Доставка на канцеларски материали и офис консумативи - 10.05.2007

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка - "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи" 


Описание на обекта на обществената поръчка:
"Доставка на канцеларски материали и офис консумативи" включва периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община град Добрич и подразделения след предварително заявени материали и количества. Обществената поръчка включва три обособени позиции:
ОП-1"Канцеларски материали",
ОП-2"Офис консумативи",
ОП-3"Хартия за принтери, копирни и факсмашини". 
Списъкът на материалите по трите обособени позиции е отразен в документацията за участие. 

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Общо количество или обем:
Общият обем на доставката на канцеларски материали и офис консумативи е отразен в документацията за участие. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )
Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 200 лв. за всяка обособена позиция, внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 3% от стойността на договора без ДДС по всяка обособена позиция. 

Условия и начин на финансиране и плащане:
От бюджета на Община град Добрич по банков път в лева по сметка на изпълнителя след всяка доставка на заявените количества по заявители след представяне на фактура-оригинал. 

Други особенни условия:
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП. 

Условия за участие 
Изисквания към кандидатите:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице-документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала -  издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата в случай, че участника е регистриран по Търговския закон;
- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие.
- Автореференция с приложени доказателства, от която да е видно опита на участника в дейността по търговия и доставка по предмета на поръчката и разгърнатата търговска  или складова площ на територията на град Добрич;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - попълнени по приложените образеци- Декларация за ползване или не на подизпълнител - попълнени, съгласно приложения образец.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в заявлението за участие и съгласно обявлението.
- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция за всяка обособена позиция;
- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие 

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
- Годишен финансов отчет на участника за 2006 г.
- заверено копие;Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ. 

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби на материали, обект на обществената поръчка - не по-малко от 5000 лв. 

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- списък на основните договори за доставки на канцеларски материали и офис консумативи през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- каталог на предлаганите материали и консумативи;
- пълен списък на артикулите канцеларски материали, предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-1;
- пълен списък на артикулите офис консумативи (тонери, глави, касети, ленти за принтери и факс апарати), предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-2;
- пълен списък на видовете хартии, предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-3- доказателства за техническата възможност за доставка на заявените материали до Възложителя - копия от талоните на автомобилите за доставка; 

Минимални изисквания:
Не по-малко от три договора.Не по-малко от един автомобил. 

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 10.05.2007 г.
Цена на офертата: 60 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 10.05.2007 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата:
11.05.2007 г.
Час: 13.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич 

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва. 

Лице за контакти:
Владислав Димов
ул."България"-12 стая 304
тел. 058/ 600 - 164
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
8.73° C разсеяна облачност
Нагоре