Обявление за длъжността "Директор" на Детска градина № 18 „Дора Габе”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5  от Закона за предучилищно образование и Заповед № 212 / 07.02.2022 г. на Кмета на Община град Добрич

 О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 „ДОРА ГАБЕ”

 

І. Изисквания за длъжността:

 

1. Характер на работата: Директорът на общинската детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в съответното на длъжността професионално направление, съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина:

  • Професионално направление – „Педагогика“, специалност – „Предучилищна педагогика“, с присъдена професионална квалификация – „Детски учител“;
  • Професионално направление – „Педагогика“, специалност – „Предучилищна педагогика и чужд език“, с присъдена професионална квалификация – „Детски учител“;
  • Професионално направление – „Педагогика“, специалност – „Предучилищна  и начална училищна педагогика“, с присъдена професионална квалификация – „Детски и начален учител“;
  • Професионално направление – „Педагогика“, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, с присъдена допълнителна професионална квалификация – „Детски учител“;
  • Професионално направление – „Теория и управление на образованието“, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, с присъдена допълнителна професионална квалификация – „Детски учител“;
  • Професионално направление – „Педагогика на обучението по...“, специалност – всички специалности,  професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – „Детски учител“.

2.2. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж.

2.4. Да са български граждани;

2.5. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.6. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

2.7. Да не са поставени под запрещение;

2.8. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

2.9. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

 

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

3.1. Педагогическа компетентност;

3.2. Управленска компетентност:

3.2.1. Административна и правна култура

3.2.2. Планиране, организиране и контрол

3.2.3. Управление на ресурси

3.3. Социална и гражданска компетентност.

 II. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община град Добрич (Приложение 1);

2.   Документ за самоличност (за справка);

3.   Професионална  автобиография (CV);

4. Документ за придобита образователно-квалификационна стапен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация;

5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в т. 2.4 до т. 2.9 (Приложение 2);

6. Свидетелство за съдимост;

7. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

8.   Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

9.   Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

10.  Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит – тест;

1.3. Интервю.

 

2. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена с моя заповед.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4.   Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

5.  Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, началния час и мястото за провеждане на конкурса.

6. На първия етап от конкурса комисията проверява допустимостта на кандидатите до следващия етап на база подадените документи.

7. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

8. Председателят на комисията, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

9. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.

10. След приключване на втория етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява писмено всички кандидати за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати се съобщават и датата, мястото и часа на провеждането му.

11. Интервюто се провежда по определен график, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

12. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 

IV. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в Община град Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. „България" № 12, в срок до 09.03.2022 г. включително, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 17.00 ч. в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Лице за контакт – Дияна Борисова, директор дирекция „Хуманитарни дейности", тел: 089 999 1828.

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.64° C предимно ясно
Нагоре