Води

      Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси.Водоснабдяването на града се извършва от сондажи и каптажи, разположени предимно около града и групирани в 8 помпени станции с общ обем около 51840-54432 m3/дн (600-630 l/s). Използват се води от сарматския и малм-валанжския водоносни хоризонти. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./ те се подлагат само на хлориране.Водоизточниците са в режим на постоянна експлоатация. Около всеки от тях е изграден пояс І на СОЗ. Контролът на водоразпределителната система е компютъризиран. Средното водно обезпечаване на един жител от общината е 66 литра на денонощие. Според “Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК дружествата – фаза II” общото върхово потребление на вода към гр.Добрич е определено на 60000m3, а реално подаването е около 50000m3. Разликата от около 10000 m3 е приблизителният недостиг за града.Водопроводната мрежа на общината е напълно изградена. 
      Контролът върху качеството на питейната вода РЗИ извършва, като периодично прави пробонабиране от помпените станции, собствените водоизточници и консуматорите (КП, разположени в жилищните зони на града). Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, pH, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди)  и микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и коли форми). Качеството на питейните води е добро (няма нитратно замърсяване, а отклоненията в микробиологичните показатели са инцидентни следствие на ремонти). Не се изисква пречистване на питейните води. Канализационната мрежа на града е изградена над 80%. Канализационната система е смесена (за битово-отпадни, производствени и дъждовни води). Към настоящия момент системата не може да поеме цялото количество отпадни и дъждовни води, т.к. е оразмерена за по-малки водни количества от действителните и са положени тръби с по-малък диаметър от необходимия. Проблеми с отвеждането на водите при екстремални условия възникват при главния колектор в най-ниските градски части.  Отпадните води се пречистват в ГПСОВ, разположена в с. Врачанци върху 116.146 dka общински земи. Станцията е с проектен капацитет 73500 m3/d. В момента тя работи с капацитет около 50000 m3/d. Пречистването е двустъпално: механично (решетки, пясъкозадържатели, първични радиални утаители, вторични утаители) и биологично. Пречистените отпадни води заустват в река Суха. След въвеждане на станцията в експлоатация през 1985 г. не е извършвана модернизация, което несъмнено би повишило ефективността й както по отношение на пречиствателния ефект, така и по отношение преработването на утайките. 
      Предстои "Интегриран Проект за Подобряване на водния Сектор в град Добрич - Фаза I". В обхвата на проекното предложение се предвижда рехалибилитация на водопроводната мрежа - 77,3 км, рехабилитация на канализационните колектори - 4 600 м, реконструкция и модернизация на пречиствателна помпенна станция Врачанци.

       Последна актуализация: 28.11.2012г.

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.36° C разсеяна облачност
Нагоре