ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“ - КОМПОНЕНТ 2

 

 

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + КОМПОНЕНТ 2“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

2014-2020 г.

 

 

На 13.06.2022 г. Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Допълнително споразумение № 01 към Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за удължаване срока на изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

С новият договор № BG05M9OP001-6.004-0141-C01, по схема “Патронажна грижа + – Компонент 2”, ще се финансират следните дейности:

 

Направление 1 – дейност „Патронажна грижа:

1. предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

       2.  предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

       3.  доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

      4.   транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата;

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден;

 

Направление 2 – дейност „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

1. Осигуряване на лични предпазни средства;

2.Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

3.Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;

4.Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др.

Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.);

 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) и дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности, са за период от 6 месеца, считано от 15.06.2022 г.

Проектът е на обща стойност от 436 533,65 лева.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре