Към края на 2013 г. проведените обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“ са 127

В последните осем месеца Община Добрич изпълнява проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“, съгласно договор № А12-22-31/08.05.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ОПАК е предоставила и насърчава възможността, чрез изпълнение на заложени по проектите обучения да се повишава професионалната компетентност и капацитет на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

 

В проекта на Община град Добрич бяха предвидени 163 обучения, но след икономия на средства от проведени процедури по ЗОП и одобрено от Управляващия орган пренасочване на освободени средства, броят на планираните за една година обучения нарасна на 175.

Към 31.12.2013 г. са проведени 127 обучения – близо ¾ от заложените в проекта. 80 служители участваха в 24 вида краткосрочни курсове, организирани от Института по публична администрация и проведени в учебна база гр. Банкя и в София. Тематично обученията благоприятстват повишаване административния капацитет на участниците, подобряване на конкретни умения и познания, както и на мотивацията в трудовия процес. През м. декември 2013 г. приключиха успешно с изпитен тест обученията по английски език в нива А1 и В1. Част от служителите продължават в следващото ниво, съответно А2 и В2. Освен по английски език, продължават курсовете за участниците по немски и румънски език, както и в жестомимичния език. Езиковите обучения се провеждат два или три пъти седмично в извънработно време.

 

В оставащите четири месеца до края на проекта предстои успешното приключване на езиковите обучения и участие на служители в 18 обучения на Института по публична администрация.

 

Община град Добрич

Нагоре