Доставка на товарен автомобил втора употреба - самосвал - 17.12.2007

 Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка – “Доставка на товатен автомобил втора употреба - самосвал. 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Доставка на 1 (един) бр. употребяван (втора употреба) товарен автомобил - самосвал с товароносимост 3000 - 6000 кг.  

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Условия за участие
Условия свързани с изпълнение на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция в размер на 200 лв., внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG  71 SOMB   9130  33  10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на Договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 2 (два)% от стойността на Договора без ДДС. 

Условия и начин на финасиране и плащане:
Плащането на доставката се извършва по банков път до 5 (пет) работни дни след изпълнение на доставката и представяне на Фактура и приемо - предавателен Протокол, подписан от изпълнителя и представител на получателя. 

Други особенни условия (когато е приложимо):
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП, както и при наличието на предпоставките, визирани в чл.21 от НВМОП. 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала - издаден не по - късно от 30 дни от датата на подаване на офертата в случай, че участникът е регистриран по Търговския закон;
- Документ за регистрация по ЗДДС (ако има такъв) и БУЛСТАТ - заверено копие;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП - попълнени по приложените образци;
- Декларация за ползване или не на подизпълнител - попълнена, съгласно приложения образец. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изисканите документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител;
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по - кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в заявлението за участие  и съгласно обявлението;
- Документ за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал (парична сума или банкова гаранция) - заверено копие на платежния документ, оригинал ако е банкова гаранция;
- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие. 

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Годишен финансов отчет на участника за 2006 г. - заверено копие.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби, обект на обществената поръчка - не по - малко от 50 000 лв. 

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- Декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени доставки на автомобилна техника през последните 3 (три) години;
- Фотографски снимки на самосвала, който ще се доставя. 

Минимални изисквания:
- Не по - малко от три договора;
- минимум 3 (три) фотографски снимки. 

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 17.12.2007 г.
Цена на офертата: 20 лв.
Час: 17:00 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в Община град Добрич, ул. "България" 12, Център за услуги и информация, на гише "Каса" . Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 17.12.2007 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 18.12.2007 г.
Час: 10.00
Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич 

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. 

Лице за контакти:
Вилияна Иванова Иванова
ул.”България”-12
тел. 058 622 - 538
факс: 058 622 - 538
e-mail:dobrich@dobrich.bg

  

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
9.59° C ниска облачност
Нагоре