Текущи проекти

Последна актуализация 19.11.2021 г.

Проект  Кратко описание Управляващ орган/ № на договор Обща стойност в лева Период на реализиране
Обновяване на културна инфраструктура - зала " Нели Божкова"  Oбновяване на зала "Нели Божкова " - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0010-С01 "

1 631 950,91 лв. 10.11.2021 г.- 10.05.2023 г. 
Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите,  като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0009-С01 "

2 334 130,22  лв. 22.06.2021 г. - 22.06.2023 г. 
„Патронажна грижа+ в Община град Добрич“-процедура BG05M9OP001-2.002“Патронажна грижа+“

Направление 1 почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19 – 158 потребители

Направление  2- възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с COVID 19

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, договор №BG05M9OP001-6.002-0096 881 303.78лв.

04.2021г.- 

    07.2022г.

Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич-етап I Изграждане на битова канализация в кв. „Рилци” - 2099,72м. с включени сградни канализационни отклонения, тласкател с дължина 1774,56м и 1бр. КПС.

ПУДООС

Договор №13180 от 30.04.2021 г.

1 963 054,95 лв.  2021 г. 
Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility – EUCF) Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане в размер до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз

Програма „Хоризонт 2020“

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньора: Energy cities (водещ партньор), Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE.

117 000 лв.

2021 г. - 2023 г. 
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 110 927,55 лв. 2021-2023 г. 
Изграждане на нова сграда за детска градина № 10 „Слънчице“  гр. Добрич“ Изграждане на нова, едноетажна сграда с капацитет 50 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

682 800 лв. 2020-2022 г. 
„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова, двуетажна сграда с капацитет 100 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

1 979 800  лв. 2020-2022 г. 
Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ Наблюдавано жилище“  с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи  все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост.   БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г. 
„Младежки център Добрич – Вашето днес"  Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв.  2020-2023 г.
„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“  Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена.  Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01 575 526 лв.  2020-2022г. 
"Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич" Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика,  Система за управление на обществения  транспорт, цялостна  реконструкция на  бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на  градския транспорт. Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 8 183 546 лв.  2020-2022 г. 
"WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в Добрич“   Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в рамките на  механизъм за свързване на Европа Споразумение  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029996-040916 30 000  лв. 2019 - 2021г. 

Функциониране на Областен информационен център-Добрич

BG05SFOP001-4.004-0017-C01

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

Оперативна програма „Добро управление“,

BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

369 936 лв. 2019-2021 г. 

"Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич"

Ремонт на ул. "Никола Петков" и  част от бул. "Добруджа"

INTERREG V-A  ROBG 439

Договор № 39246 /04.04.2018 г.

8 086 960,99 лв. 2018 - 2021 г. 
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци.  ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01 109 725 200, 18 лв.  2016 -2024 г. 
Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161 

лв. 

2016 - 2023 г. 

"За равен шанс на децата"

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие. 

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 386 476 ,92 лв.   2016 – 2021г. 
”Приеми ме 2015” Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца  от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п 2015-2021 г. 

 

Актуално

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии

07.12.2021

Областен информационен център - Добрич   ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на национални, местни,  регионални, печатни и електронни медии. Събитието ще...

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C слаб дъжд
Нагоре