Срокове за плащане на местните данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич Ви уведомява, че :

1. На 31 януари 2012 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2012 г. :
• са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2012 г.
• могат да платят първа вноска за патентен данък за 2012 г.;
• имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2012 г. с 5 на сто отстъпка.
2. На 30 януари 2012 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година - 2011 г.
3. На 01 март 2012 г. изтича срокът, в който се внася определеният за довнасяне туристически данък за 2011 година.
4. От 01 март 2012 г. до 30 юни 2012 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства за 2012 г.
5. От 01 март 2012 г. до 30 април 2012 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху превозните средства за цялата 2012г. с 5 на сто отстъпка.
6. От 01 март 2012 г. до 30 юни 2012 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2012 г.
7. От 01 март 2012 г. до 30 април 2012 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ и ТБО за цялата 2012 г. с 5 на сто отстъпка.
8. На 31 март 2012 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
• касово - в касата на дирекция " Местни данъци и такси " към Община град Добрич на адрес: ул. " Независимост " № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;
• безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644
банков код - SOMBBGSF
" Общинска банка " АД - Добрич
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
код за вид плащане - такса за притежаване на куче 44 80 13
код за вид плащане - туристически данък - 44 28 00

Справки могат да се правят на място в дирекция " Местни данъци и такси " към Община град Добрич и на телефони : 603 196 и 602 314.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Нагоре