Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация март  2020 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност

„Зелена Дружба“ Почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра и облагородяване  и изграждане на детски площадки. 

Министерство на околната среда и водите  и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда Национална кампания „Чиста околна среда - 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” 

9 964,77лв.

Текущ ремонт в част "Електрически инсталации" на лекоатлетическа зала от съществуваща спортна сграда, намираща се в Спортен комплекс „Добротица“ град Добрич.

Извършване на ремонтните дейности от част "Електро", относно подмяната на осветлението, като част от електрическата инсталация и подмяна на пожароизвестителната инсталация.  

Министерство на спорта, съгласно наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

376 772,05 лв.

„Младежки център Добрич – Вашето днес“ Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 2 186 441 лв.
„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“  Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 571 306,94 лв. 
„Подобряване на обществената среда чрез осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“

Предвижда се обособяване зони на трибуните за хора с намалена подвижност и хора с увреждания,   както и ремонт и изграждане на санитарни помещения, включително осигуряване на достъпна среда за тях.

Проект „Красива България“ 2020 г. мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” Министерство на труда и социалната политика  

120 729 лв. 
 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.94° C тъмни облаци
Нагоре