Проектиране - канализация в кв. Рилци и проектиране - коритото и на р. Добричка - 26.09.2007

 

"ПРОЕКТИРАНЕ -  КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. " РИЛЦИ " И ПРОЕКТИРАНЕ -  КОРИТОТО И НА Р." ДОБРИЧКА"

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -  Проектиране -  канализация в кв. " Рилци " и проектиране -  коритото и на р." Добричка" .

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обществената поръчкавключва проектиране - канализация в кв. " Рилци " и проектиране -  коритото на р. " Добричка "

ОП 1 -Проектиране - Водопроводи и канализации в кв. " Рилци "(Като първи етап проектиране канализация)  фаза ТП.Дъждовните води да се включат в дерето на кв. " Рилци " , приемник ІІ категория, след проектиране на корекцията в рамките на квартала.Битовите води да се включат в главния канализационен колектор към ПСОВ с. Врачанци за град Добрич като при необходимост да се проектира канална помпена станция.Канализацията да се проектира от Р V С тръби с полимерни капаци на РШ.Сградните канализационни отклонения да се предвидят до уличната регулация.

ОП 2 Проектиране - възстановяване на коритото и бреговете на р. " Суха " в участъка попадащ в регулационните граници на Община град Добрич - фаза ТП.

През град Добрич преминава коритото на р. "Добричка" , явяваща се десен приток на р. "Суха ". Същата е единствен отток на повърхностните води от много голям водосборен район.Трасето на реката е посока юг-север. В основното трасе се вливат няколко по-малки притока, преминаващи през кварталите:" Строител " , " Балик " , " Иглика " , " Добротица " , " Русия 1,2,3,4 " , Промишлена зона Север и кв. " Рилци ".Проектът да включва всички характерни елементи за хидротехническа разработка - обяснителна записка, хидравлични и статически изчисления, графични приложения, детайли, връзки, количествени сметки за видовете дейности, план за безопастност и здраве, съгласуване с необходимите институции. Да се спази техническото задание.

Общо количество или обем:
ОП 1 Квартал " Рилци " е разположен на 3 км. северозападно от град Добрич с площ 178.5 ха.Капацитетът на квартала е 2300 души с 533 домакинства. Средноденонощната водоснабдителна норма е 397 л/ж/ден.Дължина на канализационната мрежа около 15 км.За изготвяне на техническия проект, Общината предоставя скица и задание за проектиране.

ОП 2 -Дължината на корекцията на р. " Добричка " заедно с нейните притоци е около 15 км.Община Добрич предоставя скица и техническо задание за проектиране.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка в " Общинска банка " АД , клон Добрич, ІBAN : BG 71 SOMB 91303310000501 B IC SOMBBGSF  или банкова гаранция на същата стойност.
Гаранцията за участие по ОП 1 и ОП 2 е 300 лева/ парична сума или банкова гаранция/ - поотделно за всяка обособена позиция:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 / пет / % от стойността на договора за съответната обособена позиция, описана в договора.

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансирането  на поръчката е от Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2007 година.Плащането се осъществява по банков път след подписването на протоколи за извършените работи и представяне на оригинални данъчни фактури.

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:

1.Удостоверение за актуално състояние, когато кандидатът е юридическо лице или копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице;
2.Копие от документите, удостоверяващи пълната проектанска правоспособност от камарата на инженерине в инвестиционното  проектиране на всички проектанти посочени в списъка.
3.Списък на проектантите на кандидата с посочване на признатата им специалност и квалификация, придружен с копие от трудовите им договори или наети технически лица, които кандидатът ще ползва.
4. Декларация по чл. 47, ал.1,т.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.2 и т. 3 , ал.5 от ЗОП;
5. Документ за внесена гаранция за участие;
6.Списък на документите , съдържащи се в офертата, подписан от участника;
Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид, форма и обем в указанията за подготовка на офертата.

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
за ОП 1 и ОП 2
Копие от застраховка за професионална отговорност на кандидата

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

По ОП 1 и ОП 2 да се представят :
1. Списък на проектираните от кандидата подобни обекти за последните 10 години, а за кандидатите с по-скорошна регистрация, от момента на регистрацията.
2.Референции за изпълнявани подобни обекти.

Минимални изисквания:
1.Минимум две референции.

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване: до 26/09/2007 г.
Час: 17.00 часа
Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 420 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50 лева, внесени в касата на ЦУИ при Общината.

Срок за подаване на документите:
До 17.00 часа на 26/09/2007 г.

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата:27/09/2007
Час: 10.00
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:
инж. Румяна Чалъкова  и инж. Галина Николова
ул."България"-12 стая 417
тел. 058/ 601 - 209
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:r_chalakova@dobrich.bg

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
8.95° C разсеяна облачност
Нагоре