Заповед на кмета на Добрич във връзка с използването на защитни маски за лице като противоепидемична мярка

З А П О В Е Д

 

422

 

гр. Добрич, 31.03. 2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Като противоепидемична мярка на територията на Община град Добрич всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Противоепидемичната мярка по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна. 

Да се уведомят органите на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед и да продължат да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

Нагоре