Заседание № 9 на 28.06.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2016 година за празничен и неприсъствен  на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 8-18 от 25.05.2016 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане изменения на Приложение А и Б в Правилник за дейността на Общинско предприятие «Спортни имоти» и одобряване на общата численост и структура» на ОП «Спортни имоти» на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП „Обреден дом” в частта Приложение А и Приложение Б, определящи организационно – управленската структура и числеността на персонала.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.328 и ПИ 72624.603.340 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.433.27 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ, ІІІ и УПИ VІІ „ОДО” в кв. 1121 на ЖК „Север 1” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.372 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.524 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.191 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.281 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.447 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.677 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно прекратяване чрез ликвидация на „Комуналефект” ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич за закупуване чрез лизинг на един брой нов микробус.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно актуализация на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост на образователните институции, в проект «Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич», включен в Инвестиционната програма на Община град Добрич по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие», Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие» по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 г. – 2020 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на жилищен имот, частна общинска собственост – апартамент по ул. Славянска № 15, вх. А, ет. 1, ап. 1 по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – Помещение в бивш Център за ученическо, техническо и научно творчество по бул. „Добруджа” № 1.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост в ЖК „Балик – Йовково” – Север (до мини-бензиностанция „Петрол”) – ПИ с идентификатор 72624.618.138 по КК на град Добрич – за охраняем паркинг.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.1131, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Стоил войвода № 5.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за предоставяне на помещение за клубната база на територията на град Добрич на политическа партия.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – за „Озеленяване и трафопост”, УПИ ІІ – 3207, 3208, 3209 и УПИ ІІІ – 3205, 3206 в кв. 557 на ЖК „Русия – 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – 78, 77 и УПИ ІІ – 78 в кв. 947 на ЖК „Рилци”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Приемане на критерии за подбор и избор на обществен посредник в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

29. ДРУГИ:

29.1. Докладна записка относно приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Прикачени файлове

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.22° C разкъсана облачност
Нагоре