Община Добрич представя за публично обсъждане нови Правила за ползване на спортни обекти и съоръжения

 

Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения от 13. 01. 2011 г. до 27. 01. 2011 г. на адрес n_kolarova@dobrich.bg

М О Т И В И

За приемане на Правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община град Добрич

С цел актуализиране на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич, възникна необходимостта от актуализиране на правилата за определяне на реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта (Приложение № 3 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество), приети с решение № 11-23 от 29.07.2008 г. изм.и доп. с решение № 12-3 от 16.09.2008 г. на Общински съвет град Добрич. Промените в правилника възникнаха и поради заличаване на „Спортни имоти" ЕООД с Решение № 24-29 от 28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич и създаването на основание чл. 52, ал. 2 от ЗОС на ОП „Спортни имоти". Бюджетното предприятие се явява второстепенен разпоредител и Директора му не е упълномощен да сключва договори. Наложително е разработването и актуализирането на правилата и поради това, че една част от общинските спортни обекти бяха отдадени на концесия.
В предложения проект се уреждат отношенията и начина на ползване на общинските спортни обекти за състезания и тренировъчни занимания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните им учебни програми ,от юридически лица с нестопанска цел, за състезания на спортни организации на въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и за хора с увреждания.
С помощта на настоящите правила, имотите със спортно предназначение - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Община Добрич, както за гражданите, така и за юридическите лица с нестопанска цел и служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.
Към Проекта е приложен примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти.
Физическото възпитание включва всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват във функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините. В тази връзка възниква необходимост от определяне правила за определяне реда, по който спортните обекти общинска собственост да се използват за провеждане на състезания и учебно-тренировъчна дейност.

Целите, които се поставят с предложения Проект са регламентиране на взаимоотношенията между Община град Добрич и организациите на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища, извънучилищните звена, юридически лица с нестопанска цел, военнослужещи, представители на МВР и хора с увреждания желаещи да ползват по определен ред общинската спортна база.
Очакваните резултати от приемане на Правилата са създаване на по-добри условия за широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез системни занимания с физически упражнения, вид физическа активност и спорт и възможност за голям брой хора без разлика във възраст и социален статус да участват в спортни занимание и конкретна физическа активност на територията на Община град Добрич. Активизиране на дейността на Общината за провеждане на своята социална политика.
За прилагането на Правилата не са необходими финансови средства.
Предлаганият проект на Правила е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност.
С представения проект се синхронизира местното законодателство с националното, а именно със:
- Закон за физическото възпитание и спорта;
- Закон за общинската собственост.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на правилата е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

ПРОЕКТ


ПРАВИЛА

за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения- общинска собственост да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности

РАЗДЕЛ І

Общи положения
Физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм включват всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм, като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на местно, регионално или национално равнище (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините.
Тези правилa имат за цел да определят реда и начина за ползване на имотите със спортно предназначение - общинска собственост.
В съответствие с разпоредбите на закона и настоящите правила, имотите със спортно предназначение - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Община град Добрич.
За целите на тези правила "имоти със спортно предназначение - общинска собственост", ще се наричат "спортни имоти" и са следните:
1. Спортен комплекс "Простор"- комплексът разполага с тенис кортове, игрища за футбол и полигони за хвърляния.
-Част от спортния комплекс е и стадион "Дружба", състоящ се от футболен терен, лекоатлетическа кръгла писта, трибуни за зрители с 12 800 места, съблекални и физкултурен салон;
-Тренировъчно игрище с изкуствена трева и трибуни за 2000 зрители и съблекални;
-Също и тренировъчно игрище полигон.
Спортният комплекс, както и стадион "Дружба" са актувани с АОС № 1055/15.07.99;
2. Спортен комплекс "Добротица"- комплексът се състои от зала за спортни игри с волейболно, баскетболно и хандбално игрище, кръгова лекоатлетическа писта, зала ОФП, възстановителен център, сервизни помещения и съблекални - АСО 1055/15.07.99;
3. Футболно игрище „Пионер" -(Тревно) - АОС 4149/09.10.08;
4. Футболно игрище „Пионер" -(Шамот) - АОС 4151/09.10.08;
5. Спортна зала "Работник"- Залата за спортни игри с волейболно, хандбално, баскетболно и тенис игрище, съблекални и сервизни помещения - АОС 1600/03.09.01г.;
6. Административна сграда по ул. „Иван Хадживълков" 10 с физкултурен салон" - АОС 1105/12.10.99;
7. Зала за Шах-клуб - АОС 1443/22.02.2001г.

РАЗДЕЛ ІІ

Ред и условия за ползване на спортната база за провеждане на състезания

1. Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и от извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми
• Тридесет дни преди използването на необходимата спортна база, упълномощен представител на съответната организация следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти" на адрес, бул. „25 септември" № 10, етаж 2, чрез представяне на заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия за спортното състезание.
2. Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имат право да ползват спортните обекти безвъзмездно за провеждане на състезателна дейност на учениците и студентите, за спортни състезания във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спортни състезания за всички и за спорт на хора с увреждания.
• Тридесет дни преди провеждането на спортното състезание, упълномощен представител следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти" на адрес, бул. „25 септември" № 10, етаж 2, чрез заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия необходими за състезанието.
3. Организациите регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да провеждат спортни състезания, заплащат такса, както следва съобразно Общинска наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич.
• Преди да се използва залата конкретната такса се заплаща в касата на ОП „Спортни имоти", за което се издава приходна квитанция.
• Организаторите на спортни мероприятия се задължават да обезпечат финансово, разходите за консумативи (ел. енергия, вода, телефон или озвучителна техника и др.) на заявената спортна проява.
• При ползване на спортните съоръжения представителите на съответната организация следва да представят документа за заплатената такса на отговорника на съответния спортен обект.
• Организаторите на спортни мероприятия се задължават да направят заявка, един месец по рано в ОП "Спортни имоти" за точната дата, час и необходимите уреди и пособия за провеждане на проявата.
4. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да подсигурят охрана и медицинско лице по време на провеждане на същите.

РАЗДЕЛ ІІІ

Задължения на ползващите базата, при провеждане на учебно - тренировъчна дейност

1. Спортните обекти и съоръжения за провеждане на учебно - тренировъчна дейност се предоставят безвъзмездно изцяло или частично на детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм. Условията за предоставяне за ползване на посочените обекти се определят конкретно с договори, сключени между съответните институции и Кмета на Община град Добрич, без провеждане на търг или конкурс.
2. Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от юридически лица с нестопанска цел за занимания с физическо възпитание, спорт и туризъм и за учебно-тренировъчна дейност на учениците и студентите, за спорт във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания, като същите отговарят на следните критерии:
А. Да са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел;
Б. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;
В. Да са членове на лицензирана спортна федерация;
Г. Да развиват спорт, включен в схемите на Министерството на физическото възпитание и спорта;
Д. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния регистър на Министерство на правосъдието.
Е. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
Ж. Да имат попълнена декларация, че не осъществяват стопанска дейност.

Съгласно чл. 51, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване държавни и общински спортни обекти и съоръжения на юридически и физически лица, осъществяващи стопанска дейност.

При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен и утвърден часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт, Кмета на Община град Добрич, сключва договор за безвъзмездно ползване за срок от 3 (три) години, без провеждане на търг или конкурс.
Според разпоредбите на чл. 50а., ал. 1 ЗФВС спортните обекти и съоръжения - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал. 2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват) само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове, срокът за предоставяне на имотите може да е до10 години.
3. Спортната база се ползва възмездно от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, като същите заплащат наем, съобразно общинска наредба и изразходваните консумативи (ел. енергия, вода и др.) и отговарят на следните критерии:
А. Да са регистрирани в съда, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване в частна полза.
Б. Да са членове на лицензирана спортна федерация;
В. Да развиват спорт, включен в схемите на Държавната агенция за младежта и спорта;
Г. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт. Кмета на Община град Добрич да сключва договори, за възмездно ползване, за срок от 3 (три) години, без провеждане на търг или конкурс.

РАЗДЕЛ ІV

Изисквания и задължения на ползващите базата при провеждане на учебно - тренировъчна дейност за спазване на правила за вътрешен ред в Общинските спортни обекти

1. Влизането в залите и стадионите се разрешава по установения часов график само групово в присъствието на треньора.
2. Преобличането сe извършва в съблекалните, след което същите се заключват, а ценностите се предават на портиера или дежурния.
3.Учебно тренировъчните занимания се провеждат задължително със спортна екипировка.
4. В залите за спортни игри не се допуска тренирането с обувки, чиито ходила увреждат пода.
5. В залите за спортни игри се забранява играенето с топка и други уреди, които биха нанесли вреди на облицовката и тавана.
6. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без предварителна промяна на графика.
7. Не се допуска бягането и тренирането в коридорите и фоайетата на спортните комплекси.
8. Не се допуска влизането в комплексите с домашни любимци.
9. След приключването на тренировъчното занимание, треньорите и водачите са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група.
10. Ползващите спортните комплекси са длъжни да изпълняват указанията на обслужващия персонал относно хигиената, опазването на обзавеждането, уредите и спортните пособията.
11. Всички нанесени щети на уредите и съоръженията, обзавеждането и материалната част, се заплащат от спортните клубове.

Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

 

Приложение: Примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти

 

 

 Приложение

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!

Д О Г О В О Р


Днес, .............2012 г. в град Добрич, на основание чл. 18 , чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗФВС между: Община град Добрич, представлявано от Детелина Кирилова Николова - Кмет, наричан за краткост ПОЛЗОДАТЕЛ от една страна и от друга - Спортен клуб "...............................................................", регистриран с решение № ..... от .................... година по фирмено дело № ..../............ г., регист. №........... от регистъра на ММС с председател ............................... - ЕГН ........................ живущ в град Добрич, ул. ................................. наричан в договора ПОЛЗВАТЕЛ, се сключи настоящия договор
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПОЛЗОДАТЕЛЯТ предоставя за безвъзмездно ползване:
1. Зала ....................................... 1 бр. .
2. Сектор ................................... 1 бр.
3. Треньорски стаи 1 бр.
4. Съблекални 1 бр.
5. Медицински кабинет 1 бр.
6. Зала О.Ф.П. 1 бр.
7. Възстановителен център 1 бр.
8. Тоалетни 2 бр.
9. Гардероб 1 бр.

в СК "Добротица" град Добрич, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да стопанисва помещенията с грижата на добър стопанин при условията, отразени в договора.
ІІ. СРОК


Община Град Добрич предоставя на Спортен клуб "..................." безвъзмездно право на ползване върху посочения по-горе имот за срок от 3 (три) години.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА " ПОЛЗОДАТЕЛЯ"

1. ПОЛЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за недостатъците на имота, за които ПОЛЗВАТЕЛЯ е знаел или е могъл да узнае при сключването на настоящия договор.
2. Трайни подобрения се извършват след писмено разрешение на ПОЛЗВОДАТЕЛЯ и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3. ПОЛЗОДАТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства спортно тренировъчната работа на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

1. Задължава се да полага грижата на добър стопанин по стопанисването, ползуването и охраната на описания имот.
2. Задължава се да извършва всички дребни ремонти и поправки при нанесени щети от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да оборудва с необходимите спортни материали и пособия.
4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да спазва нормативните изисквания и разпоредби на Противопожарната охрана.
5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава всяка седмица да представя часови график за ползване на спортния имот.
6. Задължава се незабавно да уведоми ПОЛЗОДАТЕЛЯ за всички промени в адреса на управление, преобразуване, както и за промяна на други данни, свързани и произтичащи от настоящия договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Поради нарушаване на някоя от клаузите на договора.
2. Поради лошо стопанисване.
3. С изтичане срока на действие на договора.
4. При погиване на имота.
Прекратяването на договора се извършва по реда на ЗЗД и ЗОС.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, при ползване на допълнителен инвентар или спортни пособия, се задължава да върне същите в състоянието, в което ги е получил.
2. Липсите се установяват с констативен протокол. Ползвателят дължи на Ползодателя обезщетение за констатираните липси по пазарни цени, действащи към момента на установяването им.
3. За всички неуредени в договора въпроси да се прилагат разпоредбите на ЗЗД и ЗОС като постигнатите договорни съгласуваности имат силата на закон за страните.
4. Споровете между страните се уреждат по пътя на преговорите, а при невъзможност - пред съда.
Настоящият договор бе изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от ................ 2012 г.

ПОЛЗОДАТЕЛ: ПОЛЗВАТЕЛ:
КМЕТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/..................../ /......................../

 

 

 

Нагоре