Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич и упражняване на строителен надзор - 30.09.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич и упражняване на строителен надзор "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

ОП 1 - Инженеринг - проектиране, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич:

 - DOB1075 / ІІ -97, ок.п.Добрич/ -п.к.Владимирово- Добрич;

- DOB1078 / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Добрич - ЖК Запад;

- DOB1082  / ІІ-97, ок.п.Добрич / п.к. Варна -Добрич;

- DOB3074 / ІІ - 27, Добрич - Одринци / лесопарк Дъбовете

- DOB3079  / ІІ - 97 , ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

- DOB3083  /DOB 1082  п.к Варна - Добрич /  -  гробищен парк

ОП 2 - "Упражняване на строителен надзор за обекти - рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич"

 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

DOB1075 / ІІ -97, ок.п.Добрич/ -п.к.Владимирово- Добрич  с дължина 1540 метра;

 DOB1078 / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Добрич - ЖК Запад с дължина 1700 метра;

DOB1082  / ІІ-97, ок.п.Добрич / п.к. Варна -Добрич с дължина 440 метра;

 DOB3074 / ІІ - 27, Добрич - Одринци / лесопарк Дъбовете с дължина 1700 метра;

 DOB3079  / ІІ - 97 , ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух с дължина 1000 метра;

 DOB3083 , /DOB 1082 п.к Варна - Добрич /  -  гробищен парк с дължина 1000 метра;

Посочоният обем е максимален. Окончателният обем ще съответства на този от сключения договор с МРРБ

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на :

за ОП 1 -  5 000 лв.,

за ОП 2 - 300 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение -

за ОП 1  - 1 % от стойността на договора.

за ОП 2  - 2 % от стойността на договора.

При представяне на банковата гаранция за изпълнение да се има предвид, че срокът и следва да бъде не по-кратък от  гаранционните срокове на СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Изпълнението на настоящата поръчка ще се финансира от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа", бюджетна линия: BG 161 PO 001/2.1. - 02/2007. В случай, че в срок от 4  месеца от отваряне на офертите не бъде одобрено финансиране на проекта от посочената оперативна програма, настоящата обществена поръчка се прекратява.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

-Документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице  - документ за самоличност - заверено копие; - за ОП 1 и ОП 2

-Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие, издаден след датата на обнародване на обявлението  за  обществената поръчка - за ОП 1 и ОП 2;

-Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие- за ОП 1;

-Лиценз по чл.166  от Закона за устройство на територията - заверено копие  - за ОП 2;

-Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП; - за ОП 1 и ОП 2

-Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - за ОП 1;

-Декларация, че участникът е запознат с политиката по управление на Община град Добрич, значимите аспекти на околната среда на Общината и целите на управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане; - за ОП 1 и ОП 2

-Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто  - договора; - за ОП 1 и ОП 2

Всички задължителни документи съгласно чл.56, ал. 1 от ЗОП  и изискванията на Възложителя.  Документите  в офертата следва да бъдат представени във вид и форма, посочени в указанията за подготовка на офертата съответно за ОП 1 и ОП 2

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Застраховка за професионална отговорност  - заверено копие   - съответно за ОП 1 и ОП 2;

 - Отчет за приходи и разходи за 2007 год. - за ОП 1

Минимални изисквания:

за изпълнение на  ОП1 участникът следва да докаже оборот за 2007 год. не по-малко от 1 000 000 /един млн./ лв. от строителство

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 

1 - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение на най-важните обекти, като препоръките посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съотвествие с нормативните изисквания - за ОП 1

- списък на основните договори за строителен надзор, изпълнени през последните  3/три/ години, вкл. стойности, дати, получатели, придружени с препоръки за добро изпълнение - за ОП 2

2.Описание на собствено  техническо оборудване, с което разполага кандидата за качествено изпълнение на обществената поръчка, -  за ОП 1;

3.Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола  на качеството, които участника ще използва  - за ОП 1 и ОП 2;

4. Декларация, че участникът разполага със собствена или наета асфалтова база, придружена с доказателства за собствеността или основанието за ползването - за ОП 1

5.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на надзора  - ОП 2;

6. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката - за ОП 1;

7.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на поръчката по ОП 1, както и  удостоверения за пълна проектантска правоспособност на проектантите съгласно предмета на поръчката - заверени копия - за ОП 1

 

Минимални изисквания:

1.за ОП1  - Участникът следва да има изпълнени минимум 3 обекта с подобен характер;минимум 3 /три/  референции

2.Участникът следва да разполага с комплект пътностроителна техника, включваща асфалтополагаща машина, вибрационни и гумени валяци, асфалтова фреза, компресор, автометачка;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.09.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 30.09.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 01.10.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно член 120 от ЗУТ.

 

Лице за контакти:

Никола Сърбов, Велина Искрева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
9.14° C разкъсана облачност
Нагоре