Приватизационна програма за 2008

ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА
за 2008 година

Приета с решение № 4 - 19 oт 30 януари 2008 година

на Общински съвет град Добрич

При приватизирането на общинското участие в капитала на търговски дружества, обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на  общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели се забелязва трайна тенденция на намаляване на техния брой.

С оглед на това, въпреки голямото желание да се предоставят възможности на инвеститорите, през 2008 г. се предлагат за приватизиране малко имоти.    

Приватизационният процес през 2008 г. ще се осъществява в условията на инициатива за приватизация, проявена от страна на общината, фирми и граждани.

Целите и приоритетите остават непроменени въпреки намаления размер на имотите за приватизация.

 

Приватизационни цели и приоритети в дейността за 2008 година

 

Необходимостта от преструктурирането и  трансформацията на общинската собственост, чрез прилагане на всички определени в закона приватизационни техники определя следните цели на Община град Добрич за 2008 г.:

1.Продължаване на условията за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация, при равнопоставеност на инвеститорите.

2.Подпомагане на малкия и среден бизнес при равнопоставеност на частната инициатива на територията на Общината.

3.Подобряване на условията за инвестиции, засилващи конкурентоспособността на местния бизнес, чрез предлагане на нови обекти за приватизация.

4.Продължаване на следприватизационния контрол върху изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационните  договори, чрез съвместни проверки с общински съветници.

Прикачени файлове

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
13.64° C тъмни облаци
Нагоре