027 г.
 • Провеждане и финализиране на конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги на частен доставчик:
 • На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги през изминалата година проведохме конкурс и възложихме за срок от 5 години предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ на външен доставчик – Център за психично здраве „Д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД, а социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ – на Български червен кръст чрез Областен съвет на БЧК – Добрич.

 

 • Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги. Срок: постоянен.

През 2021 г. извършихме следните ремонтни дейности:

 

 • Монтиране на топлоизолация върху част от фасадите на Комплекс за социални услуги за деца „Дъга“ на стойност 140 658,38 лв.;
 • Ремонт на кухненски корпус и подмяна на дограма с ПВЦ в корпус Б и в корпус А /3 и 4 етаж на стаи с южно изложение/ в Дом за стари хора;
 • Ремонт на санитарни помещения и кухни в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“ на стойност 29 978,94 лв.
 • Текущи ремонти на: асансьор и тераси, както и монтаж на нови водогрейни бойлери в Дом за стари хора;  на покрив, канализация, тераси и огради в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“; на подови настилки, дограма и избено помещение в Комплекс за социални услуги за деца „Дъга“;
 • Чрез дарителска кампания „Home connect – Доброто ни свързва“ представителството на BOSCH Домакински урeди в България дари на социалните услуги в Община град Добрич 13 електроуреди /хладилници, готварски печки, перални, сушилня и съдомиялна/.

 

 

 • Изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”

Чрез областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ продължихме да изпълняваме дейностите по проект „Приеми ме 2015“. Към настоящия момент работим с 63 семейства на територията на Област Добрич, в които се отглеждат 38 деца. Разпределението на семействата по области е: Община град Добрич – 28, Община Добричка – 21, Община Балчик – 5, Община Каварна – 4, Община Тервел – 2, община Генерал Тошево – 3. През отчетния период 15 деца са осиновени, реинтегрирани  в биологично семейство са 12 деца,  а 3 деца са изведени от приемно семейство и настанени в социални услуги резидентен тип. Предвижда се, дейностите по проекта да продължат  до 31.12.2022 г.

 

 • Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект „За равен шанс за децата”, схема „Услуги за ранно детско развитие“

 

Продължихме дейността на шесте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства по Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за ранно детско развитие”, като:

 • повишихме родителския капацитет на 1 870 родители, в т.ч. на 184 новопостъпили, относно грижата за развитие на техните деца;
 • на 438 деца от 0 до 7 години предоставихме услугата Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията и проведохме прегледи и диагностика на психомоторното им развитие;
 • консултирахме 622 семейства и 91 бъдещи и непълнолетни майки - всички новопостъпили през 2021 год. Консултациите бяха проведени от психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, гинеколог, акушерка и социални работници.
 • проведохме 2 797 индивидуални консултации с родители и деца от 0 до 7 години от всички специалисти в услугите и 326 групови консултации.
 • на 18 нови деца с проблеми в развитието оказахме индивидуална педагогическа подкрепа за училище;      
 • разработихме и разпространихме 164 образователни материала.

 

На 24.11.2021 г. подписахме допълнително споразумение с МТСП за удължаване срока на изпълнение на дейностите по проект „За равен шанс за децата” до 31.12.2022 г. и увеличаване на сумата по договора на 1 613 129,63 лв.

 

 • Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ. Срок: постоянен.

През отчетния период чрез Механизма за лична помощ предоставяме подкрепа в домашна среда на 348 деца и възрастни с увреждания от 361 лични асистента.

 

 • Подкрепа и съдействие на уязвими групи – осигуряване на достъп до услуги за бездомните. Срок: постоянен.

 

 • През зимния сезон продължихме да оказваме подкрепа и съдействие на уязвими групи хора. На част от тях осигуряваме подслон в имот – общинска собственост, с капацитет 8 места, а други насочваме към Приюта на Фондация „Милостиво сърце“ и приюта към храм „Св. Троица“.
 • През 2021 г. Община град Добрич сключи договор с УО на ОП РЧР за предоставяне на нова социална услуга  „Приют за бездомни лица и семейства“ с капацитет 15 места.

 

 • Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания. Срок: постоянен.

През отчетния период по програмите „Обучение и заетост“ и „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ осигурихме заетост на 2 лица с увреждане.

 

 • Развиване на устойчиви партньорства в областта на социалните дейности. Срок: постоянен.

 

 • През 2021 г. продължихме да си партнираме с Български червен кръст, Фондация „Ръка за помощ“, Фондация „Милостиво сърце“, Фондация „Св. Николай Чудотворец“, храм „Св. Троица“.
 • В областта на социалното партньорство продължихме и съвместните си проекти с най-големия в Добрич социален партньор – „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. С негова помощ бяха извършени ремонти на санитарни помещения и отоплителна инсталация на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

 

 • Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-добър и достоен живот. Срок: постоянен.

През тази календарна година продължихме да финансираме поддържането на материално-техническата база на клубовете, снабдяването им с материали и извършването на текущи ремонти, както и да подкрепяме инициативи на хората от третата възраст по случай Бабинден, Трифон Зарезан и Международния ден на жената или да съфинансираме техни участия в фестивали в страната.

 

 • Изпълнение на Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „патронажна грижа“. Срок: 2020 г.

 

 • През 2021 г. успешно приключиха дейностите по проект „Подкрепа в дома“, процедура  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 и Компонент 4“. Чрез него предоставяхме:
 • интегрирана здравно-социална услуга с цел подобряване качеството на живот и социално включване на 226 наши съграждани по Компонент 4;
 • подкрепа на общо 627 лица по Компонент 3 - лица с увреждания, възрастни хора над 65 години, самотни родители на деца до 12 години /в невъзможност да оставят децата си сами/ и лица, поставени под карантина от здравните власти във връзка с COVID -19 по Компонент 3.

По двата проект беше осигурена заетост за 67 домашни санитари и разносвачи, 4 медицински сестри, 1 социален работник и 1 психолог.

 

 • През месец юни Община град Добрич стартира дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“. Проектът включва две направления:
 • Направление 1 – предоставяна на интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда за 158 потребителя;
 • Направление 2 – превенция на COVID-19 в социалните услуги, държавно-делегирана дейност;

Проектът е на стойност 881 303,78 лв. и ще приключи през юли 2022 г.

 

 • Стартиране на нова социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, финансирана по ОП РЧР.

 

От 01.03.2020 г., по проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР, предоставяме социалната услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места. Тя е предназначена за младежи от 18 до 21 години без увреждания, които са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост.  В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин на живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. До настоящия момент в Наблюдавано жилище са преминали 11 младежи от които 5-ма са настанени към момента. Дейностите по проекта ще приключат през 2023 г.

 

 • Изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ и разкриване на нова социална услуга с капацитет за 15 души. Срок: 2021 г.

 

През ноември 2021 г. Община град Добрич сключи договор по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ BG05M9OP001-2.029, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ОП РЧР, чрез който до 30.06.2023 г. ще предоставяме на 15 лица новата социална услуга.

 

 • Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ.

Срок: постоянен.

     

С цел намаляване на административната тежест на ръководния персонал за сметка на експертния, създаване на възможност за ефективно използване на наличния финансов и човешки ресурс и прилагане на интегриран подход в предоставянето на социалните услуги, през 2021 г. разкрихме два Комплекса за социални услуги:

 • Комплекс за социални услуги за деца „Дъга“, който обединява трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с общ капацитет 45 деца и  Център за обществена подкрепа 2 с капацитет 30 деца и техните семейства;
 • Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“, обединяващ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 40 лица, Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45  лица, Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост  с общ капаците  14 лица  и Дневен център за деца с увреждания с капацитет 70 деца.                                  

 

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

 • Подкрепа на иновациите и развитието на здравни заведения в Добрич с оглед предоставянето на качествени медицински услуги за гражданите. Срок: постоянен.

 

 • Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането им. Срок: постоянен.

 

През отчетния период чрез общинския фонд „Здраве“ подпомогнахме още 13  медицински специалисти, като на 3-ма от тях възстановихме таксите за придобиване на специалност; на 7 специалиста поехме транспортните разходи от и до работното място, на 4-ма поехме задълженията за наем, а на 2-ма възстановихме до 50% от месечните такси в общинските детски ясли и градини.

 

 • Устойчивост и развитие на финансовото подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Срок: постоянен.

 

 • Извършихме актуализация на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич, като разширихме диапазона на финансираните дейности и удължихме периода на приемане на заявления.
 • Подпомогнахме 4-те двойки, които кандидатстваха за отпускане на финансова помощ.

 

Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване

 • Работа по превенция на насилието сред подрастващите чрез дейността на МКБППМН. Срок: постоянен.

 

Съвместно с Детска педагогическа стая и органите в системата на образованието продължихме да организираме и координираме социално-превантивната дейност на територията на общината, да разработваме и реализираме програми за ограничаване действието на криминогенните фактори и да предоставяме закрила и защита на малолетни и непълнолетни.

Едновременно с това инициирахме и проведохме различни прояви и дейности, свързани със свободното време на малолетните и непълнолетните, както и дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми, както следва:

 • Почистихме и озеленихме дворните пространства на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. В дейността се включиха членове и обществени възпитатели от комисията и деца, настанени в центровете, а цветята, които засадихме, закупихме от Социалното предприятие „Чудната градина“ – Добрич, в което работят потребители на Защитени жилища, Преходно жилище и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Добрич.
 • Включихме деца с противообществени прояви и техните възпитатели в Арт терапия в школата „Компютър Арт“ към Младежки център – Добрич. През 2022 г. творбите на децата ще бъдат изложени във фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов“, като най-добрите ще получат награди, осигурени от МКБППМН.
 • Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор включихме в изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”, в рамките на която организирахме посещения в: Художествената галерия, Народно читалище „Йордан Йовков”, Центъра за защита на природата и животните, Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Първо РУ гр. Добрич и др. Проведохме също така обучителни модули в РЗИ и МКБППМН, както и различни спортни и развлекателни мероприятия.
 • Заедно с Консултативния кабинет организирахме лагер-семинар, в рамките на който се дискутираха темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица и вандализъм“, „Трафик на хора – рисковете пред малолетните“, „Емоционалните проблеми на младите“ и „Корекционно – възпитателните мерки спрямо непълнолетни и малолетни, според ЗБППМН, социални институции в защита на децата“.
 • По програма „Работата на полицията в училищата” проведохме обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която те оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.
 • Съвместно с Превантивно-информационен център и децата от центровете за настаняване от семеен тип – 1, 2 и 3 проведохме дискусия на тема „Не на дрогата“ и волейболен турнир под наслов „Спорта срещу дрогата“ по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици.

 

 • Разширяване на училищно базирани програми за превенция на употреба на наркотични вещества. Срок: постоянен.

 

 • Продължихме да работим по Общинска програма „Рисково поведение в ранното образование І-V клас” и проведохме работни срещи с ръководствата на училища и учители.
 • Проведохме първоначално обучение на педагогически специалисти по двете Националните програми за превенция на наркотични вещества в училищна среда /5-7 клас „Кодово име Живот“ и 8-11 клас „От връстници за връстници“/ в рамките на 11 срещи с 63 ученически специалисти от училища на територията на общината.
 • Реализирахме първи етап от Национална програма за превенция на наркотичните вещества в училищна среда 5-7 клас с кодово име „Живот“  чрез 5 урочни часа в 5-ти клас от ОУ „Христо Ботев”.
 • Реализирахме Национална програма за превенция на наркотичните вещества в училищна среда 8–11 клас „От връстници за връстници“ с 52 деца. Като част от програмата проведохме 2 нулеви срещи за набиране на доброволци и ги обучихме. Впоследствие те осъществиха 2 занятия със съученици.
 • Продължихме да изпълняваме и дългосрочните превантивно-спортни програми „Карате училище” и „Тенис училище”.
 • Проведохме кампания по повод Световния ден за безопасен интернет, в рамките на която представихме филма „Непростимо”, посветен на опасностите за подрастващите в мрежата; изработихме и разпространихме информационни материали и проведохме срещи дискусии със 102 ученика от 7-ми и 8-ми клас.
 • По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, проведохме кампания под мотото „Споделяй факти за наркотиците. Спасявай животи“, в рамките на която реализирахме общински конкурс за есе на тема „Изборът да си свободен”.
 • По повод на 10 октомври /Денят за психично здраве/ в залата на Младежки център – Добрич прожектирахме късометражни филми за наркотиците и зависимостите. Проведохме и дискусия с представители на Фондация за превенция срещу наркотиците и агресията в училище „От другата страна“ и ученици от добрички училища.

 

 • Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори. Срок: постоянен.

През отчетния период чрез Първичния здравен център продължихме да оказваме съдействие на ромското население за достъп до административни, образователни, здравни и социални услуги. Едновременно с това в условията на пандемия здравните медиатори продължиха да изпълняват и следните дейности:

 • разлепяне на обществени места в ромските квартали и разпространяване по домовете информационни материали и брошури със съвети относно противоепидемичните мерки, препоръчани от СЗО за предпазване от инфекция с COVID 19;
 • посещения по домовете в кварталите с концентрация на ромско население и извършване на разяснителна кампания относно използване на лични предпазни средства с цел предотвратяване на заразяване с корона вирус;
 • разясняване на начините на разпространение на вируса и симптомите на заболяването;
 • обясняване на алгоритъма, който трябва да се следва при съмнение за заразяване с КОВИД 19 и какви са стъпките за контакт с личен лекар или ЦСМП;
 • следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица;
 • даване на указания за последващите действия след изтичане срока на карантината;
 • подаване на сигнал на горещия телефон, посочен от общината, за лица, нуждаещи се от закупуване на хранителни продукти и лекарства;
 • участие в раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски инициативи или акции на БЧК;
 • осъществяване съвместно с органите на МВР на обходи на кварталите.

 

 • Изготвяне и реализиране на Общинска програма за закрила на детето.

През м. май 2021 г. разработихме Общинска програма за закрила на детето, която се изпълнява чрез предоставяне на социални услуги за деца – ДДД и по проекти, финансирани от европейски фондове.

 

 • Надграждане и развитие на общинската кампания „Бъди здрав!“

Заради усложнената епидемиологична обстановка през 2021 г. не успяхме да реализираме кампанията „Бъди здрав!“, но обновихме Алеята на здравето в Градския парк „Св. Георги“ с нови здравни съвети и препоръки към нашите съграждани.

 

 • Изграждане на комбинирани детски площадки, където децата с различни заболявания, които не могат да се движат без инвалидна количка, да се забавляват и общуват с връстниците си

С цел събиране на средства за изграждане на комбинирана детска площадка през отчетния период продължихме да организираме празнични базари на социалните услуги.

 

 • Осигуряване на устойчивост в отглеждането и възпитанието на децата в общинските детски ясли

В 22 групи в детските ясли на Добрич продължаваме да отглеждаме и възпитаваме 430 деца, а чрез Детска млечна кухня приготвяме и доставяме храна на 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

В празничният 1 юни отбелязахме 70 години от началото на ясленото дело в града ни, а през м. декември празнувахме 60-та годишнина от създаването на Детска ясла № 6.

 

 • Създаване на пилотни групи в детските ясли, в които да започне обучение на децата по метода Монтесори-Срок: 2020 г.

През отчетния период продължихме да работим по метода Монтесори

 

 • Подобряване на пропускателния режим в общинските детски ясли - Срок: постоянен

С цел ограничаване разпространението на COVID 19 и запазване здравето на децата продължихме да спазваме пропускателеният режим със засилен противоепидемичен филтър.

 

 • Реновиране на материално-техническата база на детските ясли - Срок: постоянен

През отчетния период осъвременихме част от техническата база на детските ясли и част от обзавеждането в ДЯ „Първи юни“ на ул. „В. Петлешков“46 и ул „Карвуна“ № 2.

 

 • Осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения и Детска млечна кухня - Срок: постоянен

И през 2021 г. продължихме да спазваме качествения състав и технологичната обработка на храната в съответствие с възрастовите особености на детския организъм, както и да актуализираме менюто в детските ясли, детските градини и Детска млечна кухня през пролетно-летния е есенно-зимния сезон

Доставихме и подновихме и кухненското оборудване в ДМК.

 

 • Организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини; Срок: постоянен

През отчетния период, както и към настоящия момент продължаваме да предоставяме здравни услуги в 17 кабинета в детските градини и в 22 – в държавните и общинските училища и гимназии.

 

 

 • Обучение и супервизия на персонала в общинските детски заведения и социални услуги. Срок: постоянен

В условията на пандемия  продължихме да провеждаме периодични обучения и инструктаж на служителите на общинските социални услуги и детски заведения относно необходимите противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на пандемията от COVID – 19.

 

Добрич – културен и фестивален център

 

Съхраняване и социализиране на културното наследство. Грижа за културната инфраструктура

 

 • Изграждане на експозиция в къща музей „А. Будевска“ - Срок: 2021 г.
 • Разработихме тематико-експозиционен план. Предстои осигуряването на целеви средства за реализация на експозицията.

 

 • Осигуряване на целеви средства за консервационно-реставрационни или  ремонтни дейности на недвижими културни ценности, стопанисвани от Община град Добрич или от културни институти в града. Срок: постоянен.
 • С целеви средства реновирахме част от надгробията във Военно гробище музей;
 • По програмата на Министерството на културата „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“ реставрирахме централната фасада на сградата на Художествена галерия – Добрич.

 

 • Подпомагане съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство
 • осъществихме възстановки на традиционни обреди и обичаи от народния календар / Коледа, Ромска Нова година, Трифон Зарезан, Сирни заговезни, Лазаровден, Цветница и Великден, Едерлез, Гергьовден, Рамазан Байрам и Архангелова задушница/;
 • чрез образователните програми на майсторите от АЕМО „Старият Добрич“, на РИМ – Добрич /Ателие по керамика, Работилничка по калиграфия, Креативност, Късчета памет за Добруджа, Баба и внуче, Спомени край огнището и др./, на ХГ – Добрич /Работилница за въображение с тематични занимания: „Годишнини“, „Традиции“, „Българският принос в световното културно наследство“, „Големите майстори и малките художници“/ и на РБ „Дора Габе“ /“Детство мое“, „Играй и учи“ и „Различията ни обединяват“/ - част от които реализирани виртуално, провокирахме интереса на деца и млади хора към нематериалното културното наследство;
 • заедно с ЦИОФФ България реализирахме VІ-я Национален преглед на фолклорните ансамбли;
 • В областта на нематериалното културно наследство читалищата в града ни  организираха: Международен конкурс за автентичен или възпроизведен оригинал на везбен мотив „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“ /НЧ „Български искрици – 2016 г.“/; Регионално културно изложение „Даровете на земята“ /НЧ „Романо дром – 2002 г./; хоротеки /НЧ „Добрич – 2017 г.“/; „С китка здравец, Лазаре“ – възстановка /НЧ „Пробуда – 1939 г.“/; „Да нашарим яйцата” – конкурс за най-шарено и най-здраво великденско яйце /НЧ „Мевляна – 2012 г.“/; изложба „Едерлези“ на Школата по приложно изкуство при НЧ „Романо дром – 2002 г.“; изложба „До прага е любов“ по случай Рамазан Байрям и Международния ден на семейството; „Да посрещнем добри гости коледари“ – коледни песни и обреди, представени от Коледарска група при Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; отбелязване на Европейския ден на езиците от НЧ „Добрич – 2017 г.“, НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Мевляна – 2012 г.“ и Летен детски център „Млад възрожденец“.

 

 • Решаване на проблемите с базата на хор „Добруджански звуци“ и на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“

Извършена е подмяна на дограма в Детски хор „Маестро Захари Медникаров“

 • Реновиране и модернизация на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели Божкова“ - Срок: 2021 г.
 • На 22 юни 2021 г. между Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. е сключен административен договор №BG16RFOP001-1.011-0009-C01 за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“.
 • На 10 ноември 2021 г. между Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. е сключен административен договор №BG16RFOP001-1.011-0010-C01 за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Нели Божкова“.
 • През изминалата година изработихме и концепция с тематичен план на Детския културно-информационен център от типа „Музейко“, като проектът е той да се помещава в сградата, където е зала „Нели Божкова“.

 

Развитие на културния календар

 • Запазване и развитие на основните принципи, на добрите практики и на  утвърдените формати в Културния календар на Община град Добрич - Срок: постоянен

През отчетния период реализирахме традиционните за Културния календар  програми по повод националния празник на Р България, 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 1 ноември – Деня на народните будители, Коледа и Нова година, както и програмите, посветени на:

 • 105 години „Добричка епопея“, в рамките на която организирахме Национална научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916 – 1918 г.“; експозицията на открито „Освобождението на Добруджа 1916 – 1917 г.“; временната изложба на РИМ – Добрич „Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916 – 1917 г.“ ; виртуалното представяне на дигитализирани издания от сектор „Краезнание“ на Регионална библиотека „Дора Габе“; премиерата на петия филм „Епопеята при Добрич“ от документалната поредица „Помни войната 1915 – 1918“ и концерта на Гвардейски духов оркестър;
 • 105 години от рождението на кап. Димитър Списаревски със следните прояви: концерт на Духов оркестър – Добрич; изложба на открито „Венчан за България“ на Регионален исторически музей – Добрич; мобилен фен магазин на ФК „Левски“; футболен двубой между юношите на ФК „Левски“ и ФК „Добруджа“ и демонстрации на радиоуправляеми модели от Сдружение „Модел-клуб Добротица“;
 • Деня на Добрич, в рамките на който реализирахме: военен ритуал панихида, тържествено заседание на Общинския съвет на град Добрич; валидиране на пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“, съвместно с Български пощи ЕАД, еко инициатива „Стара хартия за нова книга“ на Книжен център „Гринуич“ и ЕКОПАК България АД в партньорство с Издателство „Ентусиаст“ и фондация „Културни перспективи“; концерт на Български камерен оркестър – Добрич; ден на отворените врати в РИМ и ХГ.
 • Заедно с това реализирахме 79 концерта /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок/; 14 прояви от областта на книжния сектор /литературни премиери, четения и срещи с творци, библиотерапии/; 92 музейни и библиотечни изложби и изложби на детски рисунки, скулптура, графика и изобразително изкуство и 131 театрални спектакъла, в т.ч. и куклени.
 • С юбилеен концерт отбелязахме и „120 години от създаването на Хор „Добруджански звуци“;
 • Подкрепихме и честването на 70 години от създаването на Авиобаза Добрич.

 

 

 • Обогатяване на културния календар с нови събития- Срок: постоянен

През 2021 г. обогатихме Културния календар на Добрич с Органовия фестивал „Фиори музикали“ и с инициативата „Караул на паметта“, чрез която ученици възкресяват спомени и факти за исторически личности /Васил Левски и Стефан Караджа/ или събития /3 март, 9 май, 24 май/.

 

 • Разширяване участието на местната общност в създаването и реализирането на Културния календар на Община град Добрич - Срок: постоянен

През 2021 г. в Културния календар на Община град Добрич включихме и инициативи на наши съграждани и на сдружения от Добрич, като честването на годишнините от основаването на българската държава и от създаването на мемориалния комплекс „Хан Аспарух“, организирани от Национален мотоклуб „Кан Аспарух 681“ в партньорство с РИМ – Добрич; проявите на шестте народни читалища в града; шествието на „Безсмъртния полк“ по повод 76 години от края на Втората световна война, организирано от руската общност в Добрич и Национално движение русофили – Добрич; Метъл концерта „Юлска вечер“ на ATTAXIC, DFTP, ТОТАЛШТЕТА и множеството концерти на музикалните клубове, школи и студиа в Добрич.

 

Работа с младите хора

 

 • Подпомагане развитието на млади добрички творци и изпълнители - Срок: постоянен

През отчетния период не успяхме да реализираме голяма част от планираните инициативи, но продължихме да включваме в Културния календар на Добрич и да подпомагаме изявите на ученици и млади хора на голямата сцена. На тази цел бяха подчинени и областните конкурси за карикатура „Смешното в училище в карикатури“, „Науката на живо“ и „За да я има България“; националният конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“; Европейският младежки поп рок конкурс „Сарандев“ и международните фестивали „Фолклор без граници“ и „Надежди, таланти, майстори“.

 

 • Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвместни инициативи и образователни програми- Срок: постоянен

През отчетния период реализирахме иновативната проява „Караул на паметта“, инициирана от ученици и учители от ЕГ „Гео Милев“; 5 образователни програми на Регионален исторически музей, 3 – на РБ „Дора Габе“ и 4 – на Художествената галерия в града ни. Своята дейност продължиха и школите, клубовете и съставите, макар част от дейността им да бе ситуирана в интернет пространството.

 

 • Подкрепа на младежки инициативи- Срок: постоянен
 • Подкрепихме реализацията на проектите „Камък, ножица, хартия“ на НЧ „Мевляна – 2012 г.“; „Ние сме различни, активни, обичани“ на СНЦ „Ние – 2020“, „Децата – активни граждани“ на СУН „П. Р. Славейков“, „Будителите на Добрич“ на „Смесен хор Добрич“, „Споделени музикални пространства” на Елит Проджектс Мениджмънт и „Обединени в музиката на Училище за певци „Dstars
 • В процес на изпълнение е проект BGLD-1.003-0001 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ - ВАШЕТО ДНЕС по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 • Подкрепихме проектите  на : Сдружение „Ние – 2020“  с проект „Ние сме различни, активни, обичани“, Сдружение „Смесен хор Добрич“ с проект „Будителите в Добрич“, СУН СУ„П.Р. Славейков“  с проект  „Децата – активни граждани“,  НЧ „Мевляна - 2012 г.“   проект   „Камък, ножица, хартия“ , Сдружение „ЕкоДобруджа“ с проект  „Зеленотопия“, Сдружение „Граждани +“  с   „Идеи с бъдеще за Добрич“ – взехме активно участие в реализацията на Младежкия конкурс за идеи „Заживей с Добрич!“. Подкрепено беше и провеждането на September Sun Rock Fest Dobrich 2021.

 

Разширяване на културния обмен

 

 • Запазване, надграждане и развитие на утвърдените конкурсни и фестивални форми и на приемаща сцена Добрич- Срок:постоянен

През отчетния период осъществихме следните конкурси и фестивали: Европейски поп-рок конкурс „Сарандев“; Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“ 202,; Областен научен конкурс „Науката на живо“; Областен конкурс рецитал „За да я има България“, Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“, Органов фестивал „Фиори музикали“ и Седмицата на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“. След дълго прекъсване бе възстановен и пленерът „Хартията“, организиран от Художествената галерия в града ни.

 

 • Подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти -Срок: постоянен

През 2021 г. гостувахме в: Търговище с концерт на Духов оркестър Добрич; във Варна с два концерта на Български камерен оркестър; в Девня и Дългопол с концерти на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“; в Сопот с изложбите на РИМ – Добрич  „Пътуване из света на Йордан Йовков“ и „Живот в словото“ . А Детски хор „Маестро Захари Медникаров“, Дамска хорова формация „Мистика“ и Джаз формация „Добрич“ участваха в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“ – Балчик 2021.

 

 • Разширяване обмена на културен продукт чрез представяне на гостуващи прояви в Добрич - Срок:постоянен

В Добрич представихме и гостуващи събития, като:

музейните изложби: „Пред олтара на Свободата. Априлското въстание на север от Балкана!“ на музеите във Велико Търново, Габрово, Шумен, Севлиево, Варна и Бяла черква, с участието на Рeгионален клуб „46-и пехотен Добрички полк”; Огнена магия“ – арт пирография на Ивелин Митаков; „Бързо, точно, срочно“ на Регионален етнографски музей – Пловдив; „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“ на РИМ – Варна и „Иван Вазов“ на Централна библиотека на БАН;

концертите: „Музикално-поетични паралели България – Франция“ на клавирно дуо Божидар Братоев – цигулка и Валентина Гюлева – пиано; „Обединени в музиката“ на Трио „Ы“; „Музикални контрасти“  на  младата блестяща цигуларка Ива Недева и утвърдените инструменталисти Ивона Недева - флейта и Линда Боянова – пиано; „Имена от бъдещето" на Български камерен оркестър – Добрич със солисти Йоана Русева - цигулка и Ивайло Василев – пиано; на БКО с гост диригент Григор Паликаров и солисти: Зорница Иларионова – цигулка и Мартина Табакова – пиано;

Танцовия спектакъл „Да се влюбиш в корените си“ на Балет АРНА – Варна

 

Добрич – с възможности за спорт и активен начин на живот

 • Популяризиране календара на спортни събития в общината

Популяризира се чрез сайта на Община Добрич и фейсбук страницата.

 

 • Търсене на възможност за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“. -Срок:2023 г.

Подадено проектно предложение

 

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие

 • Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на общината- Срок: постоянен

Проведени са 2 анкети, чрез сайта на Община град Добрич, като са се включили над 3500 човека.

 

 • Подобряване начина на провеждане на обществени обсъждания
 • Участието на гражданите в процеса по разработване на Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. бе изключително важно и гарантира неговото качество, широка обществена подкрепа и реалистично идентифициране на приоритетите за развитие. В тази връзка Община град Добрич отправи покана към жителите на общината и всички заинтересовани страни за включване в анкетно проучване, чрез което дадоха своето мнение за бъдещото развитие на нашата територия. Целта на проучването бе, базирайки се на общественото мнение, да се обобщят приоритетите за развитие на общината, да се набележат предстоящи проекти и инвестиции, и да се уточни към какво да бъдат насочени усилията за новия програмен период. Отправена бе и покана към жителите на града да дадат своите проектни идеи за развитие на общината през следващите 7 години, за да може ПИРО да стане максимално отговарящ на нужди те и очакванията на гражданите и бизнеса.

 

 • Публичното обсъждане на нормативни документи и актуализации продължи да бъде форма за участие на гражданите в процеса на вземане на решения. През 2021 г. са проведени 12 публични обсъждания на наредби като нормативни актове, които ги актуализираха в зависимост от приетите законови изисквания. Тази година след решението на ръководството се проведоха 5 обсъждания на актуализация на бюджета и програмата за капиталови разходи. Въведен е двоен формат на обсъжданията, който цели гражданите да участват пряко или да зададат своите въпроси онлайн. За всички обсъждания и направените предложения бяха изготвени протоколи, които бяха неразделна част от докладните записки, представени на редовните заседания на Общински съвет град Добрич

 

Приет с Решение №30-1 от 25.01.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Прикачени файлове

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.66° C облачно
Нагоре