Изпълнение на проект „Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич“

Изпълнението на проект „Надграждане на професионалната квалификация и компетентност  на служителите от Община град Добрич“, съгласно Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. между Община град Добрич и Управляващия орган на ОПАК стартира на 18.08.2014 г.

Общата стойност на проекта е 135 230,68 лв., а срокът за изпълнение – 12 месеца.

Обща цел на проекта: Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.                                 

Специфични цели:

* Повишаване на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич чрез включване в надграждащи обучения.

* Повишаване на ефективността и ефикасността на работа на служителите от Община град Добрич чрез подобряване на професионалната компетентност.

 

Очаквани резултати:

Обучени общо 178 служители, в т.ч.

* Обучения в Института по публична администрация – 90 служители

* Чуждоезикови обучения по английски, румънски и немски език – 23 служители

* Обучения за ключови компетенции – 56 служители

* Специализирани обучения  - 9 служители

Към 31.12.2014 г. изпълнението на проекта има следните резултати:

 

Обучени 125 служители; обучения в процес на изпълнение:

* Преминали обучение в Института по публична администрация – 76 служители в 27 вида курсове;

* Стартирали през м. ноември 2014 г. чуждоезикови обучения в три нива по английски език и начално ниво по румънски и немски език – участват 23 служители; съгласно графика, обученията ще приключат до края на м. март т.г.

* Обучени в ключови компетентности – 40 служители на тема „Екипна ефективност”;

* Преминали специализирано обучение за контрол на качеството на изпълнение на СМР - 9 служители.

Дейностите по проекта допълват и надграждат приключилия през м. май 2014 г. проект по ОПАК „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“.

Нагоре