Заповед относно усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж издаде кмета на Добрич

                                         З   А   П   О   В   Е   Д

№ 39

град Добрич 18.01.2016 година

 

На основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.65, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за защита при бедствия и с оглед на създалата се усложнена метеорологична обстановка и обилния снеговалеж, придружен със силен вятър прeз последните два дни

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

1. Всички граждани от Община град Добрич да проявят отговорност и активност, и излязат пред домовете си за почистване на прилежащите им блокови пространства и тротоарни площи, с цел нормална проходимост и движение на пешеходците.

2. Собствениците на  магазини, заведения за обществено хранене и други такива, обслужващи населението на територията на Община град Добрич, да създадат необходимата организация за почистване на падналия сняг.

3.Управителя на А.С.А. „България ” ЕООД Филиал Добрич да мобилизира цялата изправна налична техника и създаде организация и режим на работа за почистване и опесъчаване на уличната мрежа на общината с цел нормализиране движението на градския транспорт.

4. Ръководителите на търговски дружества, фирми и организации имащи налична техника пригодена за работа в тежки зимни условия, да създадат необходимата организация и почистят прилежащите им площи и вътрешни фирмени пътища с цел нормален достъп.

5. Забранявам паркирането на лични МПС на пътните платна, като паркирането на същите да става на места, които не затрудняват  снегопочистващата техника, с цел ефективно  снегопочистване.

6. Контрол по почистването на тротоарните площи да бъде осъществяван от инспекторите по опазване на околната среда от дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“ в Община град Добрич.

7. Контрол по неправилно паркиралите автомобили по пътните платна, затрудняващи снегопочистващата техника да бъде осъществяван от органите на КАТ „Пътна полиция“ и  на І-во РУ на МВР.

8. За не изпълнение на разпореждания на контролиращия орган във връзка с непочистени площи и неправилно паркирани МПС, да се съставят административни актове.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на всички ръководители на търговски дружества, граждани, собственици на магазини, заведения за обществена консумация и други такива на територията на Община град Добрич, чрез публикуване на сайта на Община град Добрич и в средствата за масово осведомяване.

Копие от настоящата ми заповед да се изпрати на Управителя на А.С.А ”България” ЕООД, Началниците на І-во РУ на МВР град Добрич и КАТ „Пътна полиция“ Добрич и на Директора на дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Боян Коларов - Зам. Кмет по “Устройство на територията” в  Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре