Заповед на кмета на Добрич № 535 от 05.05.2020 г.

 

З А П О В Е Д

535

гр. Добрич, 05.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г., както и моя Заповед № 463 от 12.04.2020 г. във вр. със Заповед № 501/24.04.2020 г., Заповед № 518/01.05.2020 г. и Заповед № 534/04.05.2020 г. и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Изменям моя Заповед № 463/12.04.2020 г. по следния начин:

  1. В т. 1б, буква „а” думите „не по-малко от 2,5” се заменят с „не по-малко от 1,5” ;
  2. В т. 1б, буква „б”, след края на текста се добавя „или защитен шлем”;
  3. В т. 1б, буква „в”, след края на текста се добавя „а тоалетните на всеки час”;
  4. В т. 1б се добавя нова б „д” със следното съдържание: препоръчително е носенето на ръкавици”.

5. Създава се нова т. 1г със следното съдържание:

„Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки”.

ІІ. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да осъществяват контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

Нагоре