Проект "Развитие на Областен информационен център-Добрич"

 

Встъпително публично събитие

Заключителна пресконференция

Проект Развитие на Областен информационен център - Добрич се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001-0018-С01 по “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да осигури ефективното функциониране и развитие на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели  са насочени към предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти на територията на цялата област Добрич, относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, целите, начините и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, както и тяхното управление и изпълнение. Екипът на центъра ще организира на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на потенциалните бенефициенти от област Добрич.

Проектът е на стойност 299 245,36 лева, от които 254 358,56 лв. европейско и 44 886,80 лв. национално съфинансиране

Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца.

Начало: 13 декември 2015 година 

Край: 31 декември 2018 година

Предвидени дейности по проекта:

  • Функциониране на ОИЦ-Добрич;
  • Организиране, провеждане и участие в събития с потенциални бенефициенти и медии;
  • Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали;
  • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта.

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя ЕС в България през програмен период 2014-2020 и ще осигури устойчивост и надграждане по проект "Създаване и функциониране на ОИЦ Добрич" по Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на Областен информационен център – Добрич”, BG05SFOP001-4.001-0018-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.4° C ясно небе
Нагоре