Проект "Изграждане на 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Добрич"

Идентификация

Наименование: Изграждане на 4 броя ЦНСТ в гр. Добрич
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/037
Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”
Срок на изпълнение: Начална дата     16.02.2012        Продължителност 24 месеца
Статус: В процес на изпълнение              
Описание
Цели: Общата  цел на проекта е трайната подмяна на институционалните грижи с нови възможности за децата с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич, допринасяща за предоставянето на нов вид услуги в общността.
Описание на проекта: Предвижда се изграждане на  4 броя ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство. Обект 1: Два центъра за настаняване от семеен тип УПИ XIVI в кв. 59 на ЖК „Балик – Йовково”,  Подобекти A и Подобект Б, и  Обект 2: Два центъра за настаняване от семеен тип УПИ III в кв. 62 на ЖК „Балик – Йовково”, Подобекти В и Подобект Г. Четирите ЦНСТ ще бъдат изградени и съобразени изцяло с Методическото ръководство за Център за настаняване от семеен тип за деца и обзаведени съгласно  изискванията за обзавеждане и оборудване за център за настаняване от семеен тип на ДАЗД от 07 юни 2011 г. Всяка отделна сграда за ЦНСТ ще бъде с капацитет 14 деца на възраст над 3 години(12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност).
Основни дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта;                              Дейност 2: Подготовка и изпълнение на строително-монтажни работи; Дейност 3: Авторски надзор;  Дейност 4: Строителен надзор; Дейност 5: Закупуване  на оборудване и обзавеждане;      Дейност 6: Одит на проекта;  Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност.
Финансова информация
Обща стойност на проекта: 2 866 713,02 лева
Размер на финансовата помощ: 2 866 713,02 лева
Допълнителен финансов принос на община Добрич: няма
Партньори
Партньори: няма
Изпълнители
Име на фирма/консорциум: "Селко 7" ЕООД
Предмет на договора: Услуги
Стойност на договора: 40 417,00 лв.
Срокове: Срок на изпълнение от 14.09.2011 до 25.09.2011  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: "Йордан Йорданов ПБ Добрич" ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на проектното предложение.
Стойност на договора: 9 800,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 17.09.2011  до 28.09.2011 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: "ПОЛИБИС” ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки.
Стойност на договора: 14 500,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 16.05.2012  до 29.06.2012 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Рекламна къща ЕОС”ООД
Предмет на договора: Услуги - Изпълнение на мерки за информация  и  публичност.
Стойност на договора: 8 370,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 6.11.2012  до 17.02.2014 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „РЕГОС”ООД
Предмет на договора: Услуги - Трасиране, определяне на ниво, контролиране и заснемане и предоставяне на материалите в Служба по геодезия, картография и кадастър.
Стойност на договора: 7 000,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 6.11.2012  до 31.10.2014 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Жилфонд-инвест” ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Упражняване на строителен надзор
Стойност на договора: 7 230,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 12.11.2012 год.  до 30 дни след издаване на акт обр.15 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „СЕЛКО  7”ООД
Предмет на договора: Услуги - Упражняване на авторски надзор
Стойност на договора: 13 000,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение - след протокол за откриване на строителна площадка до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Добруджа Билдинг”ЕООД
Предмет на договора: Строителство - Изпълнение на СМР - изграждане на 4 бр.ЦНСТ
Стойност на договора: 2 239 762,62 лева
Срокове: Срок на изпълнение  от 24.07.2013 год. до 180 дни-    Гаранционен срок – съгл. действащото законодателство
Име на фирма/консорциум: „Джи Ес Малмгрен Интериърс”ООД
Предмет на договора: Доставка - Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар
Стойност на договора: 263 826,77 лева
Срокове: Срок на изпълнение: след заявка на Възложителя до 10 дни-    Гаранционен срок – съгл. договора
Име на фирма/консорциум: „Финанс Одит Консулт 2002” ООД
Предмет на договора: Услуга - Извършване на независим финансов одит по проект „Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич”
Стойност на договора: 1 440,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение : до края на Договора за БФП-    Гаранционен срок – няма
 
Пресконференция:Презентации/публикации  
Конференция:Презентации/публикации  
Други събития:  
Фотогалерия
Снимки:  
Лице за контакт
Име и телефон за връзка: Даниела Милкова, 058 600 162    Ивайло Димитров, 058 601 209

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
22.75° C разкъсана облачност
Нагоре