Отпадъци

   

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Тези отпадъци се депонират на регионалното депото за отпадъци в с. Стожер въведено в експлоатация от 01.03.2015г. Площта на клетката за депониране на отпадъците е 30 030 кв.м, а обемът и е 240 000 куб.м. При строителството предварително са оформени дъното и откосите на клетката. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт/глина/ с дебелина 50 см. Върху минералния екран е положена геомембрана на ивици със застъпване. Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от отпадъчното тяло на депото. Върху мембраната е положен геотекстил, който я препазва от нараняване. Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на клетката са застлани с промита речна баластра.

В приемната зона на депото са разположени следните обекти: Регистрация и охрана, Административно битова сграда с лаборатории, Съоръжения за рециклиране на материали, Площадка за компостиране, Склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита, Пункт за зареждане с гориво, Резервоар за вода с обем 540 куб.м, Резервоар за вода с обем 160 куб.м за противопожарни нужди, Гараж с автомивка и ремонтно техническа работилница, Трансформаторен пост и авариен генератор, ЛПСОВ, Плошадка за раздробяване на строителни отпадъци и Сондаж.

Съгласно издаденото Комплексно разрешително Nо 433НО--ИО-АО/2012г. на обекта дневния капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа, а общия капацитет за депониране е 685 000 тоха.
Освен отпадъците на Община град Добрич, регионалното депо в с. Стожер приема и отпадъци от следните общини: Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.
Средно годишно количествата отпадъци, приемани от територията на Община гарад Добрич са в рамките на 40 000 тона.
Производствените отпадъци са разнородни, което е обусловено от ускорената индустриализация на града през 70-те и 80-те години на м.в., когато са формирани производствени зони с многоотраслова специализация. Следствие на икономическата криза след 1989г. производствената дейност е силно редуцирана, което води до намаляване на количеството генерирани промишлени отпадъци. Освен това немалка част от производсвените отпадъци подлежат на рециклиране и се предават за последваща преработка на специализирани предприятия.
Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед на Кмета. Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община град Добрич се изпълняват от „Еф Си Си България” ЕООД на основание сключен Договор ДОП – 163/ 21.12.2017г.

Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Добрич е организирано съвместно с организация по опозотворяване „Екоколект” АД, на база сключен Договор за сътрудничество ДР – 235/ 30.12.2014 г.
        

      Последна актуализация: Януари 2018г.

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.91° C разсеяна облачност
Нагоре