Ремонтни дейности в ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Добрич

 

Кратко описание:

Oбществена поръчка с предмет: Ремонт и монтаж в сградата на ОУ "Никола Й.Вапцаров" гр. Добрич

 

Количество или обем:

Предвидените ремонтни дейности в ОУ "Никола Йонков Вапцаров" град Добрич са подробно описани по видове дейности и количества в приложената Количествената сметка

 

Прогнозна стойност:

69033 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Участникът следва да има документално доказан оборот от строителство, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 финансово приключили години (2009, 2010 и 2011 г.), както следва:

-  в размер не по малко от 140 000 лева без ДДС. 

2. Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.). Участникът следва да приложи заверени копия на договорите.

3. Участникът да има на разположение  минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ:

-инженер - 1 брой;

-технически ръководител - 1 брой;

-строителни работници - 10 броя.

Участникът следва да приложи списък на лицата, които ще изпълнят поръчката

 

Критерий за възлагане:

Най-ниската цена

 

Срок за получаване на офертите:

16.10.2012 г.

Допълнителна информация:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения  адрес.

Пликът с офертата се представя в  стая "секретар" - ет. ІІ, ОУ "Никола Й.Вапцаров" ул. "Отец Паисий" № 37

Приложения към поканата:

1. Оферта - образец;

2. Ценово предложение - образец;

3. Количествена сметка.

2. Ценово предложение - образец;

3. Количествена сметка

 

Лице за контакт:

Румяна Любомирова Стоянова

e-mail: ouvapcarov@abv.bg

тел: 058 604439

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
2.66° C ясно небе
Нагоре