Заседание № 7 на 26.04.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община град Добрич за периода 2016 – 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2016 – 2017 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.397 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.420 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно изпълнение на решение № 4-26 от 28.01.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване  - помещения от „Диагностично – консултативен център ІІ – Добрич” ЕООД  - за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Статут на Международенн младежки фестивал „Фолклор без граници”.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост по ул. „д-р Константин Стоилов” № 2 град Добрич – на Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич”  ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Жилфонд - инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „ПФК„Добруджа” ЕАД в ликвидация, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Приемане на информация за Годишния счетоводен отчет за 2015 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич за сведение.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно издаване на запис на заповед по проект «Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната программа за изпълнение на ИПГВР на град Добрич BG16RFOP001-8.001-0004, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно даване съгласие на Регионален исторически музей – Добрич – да подаде искане до Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей «Адриана Будевска».

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015 – 2020 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Общински съвет по наркотични вещества

32. ДРУГИ:

  • 32.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
8.96° C лека мъгла
Нагоре